Tuesday, January 24, 2012

Εφημεριδα Στερεας Ελλάδας ΕΝΔΟΧΩΡΑ


ΤΟ ΨΑΡΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Για τις αρνητικές επιπτώσεις του Χωροταξικού Υδατοκαλλιεργει-
ών στο περιβάλλον και στην τοπική οικονομία, τις μεθοδεύσεις
Υπουργείου και επιχειρηματικών ομίλων και τις αντιδράσεις τοπι-
κών κοινωνικών φορέων μιλήσαμε με τη Νανά Κακαβούλη, πρό-
εδρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Θεολόγου Μαλεσί-
νας Φθιώτιδας.

Γιατί διαφωνείτε με το χωροταξικό
των υδατοκαλλιεργειών; Τι επιπτώσεις έχει για την περιοχή σας;


Το Χωροταξικό Υδατοκαλλιεργειών είναι ένα σχέδιο άλωσης των
καλύτερων παραλιών της χώρας κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των
υδατοκαλλιεργητών αφού το Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο Χάρ-
της της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας εκπονήθηκαν από
εταιρείες υδατοκαλλιεργειών με χρηματοδότηση του Συνδέσμου Ελ-
λήνων Θαλασσοκαλλιεργητών λόγω έλλειψης κονδυλίων από το
ΥΠΕΚΑ.
Το Χωροταξικό έρχεται να νομιμοποιήσει τις ανά τη χώρα υφιστα-
μένες μονάδες και γύρω από αυτές δημιουργεί τις Περιοχές Ανάπτυ-
ξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) όπου μέσα σε αυτές προβλέπονται τε-
ράστιες Ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών (τσιπούρα-λαβράκι) δυναμικότη-
τας χιλιάδων τόνων ετησίως.
Και όλα αυτά σε απόσταση ενός χιλιομέτρου (1000 μ.) από παρα-
λίες περιοχές που κατ`εξοχήν στηρίζονται στην τουριστική και πα-
ραθεριστική ανάπτυξη
Για το λόγο αυτό ενσωματώνει στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
τις Μελέτες Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΠΟΑΥ) οι οποίες έγιναν προ δεκαετίας πάλι από εταιρείες υδατοκαλ-
λιεργητών ερήμην των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών κάθε πε-
ριοχής.
Ιδιαίτερα για την περιοχή του Οπούντιου Κόλπου (Κόλπος Θεολό-
γου- Αταλάντης- Λιβανατών) προβλέπεται η ΠΟΑΥ Αταλάντης με δυο
Ζώνες Υδατοκαλλιεργειών μια στο Γαιδουρονήσι δυναμικότητας
1610 τόνων ψαριών και η δεύτερη στο Αταλαντονήσι δυναμικότητας
1435 τόνων ψαριών παρά το γεγονός ότι ο Θεολόγος, η Αταλάντη
και οι Λιβανάτες έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ
(Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιο-
ποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη Αταλάντης στον τομέα οι-
κολογικού -περιβαλλοντικού τουρισμού, οι δε υγρόβιοτοποι των δυο
νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς του Δήμου Αταλάντης είναι ενταγμένοι
στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 με κωδικό GR2440002
(http://www.minenv.gr /1/12/121/12103/ g1210319.html) ενώ με
την Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Πε-
ριφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγροβιότοπους ιδρύθηκε μόνι-
μο καταφύγιο Άγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Πε-
ριβαλλοντικοί Όροι..
Σημειώστε πως αυτές οι δυο Ζώνες δυναμικότητας 3045 τόνων
ετησίως τσιπούρα -λαβράκι σύμφωνα με την έκδοση της Συνόδου
των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνι-
κών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον» καθώς και
τον σημαντικότατο φορέα Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμ-
ματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (United Nations Environment Program
– Mediterranean Action Plan, www.unepmap.org ) που λει-
τουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστα-
σία της Μεσογείου , θα διασπείρουν στο θαλάσσιο περιβάλλον του
Κόλπου 30,45 τόνους ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ αποβλήτων (κόπρανα και ούρα
των ψαριών ) χωρίς να υπολογιστούν τα υπολείμματα των τροφών,
τα φάρμακα κ.α. τα οποία απόβλητα ισοδυναμούν με ακατέργαστα λύ-
ματα μιας πόλης 210.000 ατόμων!!!!!!
Όλα αυτά, αλλά και μελέτες επιστημόνων οι οποίες αποδεικνύουν
ότι με το Χωροταξικό αυτό συντελείται ένα έγκλημα στην περιοχή μας
λάβαμε μέρος στη Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης τον Απρί-
λιο-Μάιο 2011όταν το Σχέδιο της ΚΥΑ, η ΣΜΠΕ και ο Χάρτης κατε-
τέθησαν στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του opengov του ΥΠΕΚΑ.
Δυστυχώς καμία απολύτως γνώμη τοπικών κοινωνιών, Συλλόγων,
Φορέων, Δήμων ή Περιφερειών που κατατέθηκε δεν ελήφθη υπό-
ψη στην τελική διαμόρφωση του Χωροταξικού και αυτό είναι εξορ-
γιστικό καθώς εμείς λάβαμε μέρος στη διαδικασία καταθέτοντας τις
παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας γιατί ελπίζαμε πως θα γινόταν
πράξη η προεκλογική αλλά και μετεκλογική ρήση του Γιώργου Πα-
πανδρέου:
Η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία είναι Αρχή μας.
Είμαι υπέρμαχος των δημοκρατικών διαδικασιών σύμφωνα με τις
οποίες πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
Δε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα αυτοακυρώνοταν τόσο
σύντομα!

Η αντίδραση πήρε πανελλαδικά χαρακτηριστικά και
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τι εξελίξεις υπάρχουν;
Συμμετέχουμε στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων
Περιοχών που θίγονται από τις Υδατοκαλλιέργειες μαζί με το Δήμο
Λοκρών και τους συλλόγους της περιοχής μας Ναυτικό Όμιλο Ατα-
λάντης, Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Η Σκάλα Αταλάν-
της», Αγροτοαλιευτικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Σωματείο
Επαγγελματιών Αλιέων Μαλεσίνας «Ο Άγιος Νικόλαος», Σύλλογο
Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεολόγου Μαλεσίνας και Σύλλογο Οι-
κιστών και Οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας«Η Νέα Αλαία».
Ήδη κατετέθη μηνυτήρια αναφορά στην κα Ράικου κατά των 8
υπουργών οι οποίοι παρανόμως υπέγραψαν την ΚΥΑ χωρίς να
έχουν τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και
Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης όπως ορίζει ο Νόμος 2742/1999
αρθ. 4 παρ.3
Με τη μηνυτήρια αναφορά καταγγέλλονται οι παράνομες διαδι-
κασίες που κατέληξαν στην υπογραφή της επίμαχης ΚΥΑ στις
4.11.2011, ημέρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
Παπανδρέου. Οι οχτώ Υπουργοί καταγγέλλονται για το αυταπόδει-
κτο αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης περί δήθεν ύπαρξης της προ-
απαιτούμενης γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχε-
διασμού, ενώ ειδικότερα ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ.
Π. Γερουλάνος, καταγγέλλεται επιπλέον για την εν γένει παράνομη
συμμετοχή του στη διαδικασία, αφού είχε ίδιον οικονομικό και ηθι-
κό συμφέρον από τη θεσμοθέτηση της ΚΥΑ καθώς όπως γνωρίζου-
με όλοι είναι ιδιοκτήτης των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς και η σύ-
ζυγος του μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιερ-
γητών.
Ο φάκελος κατατέθηκε στη Βουλή όπου θα εξεταστεί η υπόθεση.
Εμείς καλέσαμε τους βουλευτές Φθιώτιδας κ.κ. Μπατζελή, Αντωνί-
ου, Τσώνη, Σταικούρα και Γιαννόπουλο να υπογράψουν κοινή πα-
ρέμβαση στη Βουλή με αίτημα την απόσυρση της ΚΥΑ Υδατοκαλλιερ-
γειών τονίζοντας ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δυο πλευρές
• όσων αγωνίζονται για τη σωτηρία των περιοχών μας και
• όσων σιωπήσουν επιδεικνύοντας συννενοχή και συνυπευθυνό-
τητα στην καταστροφή που επέρχεται.
Το επόμενο βήμα είναι η μήνυση κατα των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ
και η παραπομπή τους στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας
Διοίκησης για κακοδικία και βέβαια η προσφυγή στο Συμβούλιο της
Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών
από το σύνολο των μελών της Πανελλήνιας Συντονιστικής και με
χρηματοδότηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Saturday, January 21, 2012

Ερωτηση του βουλευτου ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ.Δρίτσα προς τον κ. Ν.Σηφουνακη για το Χωροταξικο Υδατοκαλλιεργειών


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ’
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Επόμενη είναι η με αριθμό 371/10-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την ακύρωση κυβερνητικής απόφασης για το «Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών».
Στην ερώτηση του κ. Δρίτσα θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σηφουνάκης.
Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για να μας την παρουσιάσει.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα γεγονότα είναι γνωστά. Εσείς ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και άλλα έξι μέλη της τότε κυβέρνησης, συναδέλφους σας Υπουργούς, στις 4 Νοεμβρίου 2011 συντάξατε, υπογράψατε και δημοσιεύσατε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με το «Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών».
Τόσο εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλοί άλλοι φορείς –κοινωνικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί, αυτοδιοικητικοί- έχουν χαρακτηρίσει αυτή την Κοινή Υπουργική Απόφαση ως καταστροφική για τις τοπικές κοινωνίες, για τον τουρισμό, για την αλιεία, για το περιβάλλον και ως ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις υδατοκαλλιέργειες. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα της ερώτησής μου. Διότι αυτά είναι τεράστια θέματα κι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι πολύ λίγος.
Η 4η Νοεμβρίου 2011 ήταν η ημέρα που σ’ αυτήν την Αίθουσα, στη Βουλή των Ελλήνων, η τότε Κυβέρνηση ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης. Εσείς κι όλοι οι άλλοι συνάδελφοί σας δεν γνωρίζατε αν την επομένη θα ήσασταν Υπουργοί και σπεύσατε να επικυρώσετε μία τέτοια, τόσο σημαντική απόφαση, με ανεξήγητη σπουδή.
΄Εκτοτε έχουν συμβεί μερικά γεγονότα. Υπήρξε μία πολυπληθής αντίδραση. Εκατόν έντεκα φορείς που έχουν συγκροτήσει την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, είκοσι δύο δήμοι, οκτώ ομοσπονδίες, πενήντα επτά σύλλογοι και πολλοί άλλοι φορείς και πρόσωπα έχουν υποβάλει μήνυση εναντίον σας, που βρίσκεται στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής, έχοντας μεταβιβαστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Έχουν γίνει πολυπληθείς, μαζικές συγκεντρώσεις σ’ όλη την Ελλάδα. Υπήρξε αναταραχή και στο Ιόνιο, στα Επτάνησα, και στον Αργοσαρωνικό και στη Χαλκιδική και σε πολλά άλλα σημεία.
Απέναντι σ’ αυτά και με δεδομένο ότι ως Κυβέρνηση και ως Υπουργοί είστε άκρως εκτεθειμένοι, τουλάχιστον δεοντολογικά, –να μην προχωρήσω στα υπόλοιπα- απέναντι σ’ αυτή τη γενική κατακραυγή το ερώτημά μου τίθεται ευθέως: Είναι δυνατόν να είναι νομιμοποιημένη μια τέτοια υπουργική απόφαση που ελήφθη μ’ αυτούς τους όρους και μ’ αυτούς τους τρόπους;
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω αμέσως, κυρία Πρόεδρε.
Πριν προχωρήσουμε, λοιπόν, σε δικαστικούς αγώνες και περιπλοκές, είναι διατεθειμένη τώρα η Κυβέρνηση, με ψυχραιμότερη και δημοκρατικότερη σκέψη, να ακυρώσει αυτήν την υπουργική απόφαση και να προχωρήσει σ’ έναν ευρύτατο διάλογο, για να δικαιώσει και το πληγωμένο περί δικαίου αίσθημα του συνόλου σχεδόν των νησιών της Ελλάδας;
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε, σ’ αυτόν τον τόπο υπάρχουν θεσμοί και διαδικασίες. Η Ελλάδα είναι μία συντεταγμένη Πολιτεία και οι Υπουργοί στις 4/11, δηλαδή μέσα σε μία ημέρα, ούτε συντάσσουν ούτε υπογράφουν ούτε δημοσιεύουν αποφάσεις. Πρέπει να είναι μάγοι και να είμαστε μάλλον σε κάποια χώρα των Ζουλού κι όχι σ’ αυτήν που ζούμε!
Η θεσμοθέτηση, λοιπόν, της ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες κάθε άλλο παρά πραξικοπηματική και παράνομη είναι, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υπήρξε τέτοια ευρεία διαβούλευση κατά τη θεσμοθέτηση του πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού.
Πρόκειται για μία μελέτη που ξεκίνησε πριν από δύο - τρία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Σ.Μ.Π.Ε., του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, διαβιβάστηκε την 1η Απριλίου του 2011 από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, στις δημόσιες Αρχές και σ’ όλα τα Υπουργεία, καθώς και στις δεκατρείς Περιφέρειες και στα δεκατρία Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας κι όλοι αυτοί οι φορείς γνωμοδότησαν σχετικά.
Επιπλέον και παράλληλα, στις 11 Απριλίου 2011 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και το σχέδιο της ΚΥΑ και η ΣΜΠΕ για διαβούλευση διάρκειας τριάντα ημερών για το κοινό και σαράντα πέντε ημερών για τις διάφορες αρχές. Αυτή ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου 2011. Οι απόψεις των φορέων μαζί με τα σχόλια που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης καθώς επίσης και τα έγγραφα των περιφερειακών υπηρεσιών, αξιολογήθηκαν από τις υπηρεσίες αφού έτυχαν ειδικής επεξεργασίας και τυποποίησης σε έκθεση τετρακοσίων έντεκα σελίδων -σημαντικό τμήμα από αυτές τις παρατηρήσεις, που συμμετείχαν εκατοντάδες φορείς και χιλιάδες πολίτες, δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες ή εκατοντάδες, είναι ο βασικός κορμός της ΚΥΑ- η οποία στη συνέχεια εισήχθη προσαρμοσμένη στα προαναφερθέντα και ως εκ τούτου τροποποιημένη σε σχέση με την αρχική που είχε δημοσιοποιηθεί στις 11 Απριλίου.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης -αυτό το όργανο, το οποίο έδωσε την τελική γνωμάτευση- είναι ένα όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης και απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των κοινωνικών εταίρων: από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, επαγγελματιών, επιμελητηρίων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ. Η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης -προεδρεύετε από εγνωσμένο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου- εκφράστηκε στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, όπως κατατέθηκαν από τον Πρόεδρό του.
Το σύνολο σχεδόν των θέσεων των μελών του Εθνικού Συμβούλιου Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Υδατοκαλλιέργειες. Αυτή ήταν η διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Δρίτσας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή αυτή την απάντηση την έχω ακούσει, γιατί σας δόθηκε η ευκαιρία δημοσίως και εσείς και άλλοι Υπουργοί, να τα εκθέσετε αυτά, θα σας πρότεινα το εξής: Επειδή αυτά χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις και δεν επαρκεί ο χρόνος, να είχατε και εσείς και οι άλλοι επτά συνάδελφοι σας την πολιτική ευαισθησία να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου -τριάντα τουλάχιστον που απαιτούνται- να συσταθεί Επιτροπή που να εξετάσει τη μήνυση που είναι κατατεθειμένη στο Προεδρείο της Βουλής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Εσείς να το κάνετε αυτό.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εμείς ως κόμμα δεν έχουμε…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Να πείσετε τους Βουλευτές και να τα αφήσετε αυτά. Αλλού αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, μην διακόπτετε, κύριε Υπουργέ. Θα απαντήσετε σε λίγο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ήταν μια πολύ γενναία στάση …

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Εσείς να το κάνετε αυτό.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα παρακαλούσα να κρατηθεί ο χρόνος, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήταν μια πολύ γενναία στάση για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Εσείς να το κάνετε αυτό. Εσείς να πείτε ότι θα το κάνετε αυτό.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εμείς θα το κάνουμε.
Αλλά, κύριε Υπουργέ, μην μου θυμώνετε …

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Αλλού αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, καταργείτε και το Προεδρείο και τη διαδικασία. Παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο έλεγχος τιμά τον ελεγχόμενο, εάν ο ελεγχόμενος δεν έχει να κρύψει τίποτα.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να θυμώνετε. Εγώ σας έκανα μια πρόταση, μην την ακούτε.
Όμως, η σπουδή είναι δεδομένη: όντως έτσι όπως το είπα έγινε. Στις 4 Νοεμβρίου 2011 και μάλιστα από τις 7 η ώρα το απόγευμα και μετά όπως έχει την ώρα το διαβιβαστικό του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης σας δόθηκε η γνωμοδότησή του -τύποις γνωμοδότηση, στην πραγματικότητα, μια διαδικασία εκτός κάθε νομιμότητας, το ξέρετε αυτό- και σας διαβιβάστηκε και σ’ εσάς. Την ίδια στιγμή εσείς διαμορφώσατε εισήγηση στην Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης –δηλαδή, στους άλλους επτά συνάδελφους σας Υπουργούς- συνεδρίασαν αυτοί, συζήτησαν, συμφώνησαν, συνυπέγραψαν και εν συνεχεία εστάλη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δημοσιεύτηκε, ενώ όλοι ήσασταν εδώ και συζητούσαμε για την ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Μετά τις 7 το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου 2011.
Και μου λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπήρξε σπουδή; Τι σας πείραζε να πάει τη Δευτέρα, την Τρίτη σε μια κανονική διαδικασία; Δεν είναι ανεξήγητη όλη αυτή τη σπουδή;
Κύριε Υπουργέ, την προηγούμενη Κυριακή είχα πάει στην Αίγινα, παλλαϊκή κινητοποίηση, ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Καταστροφή χαρακτηρίζεται η επιχειρούμενη επιβολή ιχθυοκαλλιέργειας στην Αίγινα από το σύνολο του νησιού χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς ιδιαίτερα συμφέροντα, χωρίς συντεχνίες, χωρίς όλα αυτά που θα μπορούσε να επικαλεστεί κανείς, αλλά με βάση το σχεδιασμό που εκείνοι θέλουν για το νησί τους.
Το ίδιο συμβαίνει στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, στη Ζάκυνθο, στην Χαλκιδική, σε ένα σωρό μέρη. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει λόγο για όλα αυτά.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τους το έχετε στερήσει.
Κύριε Υπουργέ, ακυρώστε την ΚΥΑ. Διαφορετικά είστε σε σύγκρουση με το περί δικαίου αίσθημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινωνιών που εμπλέκονται σ’ αυτή την υπόθεση. Δεν θα μείνει έτσι αναπάντητη αυτή η ιστορία. Θα συνεχιστεί σε όλα τα πεδία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Δεν έχω πολλά πράγματα να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε.
Σ’ αυτό τον τόπο, όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα πράγμα: το ζητούμενο είναι να υπάρξει χωροταξικός σχεδιασμός σε κάθε λειτουργία και δράση αυτής της κοινωνίας. Ήταν ζητούμενο για δεκαετίες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και δικό μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Σε ένα, λοιπόν, κράτος όπου λειτούργησε με ένα τέτοιο δημοκρατικό τρόπο, όπου συνέταξε για πρώτη φορά ένα σχέδιο το ανήρτησε, συμμετείχαν στη διαβούλευση δεκάδες φορείς, όλες οι περιφέρειες της χώρας, τα περιφερειακά συμβούλια εκφράστηκαν, οι δήμοι που ενδιαφερόντουσαν εκφράστηκαν, ήρθε και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία η οποία είναι μόχθος πολλών ανθρώπων και συμμετείχαν τα περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία, από τους φορείς, έρχεστε εσείς και ζητάτε από εμάς να συγκεντρώσουμε –εμείς!- τριάντα υπογραφές για να μας στείλετε στη δικαιοσύνη.
Ακούστε να δείτε. Το κόμμα σας έχει ανοίξει ένα κακό δρόμο για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Το κόμμα σας έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες της ΕΚΟΦ του 1960.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εκατόν έντεκα φορείς!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, περιοριστείτε στο θέμα και παρακαλώ απαντήστε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Θα με αφήσετε να μιλήσω;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι λέει ο κύριος Υπουργός; Τι είναι αυτά που λέει; Τραμπουκισμοί δεν θα περάσουν εδώ μέσα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Δρίτσα, μην διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ περιοριστείτε στο θέμα και ολοκληρώστε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: ΕΚΟΦ;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ήσασταν σαφής, κύριε Δρίτσα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Καθίστε κάτω. Εγώ δεν σας διέκοψα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχω φάει ξύλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ δεν έχετε το λόγο, κύριε Δρίτσα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Το κόμμα σας έχει τέτοιες πρακτικές. Είδατε τι έγινε χθες στο Ηράκλειο στη Βουλευτή ενός άλλου κόμματος, στην κα Μπακογιάννη, που φέρει ένα βαρύ φορτίο από τραμπουκισμούς η οικογένειά της. Εσείς έρχεστε και ευλογείτε αυτές τις πρακτικές, λέγοντας ότι είναι η αγανάκτηση των πολιτών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, απόντων κάποιων Βουλευτών έρχεστε εσείς και επικαλείστε ονόματα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Αυτό που έχετε καλλιεργήσει σε μειοψηφίες, με τραμπουκισμούς, δεν θα σας το δικαιολογήσει η ιστορία.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι προβοκάτσια. Απαντήστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ περιοριστείτε στο θέμα και στο χρόνο σας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Δεν θα απειλείτε, λοιπόν, μέσα στη Βουλή. Και εσείς δεν είσαστε εκείνοι οι οποίοι θα δίνετε μαθήματα δημοκρατίας, δεν μπορείτε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε ως κόμμα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν απαντάτε σε εμάς. Απαντήστε στους κοινωνικούς φορείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, είστε εκτός θέματος. Παρακαλώ περιοριστείτε στο θέμα σας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώσατε;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ πολύ.

Sunday, January 15, 2012

Υποβληθηκε η Αίτηση Ακύρωσης κατά του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών


Υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής» κατά της ΚΥΑ του «Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών». Στην αίτηση συμμετέχουν συνολικά 111 φορείς, ανάμεσα στους οποίους 22 Δήμοι (Αγαθονησίου, Αίγινας, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ιθάκης, Καλύμνου, Κεφαλονιάς, Λέρου, Λευκάδας, Λοκρών, Μεγανησίου, Μεγαρέων, Ναυπλιέων, Ξηρομέρου, Οινουσσών, Πόρου, Πύλου – Νέστορος, Σαλαμίνας, Σύμης, Τροιζηνίας, Χάλκης, Χαλκιδέων), η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας, 8 Ομοσπονδίες και 57 Σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος, επαγγελματιών του τουρισμού, αλιέων, οικοπεδούχων, πολιτών, και 21 εκπρόσωποι δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων από όλες τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Στην αίτηση συμμετέχουν επίσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, 7 βουλευτές, οι Δ. Καρύδης (Α΄ Πειραιά & Νήσων – ΠΑΣΟΚ), Π. Στασινός (Άρτας – ΠΑΣΟΚ), Κ. Μαρκόπουλος (Ευβοίας – ΝΔ), Π. Μελάς (Α΄ Πειραιά & Νήσων – ΝΔ), Ευ. Αμανατίδου – Πασχαλίδου (Β’ Θεσσαλονίκης – ΣΥΡΙΖΑ), Θ. Δρίτσας (Α΄ Πειραιά & Νήσων – ΣΥΡΙΖΑ), Γιάννης Δημαράς (Β΄ Αθηνών – Πρόεδρος Πανελληνίου Άρματος Πολιτών), και οι πολιτευτές Α’ Πειραιά & Νήσων, Κώστας Κατσαφάδος (ΝΔ – αντιπρόεδρος ΟΝΝΕΔ), Χρήστος Χαρίτος (μέλος Κ.Ε. ΛΑΟΣ) και Στέφανος Μπαγεώργος (μέλος Ε.Ε. Δημοκρατικής Αριστεράς).

Monday, January 9, 2012

Τραγωδια για τους ιδιοκτητες των εκτος σχεδιου οικοπέδων!!!!Μετα την τραγωδια του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών με το οποιο ο κ. Σηφουνακης παρέδωσε τα κλειδια της παράλιας Ελλάδας στους ιχθυοκαλλιεργητές ,μεταξυ αυτων και στο συναδελφό κ. Γερουλάνο, Υπουργο Τουρισμου και παραλληλα ιχθυοκαλλιεργητη, μια νεα τραγωδια δια χειρος παλι κ.Σηφουνακη έρχεται να πλήξει τους ιδιοκτήτες των εκτος σχεδιου οικοπέδων.

Με το νεο Προεδρικό Διαταγμα που βρισκεται προς Δημοσια Διαβουλευση μεχρι 16 ιανουαριου 2012 στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ επιδιώκεται να απαγορευθεί... δια ροπάλου η κατασκευή κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχές. Μόνη εξαίρεση; Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας μόνον εάν ο ιδιοκτήτης αυτής εκμεταλλεύεται το αγροτεμάχιο!!

Ουσιαστικά με το προεδρικό διάταγμα που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος στις εκτός σχεδίου περιοχές μπορούν να αναπτυχθούν είτε επαγγελματικές χρήσεις είτε εγκαταστάσεις υποδομών. Οι ιδιοκτήτες δηλαδή άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων τεσσάρων στρεμμάτων δεν θα μπορούν να χτίσουν σπίτι σε αυτά.

Σύμφωνα με το σχεδιαζόμενο π.δ., η συνολικά επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης περιορίζεται δραστικά (δεν διευκρινίζεται πόσο). Παράλληλα, μπορούν να χτίσουν κατοικία μόνον όσοι «απασχολούνται με την κύρια εκμετάλλευση». Εν προκειμένω, με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, δραστηριότητα την οποία για να ασκήσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να προχωρήσει σε έναρξη επιτηδεύματος ως αγρότης…

Η μοναδική εναλλακτική που διαθέτουν; Να πουλήσουν το ακίνητό τους -αναγκαστικά- σε τιμές «κάτω του κόστους» σε αγοραστές που εκπροσωπούν επιχειρηματικά συμφέροντα (π.χ. ομίλους που σχεδιάζουν την υλοποίηση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων).

Με δυο λογια
Αν κάποιος αγόρασε ή κληρονόμησε αγροτεμάχιο 4,5 στρεμμάτων με οπωροφόρα και σχεδιάζει να ανεγείρει κατοικία για να ζήσει ως συνταξιούχος, αν προλάβει τις υφιστάμενες διατάξεις και βγαλει άδεια οικοδομής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως τον προλάβει το υπό συζήτηση προεδρικό διάταγμα τοτε ας το ξεχασει!!!

Παρακάτω σας παρουσιαζουμε τι προβλεπει το άρθρο 14 και την ιστοσελιδα που μπορειτε να το διαβασετε
http://www.opengov.gr/minenv/?p=3160
Άρθρο 14: Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης και Χρήσεων

Είναι οι εκτός σχεδίου περιοχές, εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων εκτός ορίων οικισμού με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκων, εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923, εκτός των προς πολεοδόμηση περιοχών και των περιοχών προστασίας.
Στις περιοχές αυτές προβλέπεται η διατήρηση και προστασία της κατά προορισμό χρήσης του εδάφους με την ενίσχυση των αγροτικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων της γης και τον δραστικό περιορισμό της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης και μείωση της έντασης της χρήσης, σε σχέση προς τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις περί «εκτός σχεδίου δόμησης».

Α. Ζώνες γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
1. Γεωργικές Αποθήκες
2. Βουστάνια
3. Χοιροστάσια
4. Πτηνοτροφεία
5. Μαντριά
6. Ιχθυοκαλλιέργειες
7. Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη
8. Άλλες εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, δεξαμενές νερού και γενικά εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής).
9. Κατοικία για τον απασχολούμενο με την κύρια εκμετάλλευση
10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
11. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις.

Οι υπ.αρ. 11και 12 χρήσεις επιτρέπονται εφόσον δεν αντίκεινται σε τυχόν καθεστώς προστασίας που τις διέπει και υπό την προϋπόθεση ότι βάσει ΜΠΕ η εγκατάστασή τους δεν έχει επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κύρια εκμετάλλευση.

Β Ζώνες Διασφάλισης Αστικών Υποδομών
Στις ζώνες αυτές διατηρείται η φυσική χρήση του εδάφους και επιτρέπονται οι επιλεγόμενες κατά περίπτωση ιδιαίτερες χρήσεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος , ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα σημαντικών έργων τεχνικής, κοινωνικής περιβαλλοντικής και μεταφορικής υποδομής, σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ., καθώς και λοιπές ζώνες χρήσεων γης πού προϋποθέτουν έλεγχο συμβατότητας.
Οι χρήσεις που επιλέγονται δεν πρέπει να αντιστρατεύονται τις παραπάνω υποδομές, κλπ.. Οι ζώνες αυτές δύναται να προβλέπονται και ως περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ).

Γ. Ζώνες Εκτόνωσης Αστικών Επιβαρύνσεων

Στις ζώνες που βρίσκονται στο χώρο εκτός των οικισμών ο οποίος όμως έχει λειτουργική σύνδεση με αυτούς , δύναται να επιτρέπονται χρήσεις από τις παρακάτω,
με όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση από τον σχεδιασμό :

1. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα
2. Γραφεία, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμοί
3. Χώροι συνάθροισης κοινού
4. Εστίαση
5. Αναψυκτήρια
6. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής
7. Στάθμευση (Αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2,5 τόνων κοινής χρήσης)
8. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου
9. Ελικοδρόμιο
10. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια
12. Αποθήκευση
13. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
14. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
15. Σταθμοί ΜΜΜ
16. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων
17. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
18. Κατοικία για τον απασχολούμενο με την κύρια εκμετάλλευση του γηπέδου
19. Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, σύνθετα τουριστικά καταλύματα
20. Αθλητικές Εγκαταστάσεις
21. Θερμοκήπια, δεξαμενές νερού και γενικά εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.

Sunday, January 8, 2012

Εμεις παντως τους στειλαμε το .....λογαριασμο!


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 6-12-2011
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ. 860
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235
ΑΦΜ 997541718 ΔΟΥ Χαλανδριου
Τηλ. 210-6826085 6938-851733
Fax 210-6826085
Email syllogostheologou@gmail.com
http://theologos-env.blogspot.com

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΕΚΑ Δ/νση Χωροταξιας
ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΕΚΑ ΓΓ Χωροταξίας κα Μαρία Καλτσα
2. Σώμα Ελεγκτων Επιθεωρητών Δημόσιας
Διοίκησης ΣΕΕΔΔ

Θέμα :Απαντησεις σχετικά με την ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών
Σχετ.: α) ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011
β) ΑΠ 2023/18-5-2010 έγγραφο –προτασεις του Συλλόγου μας προς τη
Δ/νση Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ σχετικό με το Χωροταξικό Υδατοκαλλιεργειών
γ) Απαντηση υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Θανου Μωραίτη προς το βουλευτή
κ. Χρ.Σταικούρα (ΑΠ 1663Β/17-6-2010 (Γραφειο κοινοβουλευτικού ελέγχου)
δ) ΑΠ 721/7-6-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης
Περιβαλλοντος και Ενέργειας κας Μαργαρίτας Καραβασίλη προς τη
Γεν.Γραμ.Χωροταξίας και Ανάπλασης ΥΠΕΚΑ κ. Μαρία Καλτσά
ε) Δήλωση Αν. Υπ. ΠΕΚΑ κ. Σηφουνακη στην Κ.Ελευθεροτυπια 17-11-2011
στ)Θεσεις 10 Περιβαλλοντικών Οργανωσεων επι του Σχεδιου της ΚΥΑ και της
ΣΜΠΕ προς ΕΣΧΣΑΑ
ζ)Εκθεση αξιολογησης Δημόσιας Διαβουλευσης επι της ΣΜΠΕ και του Σχεδιου
ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών Ιούλιος 2011
Η)Εκθεση Αξιολογησης Δημόσιας Διαβουλευσης και γνωμοδοτησεων
Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων επι της ΣΜΠΕ και του Σχεδιου ΚΥΑ
Υδατοκαλλιεργειών Ιούλιος 2011

Παρακαλούμε να μας δώσετε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, από τις οποίες θα εξαρτηθούν οι επόμενες ενέργειες του Συλλόγου μας και των Συλλόγων της περιοχής του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατων (Οπούντιου Κόλπου) τους οποίους εκπροσωπούμε:

Α. Οσον αφορά στην ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών (σχετ α)

1ον Για ποιο λογο δεν υπάρχουν στα «Εχοντας υπόψη» οι επισημάνσεις-προτάσεις
του Συλλόγου μας (σχετ. β) προς τη Δ/νσή σας για την απομάκρυνση των
Ιχθυοτροφικών μονάδων από τον Οπούντιο Κόλπο(Θεολόγου-Αταλάντης-
Λιβανατων) στις οποιες εμπεριέχονται εκτός των άλλων εγγράφων και :

-.Υπόμνημα Διαμαρτυρίας κατά των ιχθυοτροφείων κατοίκων Θεολόγου Ιούν. 1996
-.Επερώτηση βουλευτού Φθιώτιδας Α.Χειμάρα για τα ιχθυοτροφεία Θεολόγου 1996
- >> >> >> Δ.Αλαμπάνου >> 1999
- >> >> >> Η.Καλλιώρα >> 1999
-. Εγγραφο Δημάρχου Μαλεσίνας κατά των μοναδων ιχθυοτροφείων 2002
- >> Συντ.Οργ. Συλλόγων Αταλάντης Μαλεσινας κατά του Χωρ.Στ.Ελλάδας 2002
- >> Δημάρχου Αταλάντης Λ.Μπρεκουλάκη >> 2002
- >> >> Μαλεσίνας Λ.Καραμίντζου >> 2002
- >> του Συλλόγου μας κατά των ιχθυοκαλλιεργειών 2002
- Απόφαση Δ.Σ. Μαλεσίνας κατά των ιχθυοτροφείων 2003
- Υπόμνημα Δημάρχου Αταλάντης Λ.Μπρεκουλάκη κατά του Χωροταξικού 2003
- >> Συλλόγων και Μαζικών Φορέων Δήμου Αταλάντης >> 2003
- Εγγραφο Δημάρχου Μαλεσίνας Κ.Δούρου κατά των ιχθυοτροφείων 2003
- >> Συλλόγων Αταλαντης >> 2003
- Ψήφισμα Συλλόγων Μαλεσίνας-Αταλάντης-Λιβανατών >> 2003
- Ψήφισμα Διαδημοτικής Σύσκεψης Αταλάντης κατά του Χωροταξικού 2003
- Εγγραφο του Συλλόγου μας για τις ΜΠΕ των ιχθυοτροφείων του Κόλπου 2004
- >> Συλλόγου Αταλάντης κατά των ιχθυοτροφείων >> 2004
- . Απόφαση Δ.Σ. Αταλάντης κατά των ιχθυοτροφείων 2005
- Υπόμνημα Συλλόγων-Μαζικών Φορέων Μαλεσίνας κατά του Χωροταξικού 2005
- Απόφαση Δ.Σ. Δαφνουσίων(ΛΙβανατών) κατά των ιχθυοτροφείων 2005
- Υπόμνημα Φορών και Συλλόγων Αταλάντης >> 2005
- Απόφαση Δ.Σ. Αταλάντης >> 2005
- >> Δ.Σ. Δαφνουσίων(Λιβανατών) >> 2005
- Απόφαση Δ.Σ. Μαλεσίνας κατά των ιχθυοτροφείων του Κόλπου 2006
- >> Δ.Σ. Αταλάντης >> >> 2008
- >> >> >> >> 2008
- >> >> >> >> 2008
- Εγγραφο του Συλλόγου μας για την απομάκρυνση των ιχθυοτροφείων 2008
- Γ.Π.Σ. Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων (Λιβανατων) τα οποία
προβλέπουν την απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων από τον Κόλπο
Θεολόγου –Αταλάντης –Λιβανατών (Οπούντιος Κόλπος).

2ον Αν σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού ΠΕΚΑ κ.Θάνου Μωραίτη προς
το βουλευτη Φθιώτιδας κ. Χρ.Σταικούρα (σχετ. γ) ελήφθησαν υπόψη,
συνεκτιμήθηκαν και σε ποια σημεία της ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών οι άνω
επισημάνσεις-προτάσεις του Συλλόγου μας

3ον Αν ελήφθη υπόψη και σε ποια σημεια της ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών η γνωμη της
Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβαλλοντος και Ενέργειας κας Μαργαριτας
Καραβασίλη (σχετ.δ)

4ον Αν , όπως δήλωσε ο κ. Σηφουνακης στην Κ.Ελευθεροτυπια (σχετ. ε)
ενσωματώθηκαν και σε ποια σημεια της ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών το συνολο των
αποψεων των μελών του ΕΣΧΣΑΑ, μεταξυ αυτών και των 10 Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων(σχετ. στ)

Β. Οσον αφορα στην Εκθεση αξιολογησης Δημ.Διαβουλευσης επι της ΣΜΠΕ και του Σχεδιου ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών Ιούλιος 2011 (σχετ. ζ) η οποια κατατέθηκε στο ΕΣΧΣΑΑ, η οποια είναι προιόν συνεργασίας του ΥΠΕΚΑ και του Συμβούλου Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΝΕΑΡΧΟΣ εταιρεια υδατοκαλλιεργειών και ALPHA MENTOR) την οποία μας αποστειλατε μεσω ηλεκτρονικου ταχυδρομειου:

από Lena Karkal.karka@prv.ypeka.gr

προς syllogostheologou@gmail.com

ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2011 2:36
Στην Εισαγωγή σελίδα 4 ομολογείται κυνικα ότι:
«Η αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης καθώς και των γνωμοδοτήσεων και των απόψεων των φορέων και υπηρεσιών κινήθηκε στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός κλίματος παροχής ασφάλειας στην επιχειρούμενη δραστηριότητα του τομεα των Υδατοκαλλιεργειών,χωρίς κανενα αποκλεισμό ,ακόμη και της πλέον μικρής και ασήμαντης παραγωγικής μοναδας»

1ον Αν η Εκθεση Αξιολόγησης υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία σας με υποστηριξη
της εταιρειας ΝΕΑΡΧΟΣ υδατοκαλλιεργειες –Alpha Mentor, πώς νομιμοποιείστε
ως Δημόσια Υπηρεσία να κατευθύνετε ,να διαμορφώνετε κλιμα και να
μεροληπτείτε υπέρ των ιδιωτικών εταιρειών και το όφελος των επιχειρηματιών
με αποτέλεσμα, αντι να υπηρετείτε, να βλάπτετε το Δημοσιο Συμφέρον όπως
αυτό εκφράστηκε στο διάστημα της ηλεκτρονικής Διαβουλευσης από τις τοπικές
κοινωνίες, τους ΟΤΑ , τους Συλλόγους και τους Φορείς πανελλλαδικα;

2ον Αν η Εκθεση Αξιολόγησης υλοποιήθηκε αποκλειστικά με ευθύνη της εταιρειας
ΝΕΑΡΧΟΣ υδατοκαλλιεργειες –Alpha Mentor πώς νομιμοποιείστε ως Δημόσια
Υπηρεσία να κανετε αποδεκτή μια καθ`ομολογίαν κατευθυνόμενη προς το
όφελος των επιχειρηματιών και πάντως μη αντικειμενική Εκθεση και με τις
ενέργειές σας αντι να υπηρετείτε, να βλάπτετε το Δημοσιο Συμφέρον όπως αυτό
εκφράστηκε στην ηλεκτρονική Διαβουλευση από τις τοπικές κοινωνίες, τους ΟΤΑ
τους Συλλόγους και τους Φορείς πανελλλαδικα;


Β.Οσον αφορά στην Εκθεση Αξιολογησης Δημ.Διαβουλευσης και γνωμοδοτησεων Περιφ.Αυτοδιοικήσεων επι της ΣΜΠΕ και του Σχεδιου ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών( σχετ. η) Ιούλιος 2011 η οποια κατετέθη στο ΕΣΧΣΑΑ και μας αποστείλατε επίσης μεσω του ιδιου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στη σελίδα 10 αναφερεται:
«1η Ομαδα:Γενικευμένες σημειακές αντιδράσεις για τη χωροθέτηση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών
Παρατηρήσεις
Επίσης απευθυνθήκαμε και συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους Περιφερειακών Συμβουλίων της χωρας σχετικά με τις προτάσεις τους για καθορισμό περιοχών ΠΑΥ ή μετατόπιση προτεινομενων περιοχών για καθορισμό ΠΟΑΥ κ.α., ώστε να ενσωματωθούν σωστά οι απόψεις τους στην αναμορφωμένη πρόταση»

1ον Να μας αποστείλετε τα ονοματα των εκπροσώπων του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στους οποιους απευθυνθήκατε και με τους οποίους
συνεργαστηκατε καθώς και τις προτασεις τους για καθορισμό ΠΑΥ ή μετατόπιση
προτεινομενων περιοχών για καθορισμό ΠΟΑΥ αλλά και κάθε σχετικο έγγραφο
της αλληλογραφίας η οποια πραγματοποιήθηκε.

2ον Να μας ενημερώσετε σε ποια σημεια της ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών
ενσωματώθηκαν σωστα ,όπως ακριβως αναφερετε, οι προτασεις τους.

Σημ. Ολα τα σχετικά έγγραφα του θέματος βρισκονται στην Υπηρεσια σας
Για το ΔΣ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος Νανα Κακαβουλη
Η Γραμματέας Νίκη Λαουτάρη