Tuesday, June 15, 2021

Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.

 Καλημέρα σας όλους

Από τον ΟΣΜΑΕΣ μας εστάλη η Ανακοίνωση που αφορά στην Πυροπροστασία της περιοχής μας.
Σας κοινοποιούμε και τη σχετική Πυροσβεστική διάταξη, για να μην την ψάχνετε.
Επίσης σας κοινοποιούμε και ένα άρθρο του Καλλικρατικού Νόμου, Ν. 3852/2010 (Α'87) άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β'
όπου περιγράφει τις υποχρεώσεις του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων .
Και αυτό για να μην το ψάχνετε αλλά και για να ξέρετε ακριβώς τί ισχύει!
Φιλικά το ΔΣ
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - υποχρεώσεις
1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά
2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 2
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β' του Ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.
2. Οι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας.
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ν. 3852/2010 (Α'87)
άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β'
26. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προςκαθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα
 

 

Sunday, June 13, 2021

Η Παιδική Χαρά του Ευβοικού καθαρίστηκε από τα χόρτα

Καλησπέρα σας

Η Παιδική Χαρά του Ευβοικού καθαρίστηκε από τα χόρτα τόσο μέσα στο χώρο όσο και περιμετρικά.
Ευχαριστούμε θερμά τον συνοικιστή μας κ. Παΐσιο για την προσφορά του.
Φιλικά το ΔΣ

Wednesday, June 9, 2021

Απάντησή μας προς τη Δνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Καλημέρα σας

Σας κοινοποιούμε την απάντησή μας προς τη Δνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να διαπιστώσουν οι καλόπιστοι αλλά κυρίως οι κακόπιστοι συνοικιστές μας πως ο αγώνας μας για τη σωτηρία της θάλασσάς μας , παρά τις αντίξοες συνθήκες, τις "τρικλοποδιές" , τα οικονομικά συμφέροντα και τις κλίκες, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση!
Φιλικά το ΔΣ
 

 Thursday, June 3, 2021

Προς τις Διευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το ερώτημά μας και περιμένουμε την απάντησή τους.

Καλησπέρα σας

Σας κοινοποιούμε την επιστολή μας προς τις Διευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το ερώτημά μας και περιμένουμε την απάντησή τους.
Εκείνο που θέλουμε να σας βεβαιώσουμε είναι πως η υπόθεση των ιχθυοτροφείων τα οποία με τη λειτουργία τους ρυπαίνουν και μολύνουν τη θαλάσσια περιοχή μας του Οπούντιου Κόλπου (Αταλάντη-Θεολόγος -ΟΣΜΑΕΣ-Αρκίτσα-Λιβανάτες) θα έχει συνέχεια μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας μας.
Αυτό για να μη νομίζουν κάποιοι(!) πως οι ενέργειές μας είναι "ασκήσεις επί χάρτου".
Φιλικά το ΔΣ
 
ΠΡΟΣ: Γεν. Δνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δνση Χωρικού Σχεδιασμού και
Δνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
 
Θέμα: Ερώτημα προς Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Σας αποστέλλουμε με τη μορφή pdf ολοκληρωμένες τις τρεις(3) Μελέτες Ανωτάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων αποσπάσματα των οποίων σας έχουμε στείλει σταδιακά από την αρχή του 2021 και με αφορμή τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) για την ΠΟΑΥ Αταλάντης Λάρυμνας.
α) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών Μελέτη Βακτηριακών και Ιογενών Νοσημάτων εκτρεφομένων Μεσογειακών ιχθύων Ελλάδας
β)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
γ)Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστημών της θάλασσας-Σχολή Περιβάλλοντος
όπου περιγράφονται σαφώς:
-αφενός τα βακτηριακά και ιογενή νοσήματα των εκτρεφομένων ιχθύων των υδατοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα στο Βόρειο Ευβοϊκό και ιδιαιτέρως στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Λοκρών όπου δραστηριοποιείται ο Σύλλογός μας
-αφετέρου οι σοβαρότατες επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον
και παρακαλούμε να μας απαντήσετε στο ερώτημα:
Εχετε λάβει υπόψη σας αυτές τις Μελέτες στους Περιβαλλοντικούς Ορους της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ΠΟΑΥ Αταλάντης Λάρυμνας;
Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του Συλλόγου για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγ. Ιω. Θεολόγου -ΟΣΜΑΕΣ Δήμου Λοκρών.
Η πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη 
Ο γεν. γραμματέας Δημήτρης Μαούνης

 

Wednesday, May 26, 2021

Ακόμα μια ολική αποξήρανση πεύκου στον Αγιο Ιωάννη Θεολόγο Δήμου Λοκρών.

Καλημέρα σας

Επειδή η ασυνειδησία και το θράσος μερικών περισσεύει στην περιοχή μας και ακόμα ένα πεύκο παράνομα αποξηράνθηκε ΟΛΙΚΑ , η καταγγελία μας απευθύνεται προς στο δασαρχείο Αταλάντης, την Αστυνομία Αταλάντης και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.
Τα ψέματα τελειώσανε.
Το ΔΣ
ΠΡΟΣ: 1 Δασαρχείο Αταλάντης
2. Αστυνομία Αταλάντης
ΚΟΙΝ: κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας
Θέμα: Καταγγελία για ακόμα μια ολική αποξήρανση πεύκου στον Αγιο Ιωάννη Θεολόγο Δήμου Λοκρών.
Σχετικά: α) Καταγγελία του Συλλόγου μας στις 8-7-2020 με ηλ. Ταχυδρομείο για παράνομη ολική αποξήρανση πεύκου στην παραλία Βουγιουκλάκη στο Θεολόγο Δήμου Λοκρών.
β)Ψηφιακές φωτογραφίες
Σας καταγγέλλουμε τα εξής:
Σε συνέχεια του (σχετ α.) αναφορικά με την παράνομη ολική αποξήρανση ενός πεύκου μπροστά ακριβώς από την περίφραξη της ιδιοκτησίας Λούβη στην παραλία Βουγιουκλάκη, διαπιστώσαμε στις 16-5-2021 πως ακόμα ένα πεύκο αποξηράνθηκε ολικά μέσα σε λίγους μήνες, αυτή τη φορά εντός της εν λόγω ιδιοκτησίας.(σχετ. β)
Από τηλεφωνική επικοινωνία με το Δασαρχείο Αταλάντης πληροφορηθήκαμε πως η πρώτη υπόθεση για την οποία διενεργήθηκε αυτοψία, βρίσκεται σε αργή, λόγω του COVID-19, εξέλιξη.
Εκείνο όμως που γνωρίζουμε καλώς μέσω άλλων σχετικών Υπηρεσιών
(Δασαρχεία και Δ/σεις Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) αλλά και των νομικών συμβούλων του Συλλόγου μας είναι πως:
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν είναι η εν λόγω ιδιοκτησία έχει άδεια οικοδομής και είναι χαρακτηρισμένή ως αγροτική ΑΑ στον κυρωμένο Δασικό Χάρτη, το πεύκο είναι προστατευόμενο είδος δέντρου και η εκκοπή του μπορεί να γίνει μόνο μετά από αυτοψία και άδεια υλοτομίας που εκδίδει το οικείο Δασαρχείο και αφού συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
Στην προκειμένη περίπτωση όπως πληροφορηθήκαμε δεν εξασφαλίσθηκε οιαδήποτε άδεια.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να ερευνήσετε και αυτήν την υπόθεση και να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπουν οι Νόμοι και οι Υπ. Αποφάσεις διότι έγινε πια αντιληπτό από όλους πως δυστυχώς η ασυνειδησία και το θράσος μερικών περισσεύει στην περιοχή μας.
Με εκτίμηση
Για το ΔΣ
Η πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη 
Ο γεν. γραμματέας Δημήτρης Μαούνης
 

 


Tuesday, May 25, 2021

Η Παιδική Χαρά του Ευβοικού είναι ανοιχτή.

Καλημέρα σας
Σήμερα ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας κ. Σπύρος Μεγαρίτης έκοψε τα λουκέτα και η πόρτα στην Παιδική Χαρά του Ευβοικού είναι ανοιχτή.
Επίσης τοποθέτησε τέσσερα(4) παγκάκια, που τα έφτιαξε μόνος του στο σπίτι του στην Αθήνα ,για να κάθονται οι γονείς!
Αλλά δύο παγκάκια θα βάλει στο γήπεδο του ποδοσφαίρου την επόμενη φορά που θα έρθει στο Θεολόγο.
Του χρωστάμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Φιλικά το ΔΣ

 

 Sunday, May 23, 2021

μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έναν ακόμη πίνακα παθογόνων για το Β.Ευβοικό αναφορικά με το φαγκρί και το σαργό και επίσης για την τσιπούρα στην Ακτή Αταλάντης.

Καλησπέρα σας

Για να μην ξεχνιόμαστε διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και τίθεται σε κίνδυνο η θαλάσσια περιοχή του Δήμου Λοκρών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τουριστική και την παραθεριστική ανάπτυξη , σας κοινοποιούμε ακόμα μια μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έναν ακόμη πίνακα παθογόνων για το Β.Ευβοικό αναφορικά με το φαγκρί και το σαργό και επίσης για την τσιπούρα στην Ακτή Αταλάντης.
Φιλικά το ΔΣ