Tuesday, May 26, 2009

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προς τον κ. Υπουργό Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
Νόμιμα εκπροσωπουμένου με έδρα Αθήνα
ΚΑΤΑ
Της υπ.αριθ. 18016/1700/12-3-2009 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.


Προσφεύγουμε εμπρόθεσμα κατά της άνω Απόφασης Τροποποίησης λόγω εκσυγχρονισμού και ανανέωσης ισχύος της αρ. 587/10-3-2000 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 3235/9-8-2002 και 48386/5296/1-7-2008 αποφάσεις (ΑΕΠΟ) Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων υφιστάμενης μοναδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής τσιπούρα-λαυρακιού-μυτακίου κ.α. συνολικής δυναμικότητας 150 τόννων ανά έτος του Κων/νου Λιάπη σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη Θέση «Αταλαντονήσι» του Δήμου Αταλάντης Ν.Φθιώτιδας( σχετ. α), η οποία μας κοινοποιήθηκε την 22-4-2009 (σχετ. β) με το αρ.πρ. 31869/3117/15-4-2009 έγγραφο( σχετ.γ) της Προισταμένης της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ζητούμε την ακύρωσή της για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18016/1700/12-3-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΚ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

1)Η προσβαλλόμενη Απόφαση δεν είναι νόμιμη διότι:
αντιβαίνει στις επιταγές του Νόμου,των Εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τις οποίες, αντί να ζητηθεί από τον ιχθυοτρόφο Κ.Λιάπη η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναθεωρημένης, επαυξημένης ,επικαιροποιημένης με ιδιαίτερα αυστηρούς Περιβαλλοντικούς Ορους, με τη σύμπραξη επιστημόνων Υγείας καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές Περιβάλλον και δη στην υγεία των κατοίκων του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών οι οποίοι κολυμβούν στα νερά του (1681/2002 Απόφαση ΣτΕ) και η οποία ΜΠΕ θα ετίθετο υπόψη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας και των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων για να εκφράσουν τη γνώμη τους, η Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφ.Στ.Ελλάδας μηχανικά και ατεκμηρίωτα, ανανέωσε για μια ακόμη δεκαετία μέχρι το 2018 την ΑΕΠΟ 587/10-3-2000 ( η οποία έληξε 21-12-2008) διατηρώντας τους ίδιους Περιβαλλοντικούς Ορους της παλαιάς ΜΠΕ η οποία είχε συνταχθεί το 1999 με στοιχεία απογραφής του 1991, γεγονός που σημαίνει ότι η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θα λειτουργεί επι 20ετία (1999-2018) με τους ίδιους Περιβαλλοντικούς Ορους!!!

Η εκπόνηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ήταν επιβεβλημένη για τους εξής νόμιμους και βάσιμους λόγους:
α) Σύμφωνα με την Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002) περί Κατάταξης των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, οι ιχθυοκαλλιέργειες άνω των 50 τόνων ετησίως τσιπούρα –λαυράκι εντάσσονται στην Υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων και την 69269/528/1990 ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία για τα έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Α Υποκ.2 η ΜΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με τον Πιν. 2.
Αυτό σημαίνει ότι για την εν λόγω μονάδα Κ.Λιάπη έπρεπε να είχε εκπονηθεί νέα ΜΠΕ από το 2002 σύμφωνα με τον Πιν. 2 της σχετικής ΚΥΑ καθώς η ισχύουσα ΜΠΕ είχε συνταχθεί με τον Πιν. 3.

β)Σύμφωνα με την Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 26298/9-10-2003(ΦΕΚ 1469/9-10-2003) Περί έγκρισης ΠΠΧΑΑ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας Κεφ.Δ .3.3. Χωρική οργάνωση παραγωγικού χώρου τελευταίο εδάφιο:
«Σε περίπτωση συνύπαρξης ή γειτνίασης(των υδατοκαλλιεργειών) με
περιοχές με συγκριτικό πλεονέκτημα και στον τομέα του Τουρισμού,
θα πρέπει να καθορίζονται ειδικά αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και
ο τρόπος τήρησης καθώς και βαθμός κορεσμού τους»
Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να είχε εκπονηθεί νέα ΜΠΕ για τη μοναδα Κ.Λιάπη από το 2003 με ειδικά αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους ενώ η Δ/νση ΠΕΧΩ όφειλε να ελέγχει κατά διαστήματα την τήρησή τους και να εξετάζει το βαθμό κορεσμού στον Κόλπο Θεολόγου – Αταλάντης ως κατ`εξοχήν αρμόδια για θέματα ρύπανσης του Περιβάλλοντος Υπηρεσία .Προκειμένου να εξυγιανθούν ο Μαλιακός Κόλπος και ο Κόλπος Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών και να επιτευχθούν συνθήκες αειφόρου αναπτύξεως επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε αυτούς τους χώρους.

γ) Σύμφωνα με την 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Ν.3010/2002 άρθρο 2 παρ.6α για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Ορων η υποβολή Νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα Κ.Λιάπη ήταν επιτακτική διότι κατά την πάροδο των ετών έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στην περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών ιδιαίτερα κατά την οκταετία που πέρασε, έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, ο Θεολόγος, η Αταλάντη και οι Λιβανάτες έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη Αταλάντης στον τομέα οικολογικού /περιβαλλοντικού τουρισμού, οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς του Δήμου Αταλάντης είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.
Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος παράπλευρα με την μονάδα Κ.Λιάπη οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.(ΦΕΚ 134/22-11-2006)
Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων Αταλάντονήσι και Γάιδαρος διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους καθώς η Ιχθυοκαλλιέργεια είναι ασύμβατη με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευθύνσεις της περιοχής. Αλλωστε ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών είναι ένας αβαθής κλειστός Κόλπος με όχι ισχυρά ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται αρνητικά οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων οι ρύποι των οποίων σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!

δ) Η προσβαλλόμενη Απόφαση αντιβαίνει το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο σελ. 58 όπου προβλέπεται:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή
μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση
νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε
περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και
παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους
υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε
ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων.»
Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους η μονάδα Κ.Λιαπη θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η θέση κρίνεται ακατάλληλη

ε)Η προσβαλλόμενη Απόφαση αντιβαίνει το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό όπου στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων
επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν
τουριστικό ενδιαφέρον»
Συνεπώς η μονάδα Κ.Λιάπη θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί εκτός κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών καθώς η περιοχή είναι απολύτου Τουριστικού ενδιαφέροντος, η μόνη περιοχή της Φθιώτιδας η οποία στηρίζει οικονομικά τον Τομέα του Τουρισμού με θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας (Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλα Αταλάντης ,Λιβανάτες κ.τ.λ.) και ανεπτυγμένο τον Γ/γενή τομέα (Τουρισμός κ.τ.λ.).Δέον να ληφθεί υπόψη ότι μόνο στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου έχουν ανοικοδομηθεί άνω των 1500 οικοδομών ενώ στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται ξενοδοχειακές μονάδες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, κινηματογράφοι,καφετέριες, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λ.π. τα οποία προσελκύουν χιλιάδες επισκεπτών και τουριστών.

στ)Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
(Αθήνα Μάιος 2002) «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» ως προκύπτει εκ των κατωτέρω:
«Υπάρχει µια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».
Συνεπώς η μονάδα Κ.Λιάπη θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι θέρετρο με πάρα πολλές παραλίες κολύμβησης εκ των οποίων αρκετές έχουν γαλάζιες σημαίες και οι επιπτώσεις από τη μακροχρόνια παραμονή των ιχθυοτροφείων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων είναι τεράστιες!2) Η προσβαλλόμενη Απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το Δημόσιο Συμφέρον και τη Δημόσια Υγεία των κατοίκων και επισκεπτών και τουριστων Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες ρυπαίνουν και επιβαρύνουν το θαλάσσιο χώρο αλλά και τους περιβάλλοντας αυτών αιγιαλούς και παραλίες.

α)Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε απόσπασμα της έκδοσης της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον»(σχετ.δ) όπου ο έγκριτος επιστήμονας κ. Σωφρόνιος Παπουτσόγλου, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας(ΕΘ.Ι.ΑΓΕ) ο οποίος εκλήθη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας ως ειδήμων για τις έρευνες στην πρόσφατη τραγωδία του Μαλιακού Κόλπου, αναλύει την τεράστια ρύπανση που προκαλούν οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σε Μοναδα με ψαρια 100 τόνων ετησίως η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων είναι περίπου 1 τόνος !!!!!!(σελ. 93) χωρίς να υπολογιστούν τα ούρα,τα κόπρανα,τα υπολείμματα των τροφών, τα φάρμακα και λοιπά.
Αυτό σημαίνει ότι μόνον η 150 τον. μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Κ.Λιάπη, η οποία σημειωτέον είναι μία από τις πέντε(5) οι οποίες λειτουργούν στο θαλάσσιο Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών, επιβαρύνει τη θάλασσά της περιοχής μας ημερησίως με 1,5 τον. περιττωμάτων!

β)Δημοσίευμα της Εφημερίδας Λαμιακός Τύπος 5-5-2009 (σχετ.ε) το οποίο αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS όπου μέσα στους λόγους της πρόσφατης τραγωδίας στο Μαλιακό Κόλπο είναι και η ύπαρξη των ιχθυοτροφείων και η ανάγκη απομάκρυνσής τους από τον Κόλπο, καθόσον το φαινόμενο του ευτροφισμού ως έχει διαπιστωθεί προκαλείται σε όλους τους θαλάσσιους χώρους όπου λειτουργούν ιχθυοτροφεία

3)Η προσβαλλόμενη Απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το Δημόσιο Αίσθημα των τοπικών κοινωνιών των τριών Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών για τους εξής λόγους:

α) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και ζητησαν τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων ευθύς ως λήξουν οι προθεσμίες των αδειών λειτουργίας.
Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

β)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

γ)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

δ) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

ε) Το Δημοτικό Συμβούλιο Αταλάντης με την 14/265/2008 ομόφωνη Απόφασή του (σχετ.στ) ζήτησε από τη Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας τη μη ανανέωση της ΑΕΠΟ της μονάδας Κ.Λιάπη. δηλώνοντας ακόμη μια φορά την πάγια θέση του για την οριστική απομάκρυνση των ιχθυοτροφείων από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών μετά τη λήξη των αδειών τους.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Για την υφιστάμενη μονάδα, ο οποία έχει εγκατασταθεί στο Αταλαντονήσι του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών από το 1989, έχουν εκδοθεί οι παρακάτω ΑΕΠΟ:
α)Η υπ.αρ. 81500/7-11-1995 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για τη μοναδα ιχθυοκαλλιέργειας 40 τόννων που εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ
β)Η υπ.αρ. 587/10-3-2000 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για ολοκλήρωση δυναμικότητας σε 150 τόννους που εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφ.Στ.Ελλάδας κατόπιν εκπόνησης ΜΠΕ (έτος1999)
γ)Η υπ.αρ 3235/9-8-2002 Τροποίηση της άνω ΑΕΠΟ 587/8-3-2000 που αφορά την αλλαγή και τη διάταξη των ιχθυοκλωβών και των εξεδρών καθώς και την αύξηση της επιφάνειας και του ωφέλιμου όγκου για την εκτροφή των ψαριών με διατήρηση των Περιβαλλοντικών Ορων της ΜΠΕ του έτους 1999.
δ)Η υπ.αρ. 48386/5296/1-7-2008 Τροποποίηση της 587/10-3-2000 όπως τροποποιήθηκε με την 3235/9-8-2002 που αφορά την υγειονομική απομάκρυνση των νεκρών ψαριών με διατήρηση των Περιβαλλοντικών Ορων της ΜΠΕ του έτους 1999
ε)Η προσβαλλόμενη υπ.αρ. 18016/1700/12-3-2009 που αφορά Τροποποίηση της 587/10-3-2000 με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ιχθυοκλωβών, της επιφάνειας εκτροφής και του ωφέλιμου όγκου για την εκτροφή των ψαριών και Ανανέωση της ισχύος για μια δεκαετία μέχρι το 2018 με διατήρηση των ίδιων Περιβαλλοντικών Ορων της ΜΠΕ του έτους 1999
Οι συνεχείς εγκρίσεις της αύξησης του αριθμού των ιχθυοκλωβών και του ωφελίμου όγκου αυτών οδηγούν ευθέως σε νομιμοποίηση της πρόθεσης του επιχειρηματία για ανεξέλεγκτη αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και όσους προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας Στ.Ελλάδας η οποια ενεργεί εκ μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας, έσφαλε στην έκδοση της προσβαλλόμενης Απόφασης.


Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον στην υποβολή της παρούσας
Επειδή η παρούσα εισάγεται νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιόν σας

Για τους ως άνω λόγους

Ζητούμε

Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας
Να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη Απόφαση , να μην ανανεωθούν οι Περιβαλλοντικοί Οροι οι οποίοι έληξαν 21-12-2008 και η μονάδα να απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών σε θέση που θα της υποδειχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.

Αθήνα 15 Μαίου 2009

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι