Wednesday, January 9, 2013

Εναγκαλισμός Υπουργού με εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών!!!Αυτο το έργο τόχουμε ξαναδει!!!

Απο το Σύλλογο Προστασίας Περιβαλλοντος Αγιου Ιωάννη Θεολογου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών
Δεν ειναι ο πρωτος Υπουργός ο κ. Τσαυτάρης που εναγκαλίζεται με τις εταιρίες ιχθυοτροφείων. Προηγήθηκαν οι....... υπερασπιστές του Περιβαλλοντος και του Τουρισμού κ.κ.Γιωργος Παπακωνσταντινου και Παύλος Γερουλάνος.
Ευχομαστε να μην έχει την τύχη τους!

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ                                      
syntonistikiepitropi@yahoo.gr 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάει η κεντρική διοίκηση στον εναγκαλισμό της με τις εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας.
Την ίδια στιγμή που περιφρονεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο επί ένα χρόνο δεν αποστέλλει τις απόψεις της σχετικά με το «Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών», με αποτέλεσμα η εκδίκαση της αίτησης για την ακύρωσή του, που έχουν υποβάλει 111 φορείς από όλη την Ελλάδα (ανάμεσα στους οποίους η ΚΕΔΕ, 22 Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Λοκρών, η Συνομοσπονδία Αλιέων, Φορείς και Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα μεταξυ των οποίων και οι Σύλλογοι του Δήμου Λοκρών κ.α.), να αναβάλλεται και η νομιμότητα του Πλαισίου να τελεί υπό διαρκή αίρεση, δρομολογεί την τροποποίηση του υπέρ των συμφερόντων των εταιριών του κλάδου.
Με μια απόφαση που θεσμοθετεί τη διαπλοκή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ταυτάρης, συγκρότησε «ομάδα εργασίας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του κλάδου» στην οποία όρισε ως μέλος τον πρόεδρο της μεγαλύτερης εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας και ήδη πρωτοδίκως καταδικασθέντα για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος περιοχής στην οποία λειτουργούσε μονάδα η εταιρία του, κ. Αριστείδη Μπελλέ.

Καλούμε την Πολιτεία να δώσει τέλος στην ακατανόητη προνομιακή μεταχείριση ενός κλάδου με χρέη που ξεπερνούν το ένα δις ευρώ, οι εκπρόσωποι του οποίου, χωρίς να τηρούνται ούτε τα προσχήματα, υποδεικνύουν τα νομοθετήματα που αφορούν στο μέλλον των περιοχών μας.

Την καλούμε επιτέλους να αναγνωρίσει ως συνομιλητές της τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των θιγόμενων επαγγελματικών κλάδων (αλιεία, τουρισμός), οι οποίοι δικαιώνονται εδώ και χρόνια στα αρμόδια δικαστήρια, εναντίον της παράνομης και περιβαλλοντικά επιβλαβούς αδειοδότησης και λειτουργίας ιχθυοκαλλιεργειών στις περιοχές τους.

Ακολουθεί η Απόφαση του Υπουργου κ. Τσαυτάρη


                                                                                
                                                                                                            ΑΔΑ: Β42ΖΒ-2ΙΤ


                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                 
                           
                                                                                            Αθήνα,  7/11/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 560/114374 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                          ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής
Πληρ: Ανδρ. Πανάγου
Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 2   ΤΚ: 104 32
Τηλ: 210 2124155
Fax: 2105230878
Email: ax2u070@minagric.gr  ΘΕΜΑ: «Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για τον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών». 
                                                           
                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η 
                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41  του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα   που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α).
β)  Των άρθρων 13  και 14  του ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
διαδικασίας κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνιστάται  Οµάδα Εργασίας που συγκροτείται από τους:
α)  Μόσχο Κορασίδη,  Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, ως Πρόεδρο.
β) Αριστείδη Μπελλέ, Πρόεδρο του Οµίλου  « ΝΗΡΕΥΣ »
γ)  Ελευθέριο Κουτσουµπλή,  υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1  Γεωπονικού,  Προϊστάµενο
∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων   της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Aττικής.
δ)  ∆ηµήτριο Σακαρέλο,  υπάλληλο του κλάδου ΠΕ4  Ιχθυολόγων,  της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ΑΛΙΕΙΑΣ”,  του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος. 
ε)  Αργύρη Καλλιανιώτη,  Τακτικό Ερευνητή,  ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Αλιευτικής
Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), ως τακτικό µέλος.
στ)  Βασίλειο Τριανταφύλλη,   υπάλληλο ΠΕ Ειδικού Προσωπικού,  Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ως τακτικό µέλος.
ζ)  Μαρίνα Πέτρου,  υπάλληλο του κλάδου ΠΕ4  Ιχθυολόγων,  Προϊσταµένη κατ΄
αναπλήρωση της Γενικής ∆/νσης Αλιείας,  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ως τακτικό µέλος.
η) Κεντούρη Μαρουδιώ, Καθηγήτρια  Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης
θ) Κοµνηνό Παλαµάνη, Αλιέα.

2. ΄Έργο της Οµάδας Εργασίας είναι:
α) Ο προσδιορισµός των βασικών αξόνων διευκόλυνσης της ανάπτυξης του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών, ενόψει της Νέας Προγραµµατικής 
β) Η νοµοτεχνική επεξεργασία και υποβολή σχεδίου νόµου για τον εκσυγχρονισµό και την κωδικοποίηση του νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου του κλάδου των

υδατοκαλλιεργειών.

3. Η θητεία του Προέδρου, και των µελών λήγει σε τέσσερις µήνες.

4. Η οµάδα εργασίας είναι µη αµειβόµενη.

Η απόφαση αυτή δε δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                   
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ                                                                                                        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                           
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ