Sunday, October 28, 2007

Το χάλι των διαφημιστικών πινακίδων!!!!!

Στην πληγή των διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους αφιερωμένο το σημερινό post μια και η περιοχή μας δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί από το χάλι που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα

Να δούμε πρώτα τί προβλέπει το άρθρο 11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(ΦΕΚ 57/1999)

Κείμενο Αρθρου
1. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και
μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και
επαρχιακών οδών «ή αυτοκινητοδρόμων» και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150)
μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από
τους χρήστες των οδών.
Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από
τις δύο πλευρές του άξονα των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών
οδών «ή αυτοκινητοδρόμων», που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το
επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 Κm/h.*** (βλ.
σχόλια). «Σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές των
σταθμών διοδίων ισχύει η απόσταση των 150 μέτρων από τις δύο πλευρές του άξονα
της κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας.»

2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η
εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, σε
θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις
στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την
κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω
σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων
κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση
με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή
ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή
αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και
γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει
δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.

3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες
ρύθμισης της κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών
διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρώματα που χρησιμοποιούνται στη
φωτεινή σηματοδότηση, σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψος μικρότερο των
είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης.

4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές, που
αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο
επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό.
Οι διαφημιστικές ως άνω πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται,
πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού, εκτός από
τις διαφημίσεις και τις επιγραφές των εγκεκριμένων πλαισίων και των
πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, οι οποίες μπορούν να
τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής.

5. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων στα στέγαστρα
στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών επιτρέπεται μόνο στην
πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας
άκρο του στεγάστρου.

6. Απαγορεύονται επί οχημάτων οι φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, οι
διαφημίσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία,
καθώς και οι διαφημίσεις με εναλλασσόμενα μηνύματα.

7. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση εκτός των καθορισμένων πλαισίων ή
οποιαδήποτε αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συμβόλων σε στύλους
ηλεκτροφωτισμού η φωτεινών σηματοδοτών, σε διαχωριστικές νησίδες ή
νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόμια, σε επιφάνειες τεχνικών έργων,
οδοποιίας, είτε αυτή γίνεται απευθείας στις επιφάνειες αυτές είτε σε
επιφάνειες μέσων εξαρτώμενων από τα τεχνικά έργα.

8. Διαφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές
που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού,
αφαιρούνται ή εξαλείφονται ή, εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται εκτός
λειτουργίας, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων
Εργων ή της Περιφέρειας δια πιστώσουν την παράλειψη τήρησης των
υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από τους προς τούτο υπόχρεους,
δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών,
τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων ή της
Περιφέρειας δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ'
υποκατάσταση των οργανισμών αυτοδιοίκησης. Η υποκατάσταση αυτή
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση
εκτός λειτουργίας των διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο
της οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και εγγράφεται
στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών
διατάξεων του Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην
αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων επιγραφών ή
διαφημίσεων, καθώς και οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης, στον προϋπολογισμό
των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που
έγιναν καθ' υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη
σε βάρος των διαφημιστών ή των διαφημιζομένων, η είσπραξη της οποίας
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά την
αποξήλωση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών
στους διαφημιστές ή τους διαφημιζόμενους.

«9. Αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις
και παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και ο διαφημιζόμενος ή ο
διαφημιστής, τιμωρούνται με χρηματική ποινή έως χίλια πεντακόσια (1.500,00)
ευρώ και αν γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.»
Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι
Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη
διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν διαφημιστικές
πράξεις κατά παράβαση του άρθρου αυτού, τιμωρούνται σαν αυτουργοί, ανεξάρτητα
από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

10. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν
προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

Αλλά και πρόσφατα το Μάιο του 2007 με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας:

"υποχρεώνει τους δήμους να αφαιρέσουν τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες , ενώ σε περίπτωση που δεν το κάνουν, καλεί το ΥΠΕΧΩΔΕ να τις αφαιρέσει.

Η απόφαση ελήφθη μετά την προσφυγή του δικηγόρου Αθανάσιου Τσιώκου -Πλαπούτα, ο οποίος έχασε το παιδί του στις 12 Φεβρουαρίου όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε διαφημιστική πινακίδα, στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, οι διεθνείς συμβάσεις για την οδική κυκλοφορία και σήμανση που έχουν επικυρωθεί από τη χώρα μας, υποχρεώνουν το ελληνικό κράτος να μην επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους, καθώς αποσπούν την προσοχή των οδηγών."

Αρα τί άλλο περιμένουν οι δήμαρχοι και δεν προχωρούν στην καθαίρεση των πινακίδων;;

Μήπως θα πρέπει πια οι Σύλλογοι να φωνάζουν το ΥΠΕΧΩΔΕ να κάνει αυτή τη δουλεια;;;

Friday, October 26, 2007

Καταπάτηση χώρων πρασίνου!!!!!

Ενα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η χώρα και θα ήταν αδύνατον να μην αντιμετώπιζε και η περιοχή μας, είναι η καταπάτηση των χώρων πρασίνου από ιδιώτες δια της μεθόδου της χρησικτησίας.
Να δούμε λοιπόν τί γινόταν μέχρι το 2003 και τί γίνεται σήμερα

Με το άρθρο 4 του νόμου 3127 με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και
2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» που άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή στις 19 Μαρτίου 2003 (ΦΕΚ Α/67), προβλέπεται η δυνατότητα κτήσης ακινήτων που ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος (Δημόσιο) με χρησικτησία.
Πριν το νόμο αυτό, για τη χρησικτησία ακινήτων του Δημοσίου, θα έπρεπε να είχε
συμπληρωθεί 30ετή χρησικτησία μέχρι 12/9/1915, γιατί έκτοτε αυτός ο τρόπος κτήσης κυριότητας ακινήτων του Δημοσίου είχε απαγορευτεί (βάσει του αρ. 21 του 22/4/1926 Ν.Δ/τος «Περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης» και του αρ. 4 του Α.Ν. 1539/1938 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων»).
Η αιτιολογία των ευνοϊκών για το Δημόσιο διατάξεων αυτών είναι ότι το δημόσιο
συμφέρον επιτάσσει την αιώνια προστασία των ακινήτων του Κράτους, καθόσον τα τελευταία ανήκουν από κοινού στον Ελληνικό λαό και θα πρέπει να προστατεύονται από τα κάθε ιδιωτικά συμφέροντα και τους καταπατητές.

Μετά όμως το 2003 ήρθε νέα διάταξη με το άρθρο 4 του Ν3127/2003 (ΦΕΚ Α/67) και η οποία έχει εφαρμογή μόνο για τα ακίνητα εντός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως (παρ. 1),.εμβαδού έως 2.000 τ.μ..

Κατ’αναλογία με την τακτική και έκτακτη χρησικτησία του Αστικού Κώδικα (αρ. 1041 και 1045 ΑΚ), προβλέπονται δύο ειδών χρησικτησίες:

η 10ετής και η 30ετής.

Για τη 10ετή χρησικτησία, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί δεκαετής αδιατάρακτη νομή έως τις 19/3/2003 με βάση νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία (δηλαδή κυρίως να υπάρχει αγοραπωλητήριο συμβόλαιο). Θα πρέπει δε το συμβόλαιο να έχει μεταγραφεί και καταρτιστεί μετά τις 23/2/1945. (περ. α, παρ. 1)

Αντίθετα, για την 30ετή χρησικτησία δεν απαιτείται κάποιος τίτλος (συμβόλαιο), αλλά αρκεί να έχει συμπληρωθεί 30ετή αδιατάρακτη νομή. (περ. β, παρ. 1)

Και στις δύο περιπτώσεις, για τον υπολογισμό του χρόνου προσμετράται και ο χρόνος των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Επίσης, θα πρέπει ο νομέας να βρίσκεται σε καλή πίστη, δηλαδή να πιστεύει χωρίς βαρεία αμέλεια ότι έχει αποκτήσει την κυριότητα (αρ. 1042 ΑΚ),

δηλαδή, με απλά λόγια, να μη γνωρίζει ότι το ακίνητο δεν του ανήκει, αλλά ανήκει στο Δημόσιο.

Τέλος, η νομή θα πρέπει να είναι αδιατάρακτη, δηλαδή το Δημόσιο να μην έχει ενεργήσει διακατοχικές πράξεις πάνω στο ακίνητο αυτό ή να έχει αξιώσει την επιστροφή του (π.χ. με την Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής).

Η ρύθμιση αυτή ήρθε να επιλύσει το πρόβλημα που εμφανίστηκε με τη σύνταξη του κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, οπότε και κάποιοι ιδιοκτήτες όταν πήγαν να δηλώσουν το ακίνητό τους, είδαν ξαφνικά το Δημόσιο να το διεκδικεί για διάφορους λόγους (πρώην δάσος, ακίνητο αγνώστων κτλ).

Θα θυμόσαστε το κωμικό της υποθέσεως όταν η περιοχή των Αμπελοκήπων της Αθήνας εμφανίστηκε να είναι ολόκληρη δασική έκταση!!!!

Πράγματι, είναι θεμιτό να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των καλόπιστων ιδιοκτητών, που μετά από πολλά χρόνια μαθαίνουν ότι το σπίτι ή οικόπεδό τους δεν τους ανήκει, και να προστατευτούν από την αδράνεια και την ανικανότητα της Διοίκησης να εκμεταλλευτεί την περιουσία του Ελληνικού λαού.

Αναρωτιέται όμως εύλογα κανείς, εάν οι διατάξεις αυτές δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους κακόπιστους επιτήδειους που σίγουρα θα προσπαθήσουν να σφετεριστούν την περιουσία του Δημοσίου (και κατ’επέκταση του Ελληνικού Λαού) με το πρόσχημα της χρησικτησίας.

Θα πρέπει λοιπόν οι Δικαστές εφαρμόζοντας τη διάταξη αυτή, να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και εκτός από το γράμμα του νόμου, να λαμβάνουν υπόψη τους και το δημόσιο συμφέρον, που σίγουρα δεν εξυπηρετείται από την αναγνώριση κυριότητας υψηλής εμπορικής αξίας εκτάσεων και οικοδομών υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων και άρα σε βάρος του γενικού συνόλου

Tuesday, October 16, 2007

Και όμως....λειτουργούν κανονικά!!!!!!!!

Monday, October 15, 2007

Δεν θα υπήρχε καταλληλότερη μέρα ,σημειολογικά τουλάχιστον , από τη σημερινή 15 Οκτωβρίου ημέρα που οι bloggers ενώνονται για το Περιβάλλον, για να λάβουμε ένα έγγραφο από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο ανακαλούνται οι αποφάσεις άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και ανανέωσης μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης των 10 στρεμμάτων στη θέση "Ν.Γάιδαρος" Δήμου Αταλάντης Ν.Φθιώτιδας.

Τί σημαίνει αυτό;;;;
Δύο πράγματα:
1ον οτι ένας από τους μακροχρόνιους αγώνες μας δικαιώθηκε και
2ον ότι κάποιες Υπηρεσίες του Δημοσίου τελικά ......λειτουργούν κανονικά!!!
Δυο λόγια για να καταλάβετε την υπόθεση:
Εδώ και κάποια χρόνια ένας επιχειρηματίας ιχθυοτρόφος, ο οποίος λειτουργούσε μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Νήσο Γάιδαρος του Δήμου Αταλάντης, μετέφερε δίπλα σ` αυτήν παράνομα και αυθαίρετα μια άλλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που διατηρούσε στην Εύβοια με σκοπό να τις ενώσει σε μια τεράστια ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα.
Τη λειτουργούσε δε ανερυθρίαστα ρυπαίνοντας τη θάλασσα του Κόλπου του Θεολόγου -Αταλάντης παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών Αταλάντης και Μαλεσίνας
Ο Σύλλογός μας διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα από την πρώτη στιγμή και στη συνέχεια με αλλεπάλληλα έγραφα προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ,κατόρθωσε να πραγματοποιηθούν αυτοψίες στο χώρο από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Χωροταξίας καθώς και του Λιμεναρχείου Αταλάντης, να διαπιστωθεί η παρανομία του επιχειρηματία και να του επιβληθούν πρόστιμα!
Στη συνέχεια με επιμονή και υπομονή κατόρθωσε να επιτύχει πρώτα την αρνητική απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη μεταφορά της μονάδας και στη συνέχεια το σημερινό έγγραφο όπου του ανακαλείται η άδεια λειτουργίας και η εκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης!!!!
Θεωρούμε χρέος μας να ευχαριστήσουμε από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τον κ. Βλαχώνη και τον προιστάμενο κ. Μπουρλή, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σκούρα και τον προιστάμενο κ. Γρεβενίτη και φυσικά το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Αθ.Σκορδά που υπέγραψε τις αποφάσεις αυτές.

Ενας ακόμη αγώνας μας για την Προστασία του Περιβάλλοντος δικαιώθηκε!!!!!!

Wednesday, October 10, 2007

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Καθώς συμπληρώθηκε μια πενταετία από τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου μας θα θέλαμε μέσα από αυτό το blog να δώσουμε μια εικόνα του ποιοί είμαστε και για τί αγωνιζόμαστε:

Α) Δραστηριότητες πριν την ίδρυση του Συλλόγου μας
(Ιούνιος 1996-Ιούλιος 2002)
Τον Ιούνιο του 1996 ένας πυρήνας οικιστών με την άτυπη μορφή μιας:
«Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων Θεολόγου-ΟΣΜΑΕΣ
διαμαρτυρομένων για τη ρύπανση στη θάλασσα»
προσπάθησε, μέσα στη γενική αδιαφορία των τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων της περιοχής να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα των 12 Ιχθυοτροφικών Μονάδων και των 2 Ιχθυογεννητικών Σταθμών που λειτουργούσαν στον Κόλπο Θεολόγου –Αταλάντης από το 1987 με αποτέλεσμα να έχουν καταντήσει τη θάλασσα στις παραλίες Θεολόγου, Βουγιουκλάκη, Διαμαντοπούλου, Βοίβου,
ΧΑΒΟΥΖΑ και ΒΟΥΡΚΟ
Σημειώστε ότι σύμφωνα με επιστημονικά τεκμήρια η θαλάσσια ρύπανση που προκαλούσαν αυτές οι μονάδες αντιστοιχεί με τη ρύπανση που θα προκαλούσαν, αν χύνονταν στη θάλασσα, ακατέργαστα ανθρώπινα λύματα μιας πόλης 70.000 κατοίκων !!!!
Οι αγώνες μας ήταν μακροχρόνιοι, επίμονοι και πολύπλευροι. Η συλλογή υπογραφών, τα ψηφίσματα, οι διαμαρτυρίες κ.λ.π. προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Υπουργεία δυστυχώς δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
Καθώς δε η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης ήταν άμεση και επιτακτική (κάποιοι κολυμβητές μάλιστα παρουσίασαν εξανθήματα!!), η ίδρυση του Συλλόγου μας τον Ιούλιο του 2002 ήταν μονόδρομος.
Ετσι με την αντίληψη ότι το Περιβάλλον είναι υπερτοπικό άρα είναι υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με ισχυρή και ενιαία δράση των μονίμων κατοίκων και των οικιστών του Θεολόγου ,του ΟΣΜΑΕΣ και του Βοίβου, των καταστηματαρχών του Θεολόγου που έχουν κοινό συμφέρον την Προστασία και την Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε ο
Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
Σε πείσμα λοιπόν όσων μας είπαν ότι τα συμφέροντα που πάμε να χτυπήσουμε είναι τόσο μεγάλα που «θα φάμε τα μούτρα μας» εμείς τα καταφέραμε.

Β) Απολογισμός έργου της πενταετίας
(Ιούλιος 2002-Αύγουστος 2007 )

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τί πετύχαμε ως τώρα και έτσι θα αντιληφθείτε την αποτελεσματικότητα του Συλλόγου μας:

1. Επιτύχαμε να κλείσει ο ιχθυογεννητικός Σταθμός που λειτουργούσε στο Βοίβο, η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της Ιχθυοτροφικής που λειτουργούσε στο Θεολόγο καθώς και άλλες τέσσερις μονάδες στο Γαιδουρονήσι και το Αταλαντονήσι και να αποσυρθούν οι ιχθυοκλωβοί, ενώ ζητήσαμε από τη Δασική Υπηρεσία η μισθωμένη δασική έκταση των 15 στρεμμάτων στο Βοίβο όπου βρίσκεται ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός να αποδοθεί στο Δήμο Μαλεσίνας προς αξιοποίηση.

2. Επιτύχαμε να τιμωρηθεί με πρόστιμο ο ιχθυοκαλλιεργητής Ι.Γκλάβας διότι διατηρεί παράνομα μεγαλύτερο αριθμών ιχθυοκλωβών στο Γαιδουρονήσι από όσο προβλέπει η άδειά του και να απορριφθεί το αίτημά του να μεταφέρει μια άλλη μονάδα από την Εύβοια. Στόχος μας είναι η ανάκληση της άδειάς του και η απομάκρυνση εκτός Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου των υπολοίπων πέντε μονάδων που λειτουργούν στο Γαιδουρονήσι και Αταλαντονήσι.

3. Αποτρέψαμε την ίδρυση δυο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο νησί Αγιος Νικόλαος Αταλάντης που ήταν έτοιμες να γίνουν μετά από μεταβίβαση των δικαιωμάτων της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής σε ιδιώτη ιχθυοτρόφο. Μάλιστα ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Συλλόγου μας μηνύθηκαν για το λόγο αυτό από τον πρώην δήμαρχο Αταλάντης κ. Μπρεκουλάκη

4. Ελέγχουμε με ειδικούς συνεργάτες-περιβαλλοντολόγους τις Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων της ευρύτερης
περιοχής του Κόλπου Θεολόγου –Αταλάντης, αρχής γενομένης από τις
ιχθυοτροφικές μονάδες και φτάνοντας στο αλιευτικό καταφύγιο
Θεολόγου.
Παράλληλα ζητάμε συνεχώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Λιμεναρχείο
κ.λ.π.) να ελέγχουν τις δραστηριότητες αυτές και να τηρούνται οι
καθοριζόμενοι Περιβαλλοντικοί Οροι λειτουργίας.

5. Επιτύχαμε να χαρακτηριστεί διατηρητέο νεώτερο μνημείο η μεταλλική γέφυρα των παλαιών λατομείων στη θαλάσσια έκταση στο Γαιδουρονήσι. Με τον τρόπο αυτό δε θα γκρεμιστεί ούτε θα χτιστεί στη θέση της λιμενοβραχίονας μεταφοράς πρώτων υλών με motor ships για το εργοστάσιο της DIXAN στην Αταλάντη ,σχέδιο που η υλοποίησή του θα είχε μεγάλες συνέπειες θαλάσσιας ρύπανσης στον Κόλπο Θεολόγου.

6. Είμαστε σε άμεση επαφή με το Δήμο Οπουντίων και στηρίζουμε εγγράφως την εναπόθεση της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ σε χερσαίο χώρο ο οποίος έχει βρεθεί και όχι στη θάλασσα του Ευβοικού.

7. Με επανειλημμένες καταγγελίες μας στη Δ/νση Υγείας της Ν.Φθιώτιδας επιτύχαμε να σταματήσουν οι ιδιοκτήτες εκκενώσεων βόθρων να ρίχνουν τα λύματα σε δασική έκταση στον Προσκυνά ενώ μετά από καταγγελία μας υποχρεώθηκε ο ιδιοκτήτης του βουστασίου στην είσοδο του Θεολόγου να ρίχνει τα λύματα σε στεγανό βόθρο και όχι στο παρακείμενο ρέμα!

8. Αντιδράσαμε στη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων που θα έρχονταν από όλη την Ελλάδα στη Λάρυμνα του οποίου η υλοποίηση θα σήμαινε τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις.

9. Καταγγείλαμε στο Δασαρχείο Αταλάντης και στη Δ/νση Δασών της Νομαρχίας τη συστηματική αποψίλωση του δάσους του Θεολόγου(Αρτ Ζάχαρ) και τους αποστείλαμε αεροφωτογραφίες όπου φαίνεται σαφώς ότι τα πεύκα αντικαθίστανται συστηματικά από ελαιόδενδρα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. Τέλος ζητάμε πιεστικά τον έλεγχο των δασικών εκτάσεων.

10. Με δική μας πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα συγκέντρωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος και κατά της εγκαταστάσεως ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Θεολόγου –Αταλάντης το Φεβρουάριο του 2003 στο Δημαρχείο Αταλάντης όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς των τριών Δήμων Αταλάντης-Μαλεσίνας-Λιβανατών, ο Νομάρχης Φθιώτιδας, βουλευτές, πολιτευτές, ΜΜΕ του Νομού και πλήθος κόσμου. Εκεί εξεδόθη Ψήφισμα κατά της εγκατάστασης ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Θεολόγου –Αταλάντης και υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Παράλληλα τον Αύγουστο του 2003 με πρωτοβουλία μας έγινε συγκέντρωση Συλλόγων Μαλεσίνας –Αταλάντης στο Θεολόγο και εξεδόθη ανάλογο Ψήφισμα το οποίο επιπροσθέτως εξουσιοδοτεί το Σύλλογό μας να τους εκπροσωπεί σε κάθε ενέργεια που αφορά στη μη εγκατάσταση ιχθυοτροφείων στον Κόλπο.

11. Με δικές μας ενέργειες και αντιδράσεις εξαιρέθηκε ο Θεολόγος από τη Μελέτη εγκατάστασης Ζωνών Ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) ενώ με προτροπή μας προσέφυγαν στο ΣτΕ η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Δήμος Αταλάντης ώστε να μην υλοποιηθεί η εν λόγω Μελέτη για δημιουργία Ζωνών Ιχθυοκαλλιέργειών στο Γαιδουρονήσι και Αταλαντονήσι. Σημειώστε ότι οι υγροβιότοποι των Νησιών αυτών ανήκουν στον επιστημονικό κατάλογο του Δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR2440001 , έχει ιδρυθεί καταφύγιο άγριας ζωής στο Γαιδουρονήσι και στους επόμενους στόχους μας είναι η οικοτουριστική αξιοποίησή τους με προγράμματα της ΕΕ και του ΕΚΕΒΙ(Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων)

12. Με αίτησή μας συμπεριελήφθη ο Κόλπος του Θεολόγου-Αταλάντης στο
πρόγραμμα ανίχνευσης βαρέων μετάλλων (ψευδάργυρος, μόλυβδος κ.λ.π)
του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 60/2000 όπως θα γίνει και
με τον Κόλπο της Λάρυμνας.

13. Ενημερωνόμαστε μέσω γραπτών αποτελεσμάτων για την ποιότητα νερών κολύμβησης μέσω του ΥΠΕΧΩΔΕ και πόσιμου νερού της περιοχής Θεολόγου , ΟΣΜΑΕΣ και Βοίβου μέσω του Δήμου Μαλεσίνας και του ΟΣΜΑΕΣ. Ωστόσο προτιθέμεθα να ερευνήσουμε περαιτέρω με δική μας πρωτοβουλία το ζήτημα της ποιότητας των νερών θαλασσίου και πόσιμου της ευρύτερης περιοχής μας, μέσω διαπιστευμένων εργαστηρίων, όπως του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών) του οποίου είμαστε μέλος. Με δεδομένο ότι στόχος της παρούσας δημοτικής αρχής είναι η ένταξη του Θεολόγου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» δηλώνουμε ότι θα πράξουμε το δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

14. Καταγγείλαμε στο Δήμο Μαλεσίνας με τον οποίο διατηρούμε εποικοδομητική σχέση υποθέσεις που αφορούν στην καταπάτηση χώρων πρασίνου του ΟΣΜΑΕΣ και ζητήσαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ να μας στείλει όλες τις υποθέσεις καταπατήσεων του οικισμού ώστε να κινηθούμε δικαστικά. Επίσης ζητήσαμε να γίνουν ανακρίσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία για τις πρόσφατες πυρκαγιές σε χώρο πρασίνου του ΟΣΜΑΕΣ και σε δασική έκταση του Θεολόγου και να συντηρηθούν οι πυροσβεστικοί κρουνοί του ΟΣΜΑΕΣ

15. Καταγγείλαμε στο Δασαρχείο Αταλάντης την παράνομη κοπή πεύκων στον ΟΣΜΑΕΣ στην οποία κατέθεσαν ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Συλλόγου μας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έκδοση από το Δασαρχείο εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία όταν ένα οικόπεδο πρόκειται να οικοδομηθεί θα ζητείται η άδεια της πολεοδομίας για την κοπή πεύκων.

16. Ζητήσαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ και μας ενέκρινε την περίφραξη του παλαιού λατομείου στον οικισμό, το οποίο είχε καταντήσει σκουπιδότοπος και η περίφραξή του ήταν πάγιο αίτημα των περιοίκων. Την εκτέλεση της περίφραξης την πραγματοποίησε ο ΟΣΜΑΕΣ.

17. Προκαλέσαμε την έκδοση εντολής της Νομαρχίας για μη χρήση εκρηκτικών στους εκβραχισμούς παρά μετά από προέγκριση της Νομαρχίας και στη συνέχεια άδεια της πολεοδομίας.

18. Ζητήσαμε από το Δήμο Μαλεσίνας να λάβει μέτρα για τον περιορισμό
της ηχορύπανσης που προκαλούν τα παραλιακά κέντρα του Θεολόγου
τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες , περιορισμό του ορίου ταχύτητας
στην παραλιακή και την άναρχη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
Εδώ σημειώστε ότι έχει ήδη δημοπρατηθεί από μελετητικό γραφείο η
εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΓΠΣ) του Δήμου, ένα
πολύ σημαντικό σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα μπει μια τάξη στις
χρήσεις γης της περιοχής.

19. Εισηγηθήκαμε στο Δήμο Μαλεσίνας ο οποίος είναι αρμόδιος, τον περιορισμό των όρων δόμησης και κάλυψης του ΟΣΜΑΕΣ από 0,40 και 20% σε 0,30 και 15% αντίστοιχα με κατασκευή το πολύ 2 κτιρίων με κεραμοσκεπή με στόχο την βελτίωση της εικόνας του οικισμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης ζητήσαμε από την πολεοδομία να επιβλέπει την τήρηση του κτιριοδομικού κανονισμού στις νεοανεγειρόμενες οικοδομές.

20. Απομακρύναμε τους ογκόλιθους από την παραλία Διαμαντοπούλου, κατασκευάσαμε δυο τοιχία για να κάθονται οι λουόμενοι και βρισκόμαστε στο στάδιο προσθήκης κουπαστής στη σκάλα ανόδου-καθόδου.

21. Καταγγείλαμε στη Δ/νση Τενικών Υπηρεσιών καταπάτηση ρέματος στο Θεολόγο η οποία παρεμποδίζει την πρόσβαση προς παραλία κολύμβησης. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

22. Ζητήσαμε από το Δήμο και μαζεύτηκαν τα σκουπίδια από τις παραλίες .

23. Με έγγραφό μας προς τους εργολάβους ζητήσαμε να περιορίσουν το τονάζ των φορτηγών και να μη ρίχνουν μπάζα ή τσιμέντα οπουδήποτε,ιδιαίτερα στους δρόμους του ΟΣΜΑΕΣ και σε χώρους πρασίνου ή κοινόχρηστους. Θεωρούμε ότι ορισμένοι ευαισθητοποιήθηκαν.

24. Συμβάλαμε καθοριστικά να χαρακτηριστεί ο Θεολόγος τουριστική περιοχή και να εξαιρεθεί από περιοχή εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών

25. Λάβαμε μέρος στην Ημερίδα και στη συνέχεια στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας Μάιος 2006 όπου και καταθέσαμε προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη του Θεολόγου.

26. Εφοδιαστήκαμε πρώτοι το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό και διαπιστώνοντας την πλήρη απουσία της Φθιώτιδας από τον Τουριστικό Χάρτη κινητοποιήσαμε μέσω εγγράφων αλλά και των τοπικών ΜΜΕ τους Δήμους Μαλεσίνας, Αταλάντης και Λιβανατών καθώς και τη Νομαρχία. Αποτέλεσμα ήταν να κατατεθούν προτάσεις από τους Δήμους για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής προς τη Νομαρχία, από εκεί στην Περιφέρεια και τέλος προς το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

27. Επιτύχαμε να μας εμπιστεύονται οι Δήμοι της περιοχής, η Νομαρχία, οι
Υπηρεσίες, η κεντρική Διοίκηση, τα ΜΜΕ και κυρίως οι τοπικές
κοινωνίες καθώς ο αγώνας μας για ένα πεντακάθαρο Περιβάλλον χερσαίο
και θαλάσσιο δε γνωρίζει χρώματα και σκοπιμότητες!

28. Αγωνιζόμαστε για να γίνει Συνείδηση ότι το Περιβάλλον δεν είναι μια
ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα ζήτημα που μας αφορά όλους!