Sunday, December 30, 2007

Οταν δε φτάνει το νερό του δικτύου ύδρευσης για την πισίνα.....

....τότε κάνουμε παράνομη γεώτρηση!!!!!

Πρόβλημα μεγάλο και οι παράνομες γεωτρήσεις καθώς ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που βλέπει να μη φτάνει το νερό του δικτύου ύδρευσης για να γεμίσει την πισίνα του,χτυπάει παράνομα γεωτρηση!
Και λέμε παράνομα διότι ο Νόμος 1739/87(ΦΕΚ 210Α) και ιδιαίτερα το παρακάτω Προεδρικό διάταγμα 256/89(ΦΕΚ 121Α)είναι σαφή:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ - 256 - 1989
Αρθρο: 2
Ημ/νία: 11.05.1989
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός χρήσεων, για τις οποίες απαιτείται άδεια

Κείμενο Αρθρου
1. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται χορήγηση σχετικής άδειας σύμφωνα με το προεδρικό δ/γμα αυτό είναι: ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική και ενεργειακή χρήση, καθώς και χρήση στην αναψυχή (άρθρ. 1, παρ. 7 του Νόμ. 1739/1987). Οι χρήσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο συννημένο, στο τέλος του δ/τος αυτού, Παράρτημα Ι.


2. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά, πηγαία ή υπόγεια νερά, με εκτέλεση ή όχι έργου αξιοποίησής τους. Σε περίπτωση που απαιτείται και εκτέλεση έργου εκδίδεται ενιαία άδεια (άρθρ. 8, παρ. 2 του Νόμ. 1739/1987).


3. Δεν απαιτείται έκδοση άδειας για χρήση νερού προς ικανοποίηση αποκλειστικά ατομικών ή οικογενειακών οικιακών αναγκών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 9, παρ. 4 του Νόμ. 1739/1987. Η απαλλαγή αυτή ισχύει, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:


α. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές, σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 4 του Νόμ. 1739/1987.


β. Η συνολική κατανάλωση νερού περιορίζεται στο επίπεδο των πραγματικών αναγκών, που υπολογίζονται με βάση τα όρια που καθορίζονται στην απόφαση, που προβλέπεται στο άρθρ. 9 παρ. 5 του Νόμ. 1739/1987 και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν τα 3 κυβ. μέτρα το εικοσιτετράωρο (3μ3/24ωρο).

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Νόμου είναι αυστηρότατες:

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις
Κείμενο Αρθρου
1. Για τη βεβαίωση των παραβάσεων τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των ορών των αδειών χρήσης νερού προβαίνουν σε άμεση έγγραφη ανακοίνωση της παράβασης (αδικήματος) προς την αρμόδια υπηρεσία, που έχει εκδώσει την άδεια.


2. Η υπηρεσία αυτή, ύστερα από επιτόπια αυτοφία, που θα πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών, συντάσσει έκθεση σε δύο αντίτυπα, όπου αναφέρεται το είδος της παράβασης και ο παραβάτης και είτε εισηγείται προς τον οικείο νομάρχη την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, είτε τις επιβάλλει η ίδια, εφόσον πρόκειται για μη νομαρχική υπηρεσία, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης ως εξής:


α. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη χρήση, νερού, μέχρι έξι μήνες (6) κατά την περίοδο χρήσης του νερού.


β. Κατάσχεση παντός σχετικού μηχανήματος (γεωτρύπανα, αντλητικά κλπ. μηχανήματα) και μέσου, με τα οποία εκτελείται η παράνομη πράξη, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.


γ. Ανάκληση της άδειας χρήσης νερού στη μονάδα στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, μέχρι έξι (6) μήνες και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης οριστική αφαίρεση.


δ. Χρηματική ποινή μέχρι 1.000.000. δρχ. η οποία θα αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση ανά διετία. Η πιο πάνω ποινή βεβαιούται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δμοσίων Εσόδων.

ε. Σφράγιση ή καταστροφή της γεώτρησης ή άλλων έργων υδροληψίας για την οποία συντάσσεται σχετική έκθεση.


3. Η ίδια πιο πάνω υπηρεσία είναι αρμόδια για την εκτέλεση των επιβαλλόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων.


4. Ειδικά για την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση σε δύο αντίγραφα όπου περιλαμβάνονται τα κατασχόμενα είδη και βεβαιώνεται αιτιολογημένα η παράβαση και οι παραβάτες. Τα κατασχεθέντα είδη παραδίδονται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη των ιδιοκτητών τους στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες. (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Δ/νση Γεργίας, ΟΤΑ κλπ.) για φύλαξη, εκτός αν η μεταφορά τους είναι δυσχερής ή οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να τα φυλάξουν, οπότε σφραγίζονατι και παραδίδονται για φύλαξη στον ιδιοκτήτη τους ή τρίτο μεσεγγυητή.


5. Τα θέματα διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του δ/τος αυτού επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 7 του Νόμου 1739/1987.

Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση του κάθε "έξυπνου" που χτυπώντας μια παράνομη γεώτρηση
για να γεμίζει την πισίνα του, μπορεί να εκμεταλλεύεται υδάτινο πόρο που δεν του ανήκει!!!