Friday, September 22, 2017

Επιτέλους!

Καλησπέρα σας
Επιτέλους το ΦΕΚ 465/22-9-2017 με το διορισμό των μελών του ΔΣ στον ΟΣΜΑΕΣ βγήκε!!!!
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Αλιευτικό Καταφύγιο Θεολόγου

Καλησπέρα σας
Οπως γνωρίζετε ο Σύλλογός μας παρά το γεγονός ότι η ύδρευση του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ αποτελεί κορυφαίο ζήτημα, αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για όλα θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Προστασία του Περιβάλλοντος.
Πρόσφατα επανήλθε στην επικαιρότητα ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στο Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου μέσω της επιστολής του Λιμεναρχείου Αταλαντης με την οποία μας ζητείται η γνώμη για την μετατροπή του Α.Κ. σε "καθορισμένο" λιμένα όπου οι μηχανότρατες(γριγρι) του Β. Ευβοικού θα ελλιμενίζονται και τις πρώτες πρωινές ώρες θα γίνεται εκφόρτωση και πώληση των αλιευμάτων σε χονδρεμπόρους οι οποίοι θα έρχονται στο Θεολόγο με φορτηγά και ψυγεία προκαλώντας τεράστια θαλάσσια και χερσαία ρύπανση!!
Σας κοινοποιούμε την επιστολή του Λιμεναρχείου Αταλάντης και τη δική μας όπου εκφράζουμε την αναγκαιότητα να παραμείνει το Α.Κ. του Θεολόγου εκτός της λίστας των "καθορισμένων Λιμένων.
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος


Κυρία Λιμενάρχη
Σε απάντηση του Αρ.Πρωτ. 2143/960/2017 εγγράφου σας, σας εκφράζουμε τις εξής απόψεις μας σχετικά με το αίτημα των ιδιοκτητών γριγρι το οποίο αφορά στην τροποποίηση του Αλιευτικού καταφυγίου του Θεολόγου από εξαιρούμενος λιμένας σε καθορισμένος λιμένας εκφόρτωσης αλιευμάτων για σκάφη μέσης αλιείας.
1) Το Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου προέκυψε από την επέκταση της προβλήτας (Α.Π. 3818/1-10-2003 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) η οποία κρίθηκε αναγκαία για τον ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών της περιοχής του Θεολόγου ( και όχι των γριγρι μηχανοτρατών Β. Εύβοιας ),την αποφυγή της ανεξέλεγκτης πρόσδεσης σκαφών στους χώρους κολύμβησης, την λειτουργική αναβάθμιση και αισθητική, τη συμβολή στην ορθή κατανομή χρήσεων του θαλασσίου χώρου και αιγιαλού αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης και αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου. Η συνολική δυναμικότητα του καταφυγίου ανέρχεται το μέγιστο στα 90 σκάφη μεσαίου μεγέθους μήκους 5-8 μέτρων.
2) Η ποιότητα της θαλάσσιας έκτασης του αλιευτικού καταφυγίου λόγω του μικρού αριθμού των αλιευτικών σκαφών και της περιορισμένης διακίνησης είναι κατάλληλη για μπάνια των κατοίκων και γι αυτό η περιοχή λειτουργεί κατ`εξοχήν ως παραθεριστικό κέντρο.
3) Η περιοχή του Θεολόγου είναι χαρακτηρισμένη από το Περιφερειακό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Χωροταξίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τις Μελέτες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και ΕΟΤ ως τουριστική.
4) Σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαικής Επιτροπής
η θέσπιση των «καθορισμένων λιμένων» πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ψαριών και στόχο τον ακριβέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο στις μεγάλες εκφορτώσεις
5).Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1967/2006 και το Α.Π. 154444/6-2-2007 της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκφορτώσεων προυπόθεση είναι η λειτουργία Λιμενικής Αρχής προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία ελέγχων.
6).Σύμφωνα με το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες για εκφορτώσεις ή τόπους πλησίον της ακτής (καθορισμένοι λιμένες) στους οποίους επιτρέπονται οι λιμενικές υπηρεσίες και οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ιχθύων.
7).Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 «Περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος Πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Όροι πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε
λιμένα
Άρθρο 5
Καθορισμένοι λιμένες
α. Τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες ή τόπους πλησίον της ακτής
στις οποίες επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης
αλιευτικών προϊόντων και η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
β. Η πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και η πραγματοποίηση
εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης από αλιευτικά σκάφη τρίτων
χωρών επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.
γ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως και το
αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού
κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
έναρξη ισχύος της τροποποίησης.
δ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των καθορισμένων
λιμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις
ιστοσελίδες της.
8) Σύμφωνα με έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Αταλάντης( ΑΠ 2136.2/01/07 και 2136.2/01/08 ) γίνεται επισήμανση της ακαταλληλότητας του Αλιευτικού καταφυγίου του Θεολόγου να λειτουργήσει ως «Καθορισμένος Λιμένας» εκφόρτωσης /πρώτης πώλησης νωπών αλιευμάτων διότι λόγω της αδυναμίας ουσιαστικής παρουσίας και λειτουργίας της Λιμενικής Αρχής, του αβαθούς, των κατασκευαστικών προβλημάτων, των ελλιπών χώρων και των υπαρχόντων χωρίς υποδομή, δεν πληροί τις προυποθέσεις για να λειτουργήσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως τόπος εκφόρτωσης αλιευμάτων.
9) Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών του Υπ. ΑΑΤ με ΑΠ 154444/6-2-2007 για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκφορτώσεων προυπόθεση είναι η λειτουργία Λιμενικής Αρχής.
10) Σύμφωνα με αποφάσεις του Δημάρχου Λοκρών (ΑΠ 282/9-1-2012) προς το Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών (ΑΠ 11-16/4-2011) στο Αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου, δε συντρέχουν οι προυποθέσεις για να διασφαλίσουν τη σωστή και νόμιμη λειτουργία του.
11) Επισημαίνουμε ότι το κυρίαρχο ζήτημα του ελέγχου των εκφορτώσεων, όπως τουλάχιστον εκφράζεται από την κείμενη Νομοθεσία, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 1967/2006, 1559/2007 και την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική παραμένει, καθώς πρακτικά είναι αδύνατη η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του Λιμεναρχείου Αταλάντης (οι αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών προβλέπονται στα άρθρα 141 έως 157 στο Νομοθετικό Διάταγμα 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» ΦΕΚ Α’ 261/3.10.1973) όπως η αστυνόμευση του αιγιαλού, της 50μετρης ζώνης της παραλίας, των ακτών και των χωρικών υδάτων σε σημειούμενες παραβάσεις εντός αυτών και σε στενότερη έννοια ενώ η ακτίνα ελέγχου του Λιμεναρχείου Αταλάντης είναι 17 χλμ ενώ ο Θεολόγος απέχει 23 χλμ γεγονός το οποίο σημαίνει πως για τον έλεγχο της διακίνησης των εμπορευμάτων στην 50μετρη ζώνη αιγιαλού-παραλίας θα πρέπει εκτός του πλωτού μέσου να επεμβαίνει και από ξηράς το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Λιμεναρχείου Αταλάντης το οποίο θα υποχρεούται να έρχεται καθημερινά από την Αταλάντη στο Θεολόγο, προβλήματα τα οποία γνωρίζετε και εσείς.
Εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι σε καμία περίπτωση το Αλιευτικό Καταφύγιο του Θεολόγου το οποίο δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους, κριτήρια και χαρακτηριστικά, δε διαθέτει χώρους στάθμευσης, χώρους φορτοεκφόρτωσης και είναι σε επαφή με τις κατοικίες και τις παραλιακές ταβέρνες και καφετέριες , δεν πρέπει να ενταχθεί στους «καθορισμένους λιμένες» διότι δε διαθέτει Λιμενική Αρχή η οποία να ασκεί τον έλεγχο, καθώς το Υ/Χ Αταλάντης βρίσκεται με μεγάλη απόσταση και εκτός ακτίνας ελέγχου.
Επίσης σας επισημαίνουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται για την υγεία του πληθυσμού, και των συμφερόντων της Πολιτείας, εξ αιτίας της αδυναμίας ουσιαστικού ελέγχου των μεγάλων ποσοτήτων των διακινούμενων αλιευμάτων σε καθημερινή βάση, όχι μόνον από την έλλειψη Λιμενικής αρχής αλλά και από την έλλειψη των αρμοδίων υγειονομικών και οικονομικών υπηρεσιών.
Εκτός όλων των άλλων σας ενημερώνουμε ότι ο ήδη επικίνδυνος, ακόμα και για τα Ι.Χ, μικρός και στενός παραλιακός δρόμος του Θεολόγου για τον οποίο δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή του λόγω της ύπαρξης αρχαιοτήτων θα καταστεί άκρως επικίνδυνος και από την κίνηση των φορτηγών ψυγείων.
Επισημαίνουμε ότι ο Κόλπος του Θεολόγου είναι ένας αβαθής Κόλπος ο οποίος δεν αντέχει τέτοιου είδους δραστηριότητες . Ιδιαίτερα δε η θάλασσα του μικρού αλιευτικού καταφυγίου είναι εξαιρετικά αβαθής και προσφέρεται για θαλάσσια μπάνια των μόνιμων κατοίκων, των κατοίκων των εξοχικών κατοικιών που έχουν κτιστεί ακριβώς πάνω στην παραλιακή οδό, των παραθεριστών των ενοικιαζομένων δωματίων και των επισκεπτών στις παραλιακές ταβέρνες, των επισκεπτών οι οποίοι έρχονται με πούλμαν από τις γειτονικές πόλεις, είναι δε ιδανική για μικρά παιδιά.
Τα κατά καιρούς Ψηφίσματα των Συλλόγων και Τοπικών Φορέων , οι Αποφάσεις των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων της παραλιακής Λοκρίδας(δήμοι Μαλεσίνας –Αταλάντης και Λιβανατών), του Νομάρχη και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας αλλά και οι κατευθύνσεις του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας ζητούν και απαιτούν από την Κεντρική Διοίκηση τον Τουρισμό ως τη μόνη δυνατή μορφή ανάπτυξης για την περιοχή.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και σήμερα, μεγάλης δυναμικότητας καίκια (γριγρι) ελλιμενίζονται στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο του Θεολόγου και διακινούνται ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες νωπών αλιευμάτων σε ιχθυεμπόρους οι οποίοι καταφθάνουν με μεγάλα φορτηγά και δημιουργούν το αδιαχώρητο στην προβλήτα.
Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό των γριγρι καθαρίζουν τα καταστρώματα, πλένουν τα δίχτυα και τα ρούχα τους χύνοντας τα νερά στο χώρο που δένουν , δεν τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, πετούν τα ψόφια ψάρια, τα τελάρα και τις σακούλες όπου βρουν με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει η περιοχή μας ψόφια ψάρια, σκουπίδια, τρόφιμα, σακούλες, τελάρα και κόπρανα ενώ σε μερικές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί απόρριψη απορρυπαντικών, καυσίμων και λιπαντικών στη θάλασσα!!!!
Όπως γίνεται αντιληπτό η απαράδεκτη και τριτοκοσμική αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει τεράστια θαλάσσια και χερσαία ρύπανση στο αλιευτικό καταφύγιο, η οποία διαχέεται σε όλον τον όρμο του Θεολόγου αλλά και μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους εκτιμούμε ως επιτακτική ανάγκη το Αλιευτικό Καταφύγιο Θεολόγου να εξακολουθήσει να παραμένει εκτός του καταλόγου των «Καθορισμένων Λιμένων»
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Ο Γεν.Γραμματέας Δημήτρης Μαούνης

Thursday, September 21, 2017

Νέα Ανακοίνωση

καλησπέρα σας
Οπως θα έχετε διαπιστώσει το νερό στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού μας κυλάει από χτες το βράδυ, ολιγοήμερη ήταν η διακοπή όπως σας είχαμε πληροφορήσει.
Ο Υπουργός Εθ. Αμυνας υπέγραψε την απόφαση με την οποία παρατείνεται για ένα χρόνο η θητεία του ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ και μετά από πληροφορίες μας μέσα από το Εθ.Τυπογραφείο, περιμένουμε αύριο το πολύ τη Δευτέρα να δημοσιευθεί το ΦΕΚ οπότε θα υπογραφεί άμεσα και η σύμβαση του εργολάβου.
Μην ξεχνάτε όσοι δεν έχετε πληρώσει τα 100 ευρώ που ζήτησε ο πρόεδρος του ΟΣΜΑΕΣ στο Πολεμικό Μουσείο για να μπορεί να πληρώνει τις δόσεις της ΔΕΗ και τον εργολάβο, σας παρακαλώ πολύ να το κάνετε άμεσα!
Επίσης πρέπει να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε κάποια χρήματα έναντι των λογαριασμών για το νερό που καταναλώσαμε πέρσι το καλοκαίρι και φέτος αλλά και έναντι των εισφορών.
Σας δίνω πάλι τους αριθ.λογαριασμών
Για το νερό GR 700 171 902 000 690 212 880 1613.
Για τις εισφορές GR 710 171 902 000 690 212 884 3596
Ολα θα πάνε κατ`ευχήν...θα το δείτε!!
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Wednesday, September 20, 2017

Ανακοίνωση

Καλημέρα σε όλους
Σας ανακοινώνουμε ότι επισήμως το δίκτυο υδροδότησης του οικισμού μας θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Monday, September 18, 2017

Γαλάζια Σημαία

Καλησπέρα σας
Λάβαμε από δυο συνοικιστές μας την είδηση ότι αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από ακτές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και η παραλία της Βλυχάδας.
Εδω το άρθρο από την Καθημερινή
(http://www.kathimerini.gr/…/afairesh-toy-vraveioy-galazia-s…)
και όπως διευκρινίζεται
"Στις υπόψη ακτές η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Οι αξιολογητές όμως της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου."
Πήγαμε χθες στη Βλυχάδα και φωτογραφίσαμε την κατάσταση που θα είδαν και οι αξιολογητές :
φώτα σπασμένα, παραπήγματα, σκουριασμένα σίδερα, σπασμένοι κάδοι απορριμμάτων και πάνω στον αιγιαλό κατασκευές ταβέρνας με τραπεζάκια και καρέκλες!!!!
Πού είναι το Λιμεναρχείο; Πού είναι η Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας να βάλουν πρόστιμα και να εκδώσουν άμεσα πρωτόκολλα απομάκρυνσης των κατασκευών απο τον αιγιαλό;;
Η απορία μας δεν είναι γιατί έχασε η Βλυχάδα τη γαλάζια σημαία αλλά πώς την πήρε!
Φιλικά
Το ΔΣ


Saturday, September 16, 2017

Προσωρινή διακοπή του δικτύου ύδρευσης

Καλησπέρα σε όλους
Μια προσωρινή διακοπή του δικτύου ύδρευσης θα έχουμε στον οικισμό μας από απόψε το βράδυ που θα διαρκέσει λίγες ημέρες μέχρι να δημοσιευθεί το ΦΕΚ με το οποίο παρατείνεται η θητεία του ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ για ένα χρόνο.
Μόλις δημοσιευθεί το ΦΕΚ μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, θα υπογραφεί η επίσημη σύμβαση εργολάβου με την εταιρεία του κ.Γεωργίου Κ. Πασπάλα και όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Λίγη υπομονή λοιπόν.
Να θυμίσω ότι επείγει να μαζευτούν τα 100 ευρώ από καθε οικιστή για να μπορεί το ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ να πληρώνει τις δόσεις της ΔΕΗ και τον εργολάβο,όπως ζητήθηκε στη συγκέντρωση στο Πολεμικό Μουσείο, γιαυτό παρακαλούμε τους οικιστές που το έχουν ξεχάσει να ανταποκριθούν άμεσα!
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Wednesday, September 13, 2017

Ενημέρωση από τον ΟΣΜΑΕΣ

καλησπέρα σας
Λάβαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ την παρακάτω επιστολή, σας την κοινοποιούμε για να ενημερωθείτε αναφορικά με την υδροδότηση του οικισμού μας και σας παρακαλούμε θερμά να ανταποκριθείτε στο οικονομικό κάλεσμα του προέδρου του ΔΣ του Συνεταιρισμού μας.
Φιλικά
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Tuesday, September 12, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλό μεσημέρι σε όλους
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από άμεσες ενέργειες του Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας κ. Ηλία Δημητρόπουλου και των συνοικιστών μας κ.κ. Στάθη Στρατάκου και Κώστα Φράγκου, η υδροδότηση του οικισμού μας θα συνεχιστεί κανονικά.
Οι πληροφορίες για διακοπή του συστήματος ύδρευσης είναι ανυπόστατες.
Φιλικά
Νανα Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

Tuesday, September 5, 2017

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

Καλησπέρα σας
Σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 13-8-2017 και αφορούσε πρόταση του συνοικιστή μας κ. Στάθη Στρατάκου σχετικά με την αποστολή κοινής του Συλλόγου μας και της Ν. Αλαίας επιστολής προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με θέμα την ανάληψη της υδροδότησης του οικισμού μας από το Δήμο Λοκρών, συνετάχθη από κοινού το ακόλουθο κείμενο το οποίο και απεστάλη
Σας το κοινοποιούμε
Για το ΔΣ
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λοκρών Κύριο Γεώργιο Βλαχάβα

ΚΟΙΝ: 1. Αντιστράτηγο κύριο Στεφανή Αλκιβιάδη
Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού
2. Συνταγματάρχη κύριο Μπαρμπόπουλο Γεώργιο
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΜΑΕΣ

Κύριε Πρόεδρε
Είναι σε όλους γνωστό το πρόβλημα το οποίο βασανίζει χρόνια τώρα τον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ στο Θεολόγο και αφορά κυρίως στην υδροδότησή του λόγω του γεγονότος ότι αφενός έγιναν τραγικά λάθη και παραλείψεις εκ μέρους των Διοικήσεων του ΟΣΜΑΕΣ αλλά και της εποπτεύουσας αρχής ΓΕΣ / ΥΠΕΘΑ διαχρονικά, αφετέρου ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, δεν έγιναν έγκαιρα και κυρίως σωστά με αποτέλεσμα η υποβάθμιση και γενικώς το χάος να επικρατούν στον πρότυπο οικισμό μας.
Ωστόσο τον Ιούλιο του 2016 μετά από τροπολογία του ΥΠΕΘΑ στο νόμο 4030/2011 τοποθετήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΣΜΑΕΣ για δύο χρόνια που όμως ο πρώτος χρόνος πέρασε άπρακτος με παλινωδίες μεταξύ ΟΣΜΑΕΣ και ΓΕΣ/ΥΠΕΘΑ ενώ ο δεύτερος χρόνος δείχνει να είναι καλύτερος καθώς η κατάσταση σταδιακά ομαλοποιείται.
Συγκροτήθηκε και λειτούργησε το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ, έγινε ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ, συνδέθηκε το ρεύμα στα αντλιοστάσια, ορίστηκε προσωρινός εργολάβος για τη δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και ήδη ο οικισμός από 14 Ιουλίου 2017 υδροδοτείται ικανοποιητικά παρά το γεγονός ότι είναι η περίοδος με τις υψηλότερες καταναλώσεις.
Όμως η δομή αυτή λειτουργίας του οικισμού έχει ημερομηνία λήξεως η οποία είναι 27 Ιουλίου 2018. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε οδηγηθεί στη μία και μόνη λύση που υπάρχει και είναι η υδροδότηση του οικισμού από το Δήμο Λοκρών.
Είναι δεδομένο ότι το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ επιθυμούν να παραδώσουν τον οικισμό στο Δήμο. Αυτό έγινε σαφές στη συνάντηση που είχε ο κύριος Δήμαρχος Λοκρών με τον Αρχηγό ΓΕΣ στο γραφείο του δεύτερου στις 3 Απριλίου 2017.
Στη συνάντηση αυτή παρέστησαν ο αντιδήμαρχος κ. Κούρος, ο τέως αντιδήμαρχος κ. Σταθουλόπουλος και οι πρόεδροι των δυο Συλλόγων μετά από πρόσκληση του κ. Δημάρχου.
Είναι βέβαιον ότι μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στον οικισμό, την οποία μάλιστα είχε ζητήσει ο κ. Δήμαρχος από τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ στην παραπάνω συνάντηση και η οποία έχει επιτευχθεί, όπως προαναφέραμε, σε ικανοποιητικό βαθμό, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις-διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δήμου και του ΓΕΣ/ΟΣΜΑΕΣ
Ολοι εμείς οι οικιστές του ΟΣΜΑΕΣ στο Θεολόγο πιστεύουμε ότι η μοναδική λύση στο πρόβλημά μας μπορεί να προέλθει από το Δήμο. Το μέλλον του οικισμού μας είναι μονόδρομος, άμεση υδροδότησή του από το Δήμο και πλήρης ένταξη σε αυτόν.
Κατόπιν των παραπάνω σας παρακαλούμε να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη μιας από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε μέσα στο Φθινόπωρο τα παρακάτω θέματα:
Α. Πλήρης ένταξη του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου στο Δήμο Λοκρών
Β.Υδροδότηση του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ από το Δήμο Λοκρών
Διαχωρίζουμε τα δυο θέματα διότι:
α.Το πρώτο η πλήρης ένταξη που προφανώς καλύπτει και το δεύτερο, απαιτεί εκκαθάριση του προγράμματος σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ η οποία είναι διαδικασία που θα απαιτήσει αρκετά χρόνια.
β.Το δεύτερο η υδροδότηση που είναι απελπιστικά επείγουσα, μπορεί να αναληφθεί αυτόνομα και άμεσα.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι δε ζητούμε από το Δήμο να μας δώσει νερό από το σύστημα υδροδότησής του το οποίο ενδεχομένως θα το στερηθεί κάποιος άλλος οικισμός. Εμείς από το Δήμο θέλουμε απλά να διαχειριστεί το δικό μας νερό και το δικό μας σύστημα ύδρευσης.
Από την προτεινόμενη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περιμένουμε να διευκρινιστούν οι όροι και οι προυποθέσεις που απαιτεί η Δημοτική Αρχή από τον ΟΣΜΑΕΣ ώστε να προχωρήσει άμεσα η υδροδότηση του οικισμού από το Δήμο και να γίνει έναρξη της διαδικασίας για την πλήρη ένταξη του οικισμού στο Δήμο. Τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα διευκολύνουν και θα προωθήσουν τη διαπραγμάτευση που θα γίνει στο εγγύς μέλλον μεταξύ Δήμου και ΥΠΕΘΑ / ΓΕΣ/ ΟΣΜΑΕΣ.
Πριν ολοκληρώσουμε κύριε Πρόεδρε θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι ο οικισμός μας με 4065 οικόπεδα και 1300 σπίτια αποτελεί πηγή ζωής για ολόκληρη την περιοχή και ιδιαιτέρως για το εδαφικό διαμέρισμα Μαλεσίνας-Θεολόγου.
Η μη επίλυση του προβλήματος υδρεύσεως του οικισμού μας θα οδηγήσει στην κατάρρευσή του και η οικονομική ζημιά για την περιοχή θα είναι τεράστια. Αυτό μπορούν να σας το βεβαιώσουν οι πάσης φύσεως επαγγελματίες της περιοχής.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα παραπάνω αιτήματά μας υποβάλλονται κατόπιν ομοφώνων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δυο Συλλόγων.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την αποδοχή του αιτήματός μας και φυσικά για τη δυνατότητα που θα μας δώσετε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν συζητηθούν τα παραπάνω θέματα.
Για το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Αγ.Ιωάννη Θεολόγου-ΟΣΜΑΕΣ
Η πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Για το Σύλλογο Νέα Αλαία
Ο πρόεδρος
Γεράσιμος Ιατρέλλης

Θεολόγος 31-8-2017


Thursday, August 31, 2017

επιστολή του ΟΣΜΑΕΣ

Καλημέρα σας
Σας κοινοποιούμε την επιστολή του ΟΣΜΑΕΣ σχετικά με τη δημοσίευση στη σελίδα του ΓΕΣ των ονομάτων των συνοικιστών μας οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Γίνεται αντιληπτό ότι για μια ακόμη φορά οι θρασύτατοι συνοικιστές μας που χρωστάνε, δεν πληρώνουν και όμως έχουν νερό εις βάρος όλων όσων έχουν πληρώσει θα παραμείνουν άγνωστοι!
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος


Tuesday, August 29, 2017

Περί σκουπιδιών...

Καλημέρα σε όλους
Μας εστάλη η παρακάτω επιστολή του κ. Κωνσταντίνου Φράγκου προς το Δήμο Λοκρών την οποία προσυπογράφουμε και σας κοινοποιούμε.
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος


Wednesday, August 23, 2017

Τα κόμπλεξ σε συνδυασμό με την ανικανότητα

Ο συνοικιστήςμας κύριος Christos Notaridis μας την έστειλε και το σχόλιο δικό του
<<Κάποιοι ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ δεν αντέχουν τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου και κάνουν ζημιές.....
(στον ιστό της σημαίας στη προβλήτα Καζάνα)>>
Εμείς τί να πούμε;;;
Οσο τα κόμπλεξ και η ανικανότητα θα θριαμβεύουν μόνο τέτοια θα βλέπουμε.
Αλλά δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται πως το μεγάλο θύμα της υπόθεσης είναι ο Θεολόγος που η σταδιακή και μη αναστρέψιμη κατάρρευσή του θα συμπαρασύρει και τους ίδιους.
Νανά Τσούμα Κακαβούλη πρόεδρος


Tuesday, August 22, 2017

Νεώτερα στοιχεία σχετικά με τον αποκλεισμό της 10μετρης ζώνης παραλίας στην περιοχή Ροδίτσα Θεολόγου

ΠΡΟΣ: 1. Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας
2.Πολεοδομία Αταλάντης
3.Λιμεναρχείο Αταλάντης
4.Αστυνομικό τμήμα Αταλάντης
ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Λοκρών

Θέμα : Αποκλεισμός 10 μετρης ζώνης αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Ροδίτσα Θεολόγου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών (νεώτερα στοιχεία)
Σχετικό: α)ΑΠ 1011/3-7-2017 έγγραφό μας
β)Εγγραφα του Δασαρχείου Αταλάντης με
ΑΠ1928/108973/1-6-2012
και ΑΠ2093/118217/15-6-2012 με επισυναπτόμενο
χάρτη της ΓΥΣ όπου εμφαίνεται το μονοπάτι-δίοδος
για πεζούς προς τις παραλίες Ροδίτσας και λιμανάκι
Silver Bay.

Σε συνέχεια του σχετικού α) εγγράφου μας σας ενημερώνουμε ότι μετά από μετρήσεις τοπογράφου μηχανικού- μέλους του Συλλόγου μας και με οδηγό το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο συνοδεύει το ΦΕΚ 411Δ/10-6-1999 με το οποίο καθορίστηκε η οριογραμμή αιγιαλού και η 10μετρη ζώνη παραλίας στην περιοχή Ροδίτσας Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Δήμου Λοκρών προέκυψε η εξής εκτίμηση:
Με την πάροδο των ετών έχει διαβρωθεί το πρανές λόγω βροχοπτώσεων και έχει μεταβληθεί η οριογραμμή του αιγιαλού με αποτέλεσμα ένα τμήμα περίπου 2 μέτρα της πέτρινης περίφραξης η οποία τοποθετήθηκε από την ιδιοκτήτρια εταιρία «Μεταλλεία Αταλάντης ΑΕ» καθέτως προς τη 10μετρη ζώνη παραλίας, να βρίσκεται εντός των ορίων της ζώνης αιγιαλού.
Επιπροσθέτως η ανωτέρω περίφραξη διακόπτει τη 2μετρη δίοδο ή μονοπάτι για πεζούς το οποίο έχει άξονα ένα παλαιό μονοπάτι, αφετηρία την ασφαλτοστρωμένη κοινοτική οδό προς το κλειστό ιχθυοτροφείο του Βίβου και τερματισμό τις παραλίες της Ροδίτσας και το λιμανάκι του Silver Bay, το οποίο μονοπάτι είχε διανοίξει ο Σύλλογός μας τον Ιούνιο του 2012 μέσα από δασική έκταση και εντός της 10μετρης ζώνης παραλίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Αταλάντης(σχετικά β) και με σκοπό την πρόσβαση των λουομένων στις εν λόγω παραλίες.

Παρακαλούμε για ενέργειές σας
Για το ΔΣ
Η πρόεδρος Νανά Τσούμα Κακαβούλη
Ο γεν γραμματέας Δημήτρης Μαούνης

Saturday, August 19, 2017

Παιδική Γιορτή

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Γιορτή για τα παιδιά που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας χθες Παρασκευή στο χώρο της πρώην παιδικής χαράς στην παραλία του Θεολόγου.
Μικροί και μεγάλοι τραγουδησαν χόρεψαν και διακέδασαν με τον κλόουν, τη μουσική και τα τραγούδια.
Το μόνο μελανό σημείο υπήρξε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του χώρου από τα μέλη του ΔΣ η εμφάνιση της ιδιοκτήτριας της καφετέριας-μπαρ MOE ονόματι Πρεφαντή Γεωργία η οποία σε έξαλλη κατάσταση τους επετέθη με ύβρεις και χειρονομίες προσπαθώντας να τους εκδιώξει από το χώρο και απειλώντας τους να καλέσει την Κτηματική Υπηρεσία και το Δήμο καθώς και ότι θα ξεριζώσει τις πικροδάφνες και θα κατεβάσει την ελληνική σημαία!
Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου της εξήγησαν πως ο χώρος της παραλίας είναι δημόσιος, ανήκει σε όλους τους πολίτες και ότι η τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας είναι εις γνώσιν των Αρχών.
Ωστόσο ο Σύλλογός μας επιφυλάσσεται να ενημερώσει την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, το Αστυνομικό τμήμα Αταλάντης, το Λιμεναρχείο Αταλάντης και την Κτηματική Υπηρεσία για το συμβάν και να ζητήσει  την προστασία του εθνικού μας συμβόλου.
Φιλικά
Το ΔΣ


Thursday, August 17, 2017

Γιορτή για τα παιδιά

Ο Σύλλογός μας διοργανώνει μια μικρή γιορτή για τους μικρούς μας φίλους που μεγαλώνοντας θα αγαπούν το Περιβάλλον σαν το σπίτι τους και θα το προστατεύουν!
 

Ετσι αύριο Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 και ώρα 7 το απόγευμα τους περιμένουμε,μαζί με τους γονείς τους,στο χώρο της πρώην Παιδικής Χαράς στην παραλία του Θεολόγου για να διασκεδάσουν με τον κλόουν ,με μουσική, με τραγούδια, κρατώντας πολύχρωμα μπαλόνια και πίνοντας δροσερές πορτοκαλάδες!
 

Φιλικά
το ΔΣ

Wednesday, August 16, 2017

Ανακοίνωση

Καλημέρα σας
Τέσσερις συνοικιστές μας με δική τους πρωτοβουλία θα καθαρίσουν το χώρο απόθεσης σκουπιδιών που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών 31 και 39 και είναι γνωστός ως ΜΟΜΑ.
Οποιοι από σας θέλετε να τους βοηθήσετε να βρίσκεστε εκεί στις 7.30 το πρωί έχοντας μαζί σας γάντια και μερικές σακκούλες σκουπιδιών.
Ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας!
Φιλικά
Το ΔΣ

Sunday, August 13, 2017

Ενημέρωση

Καλημέρα σας
Σήμερα το συνεργείο Πασπάλα καθάρισε τα πλαινά όλης της οδού 2 από τα χόρτα τα οποία εμπόδιζαν τα διερχόμενα αυτοκίνητα και αποτελούσαν εστία κινδύνου ατυχή ματος.
Επίσης τοποθέτησε μέσα στη Δ1 τη μια αντλία που τροφοδοτεί τη Δ4 καθώς και μια μικρή αντλία μέσα στη Δ4.
Φιλικά το ΔΣ

Friday, August 11, 2017

Ενημέρωση

Καλημέρα σε όλους
Την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017 ο Σύλλογός μας φύτεψε και πότισε 35 πικροδάφνες στην παραλία του Θεολόγου στη θέση των φοινίκων που ξεράθηκαν καθώς και στο παρκάκι δίπλα στο Δημοτικό Ιατρείο το οποίο είχε καταντήσει σκουπιδότοπος και πάρκινγκ.
Επίσης μάζεψε και τα σκουπίδια των δυο αυτών χώρων.
Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 τοποθέτησε δυο ιστούς με την ελληνική σημαία στα κάγκελα της πρώην παιδικής χαράς και στην είσοδο της προβλήτας του Αλιευτικού καταφυγίου.
Ο λόγος αυτής της ενέργειας είναι το σύνθημα:
<<Είμαστε έλληνες, ΕΔΩ είναι η χώρα μας, ας τη σεβαστούμε και ας μην την ευτελίζουμε καταντώντας τη σκουπιδότοπο>>
Παράλληλα ενημέρωσε τους αρμόδιους με την παρακάτω επιστολή

ΠΡΟΣ: 1. Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας
2.Λιμεναρχείο Αταλάντης
3.Αστυνομικό τμήμα Αταλάντης
ΚΟΙΝ: 1. Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
2. Δήμαρχο Λοκρών
3. ΜΜΕ Φθιώτιδας

Θέμα: Τοποθέτηση Ελληνικής Σημαίας στην παραλία και στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίου Ιωάννη Θεολόγου
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πρόταση στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας τον Ιούλιο 2016 και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 τοποθετήσαμε με απλή σύνδεση και χωρίς οικοδομικά υλικά (τσιμέντα, άμμο, ασβέστη κ.λ.π.) δυο ιστούς με την Ελληνική Σημαία, ο πρώτος επί της υπάρχουσας περίφραξης της πρώην Παιδικής Χαράς Θεολόγου και ο δεύτερος επί της εισόδου του Αλιευτικού Καταφυγίου.
Σκοπός της ενέργειας αυτής για την οποία ήδη ενημερώθηκε ο κ. Δήμαρχος Λοκρών, είναι:
Σε ένα χώρο όπως αυτός της παραλίας του Θεολόγου όπου δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι να κυκλοφορήσει ο πολίτης, δεν υπάρχει παιδική χαρά να παίξουν τα παιδιά, δεν υπάρχει πάρκινγκ να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητα παρά μαστίζεται από την υποβάθμιση και πνίγεται στα σκουπίδια, το σύνθημα:
<<Είμαστε έλληνες, ΕΔΩ είναι η χώρα μας, ας τη σεβαστούμε και ας μην την ευτελίζουμε καταντώντας τη σκουπιδότοπο>>
Με τιμή
Το ΔΣ


Monday, August 7, 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΟΣΜΑΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΦΙΛΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΤΕΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 6.30ΜΜ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΑΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΦΙΛΙΚΑ
ΤΟ ΔΣ

Friday, August 4, 2017

εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός των Δεξαμενών

Καλησπέρα σας
Το συνεργείο του κ. Πασπάλα μας έστειλε φωτογραφίες όπου φαίνεται ο εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός των Δεξαμενών και συγκεκριμένα της Δεξαμενής Ηρεμίας.
Επίσης σήμερα το πρωί με την τοποθέτηση των δυο επισκευασμένων αντλιών στο αντλιοστάσιο Αρχής(γουρούνα) και στο Ενδιάμεσο έγινε διακοπή του νερού και το μεσημέρι ξαναξεκίνησε πάλι το σύστημα.
ωστόσο τώρα το βράδυ παρουσιάστηκε πρόβλημα στη Δ1 και το συνεργείο βρίσκεται εκεί για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Το λέγαμε και πέρσι τέτοιο καιρό το λεμε και τώρα: Υπομονή
Το ΔΣ


Tuesday, August 1, 2017

Επιστολή εταιρίας Γεώργιος Κ. Πασπάλας προς τον ΟΣΜΑΕΣ

Καλησπέρα σας
Λάβαμε από την εταιρία Γεώργιος Κ. Πασπάλας την παρακάτω επιστολή η οποια απευθύνεται στο ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ, μας κοινοποιήθηκε και τη δημοσιοποιούμε
Το ΔΣ

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε πως λάβαμε αρκετά τηλεφωνήματα από τους οικιστές , σύμφωνα με τα οποία υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση κάποιων περιοχών. Η εταιρία μας μετά από διεξοδικό έλεγχο εντόπισε τα μεν οικοδομικά τετράγωνα στα οποία δεν γνωρίζουμε το ακριβές σημείο έμφραξης και τα άλλα στα οποία γνωρίζουμε το ακριβές σημείο της έμφραξης.
Πιο συγκεκριμένα αυτά για τα οποία γνωρίζουμε το ακριβές σημείο της έμφραξης είναι:
• Οδός 83 – 31 /85 οικοδομικό τετράγωνο 74,υπάρχουν τουλάχιστον 5 έως 6 βουλώματα. Αφορά την δεξαμενή Δ1
• Οδός 81 οικοδομικά τετράγωνα 79 , 80 , 81 δύο βουλώματα. Αφορά την δεξαμενή Δ1
• Οδός 4 οικοδομικό τετράγωνο 175.Αφορά δεξαμενή Δ2
• Περιοχή Λυκορέματος οδός 21 οικοδομικό τετράγωνο 151.Αφορά δεξαμενή Δ2
• Οδός 31 οικοδομικό τετράγωνο 130.Αφορά δεξαμενή Δ4
• Οδός 39/65 οικοδομικό τετράγωνο 138 υπάρχει βουλωμένος κόμβος ( φρεάτιο ). Αφορά την δεξαμενή Δ3
• Οδός 42/44 οικοδομικό τετράγωνο 107 υπάρχει βουλωμένος κόμβος. Αφορά την δεξαμενή Δ1
• Οδός 26 οικοδομικό τετράγωνο 144 εντοπίστηκε κλοπή σε εξαρτήματα του μειωτή. Αφορά την δεξαμενή Δ4
• Οδός 37 οικοδομικό τετράγωνο 110 ( σκαλιά ) λείπει κομμάτι του αγωγού. Αφορά δεξαμενή Δ1

Ενώ εκείνα για τα οποία δεν γνωρίζουμε το ακριβές σημείο είναι:
• Περιοχή Μεσιτικά οδός 2 οικοδομικό τετράγωνο 157. Αφορά την δεξαμενή Δ2
• Περιοχή Μεσιτικά οδός 5 οικοδομικό τετράγωνο 158. Αφορά την δεξαμενή Δ2
• Οδός 57 οικοδομικό τετράγωνο 32. Αφορά την δεξαμενή Δ4
• Οδός 70 οικοδομικά τετράγωνο 26 - 27 – 21. Αφορά την δεξαμενή Δ3
• Οδός 72 οικοδομικό τετράγωνο 4 . Αφορά την δεξαμενή Δ4
• Οδός 39/65 οικοδομικό τετράγωνο 56,υπάρχουν πολλά βουλώματα. Αφορά την δεξαμενή Δ1
• Οδός 26/37 οικοδομικά τετράγωνα 110 – 111 – 112, υπάρχουν τουλάχιστον τρία βουλώματα. Αφορά την δεξαμενή Δ1
• Επί της οδού 89 είδαμε κάτι που μας κέντρισε το ενδιαφέρον, όλα τα σπίτια υδροδοτούνται με μπαι πας από την οδό 90. Έπειτα βρήκαμε απομονωμένο το τμήμα του αγωγού επί την οδό 89, μετά από συζητήσεις ανακαλύψαμε πως ίσως να υπάρχει μεγάλη διαρροή η οποία δεν μπορούσε να εντοπιστεί.

Προκειμένου να εντοπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προαναφέραμε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να εργαζόμαστε πολλές ώρες κάποιες από τις οποίες ίσως να είναι βραδινές. Προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις σας παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία των αυτοκινήτων μας.
Είναι απολύτως αναγκαίο να τοποθετηθεί τουλάχιστον από μια εφεδρική αντλία, σε κάθε μηχανοστάσιο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση προβλήματος με την κυρία αντλία να τίθεται σε λειτουργία η εφεδρική για να μην υπάρχουν διακοπές ύδρευσης του οικισμού.
Επιπροσθέτως δε τις περιόδους αυξημένης κατανάλωσης ,ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες ,θα τίθεται σε λειτουργία ταυτόχρονα με την κύρια αντλία και η εφεδρική ώστε να καλύπτεται πλήρως η αυξημένη ζήτηση ύδατος και μην παραπονούνται οι οικιστές.
Προς επίλυση των προβλημάτων της ύδρευσης κατά την θερινη περίοδο και αποφυγή παραπόνων απο τους οικιστές ,επειδή δε σαν εταιρεία και σαν άτομα με πολύχρονο εμπειρία των προβλημάτων ύδρευσης έχουμε σαν κύριο στόχο να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων ύδρεύσης του οικισμού.
Aναλάβαμε το κόστος της επισκευής των 2 εφεδρικών αντλιών ώστε αμέσως μετά την παραλαβή από το συνεργείο, η οποία προβλέπεται σύντομος, να θέσουμε σε λειτουργία τις αντλίες για την ομαλή υδροδότηση.
Παρακαλείται ο ΟΣΜΑΕΣ να μας βοηθήσει στην προσπάθεια μας για την ομαλή λειτουργία και υδροδότηση του οικισμού καταβάλλοντας το ποσό των εξόδων μας για την επισκευή των εφεδρικών αντλιών όταν οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέψουν
Μετά από τα ξεβουλώματα, λόγο του ότι οι αγωγοί παίρνουν πίεση, πολύ πιθανό να δούμε και παλιά σπασίματα ( όπως είδη έχει συμβεί )και να χρειαστεί να τα επισκευάσουμε.
Οι οικιστές θα πρέπει να προσέχουν να είναι ανοιχτοί οι διακόπτες και να ελέγχουν αν το νερό έχει έρθει πριν μας τηλεφωνήσουν, γιατί το να μεταβαίνουμε σε κατοικίες,όπου δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ,δημιουργούνται περιττά έξοδα,τα οποία δεν καλύπτονται από την σύμβασή μας με τον ΟΣΜΑΕΣ και θα υποχρεωθούμε να τα ζητήσουμε από τον οικιστή.
Εάν το νερό έρθει θα πρέπει να μας ειδοποιήσουν, διότι από την στιγμή που δεν λάβουμε θετική απάντηση το θεωρούμε ως βλάβη κάτι το οποίο μας στερεί την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο το χρόνο που μας έχει δοθεί. Είναι εύλογη η εξής ερώτηση που γίνεται από τους οικιστές : << Μα εχθές είχα νερό, σήμερα γιατί όχι; >> η αιτία είναι, από τον αγωγό αποκολλώνται τμήματα αλάτων και πάνε προσθετικά στην είδη υπάρχουσα βλάβη μειώνοντας περεταίρω την διατομή του αγωγού.
Ζητούμε και από τους 2 συλλόγους να μας συμπαρασταθούν και να μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας για την πλήρη υδροδότηση του οικισμού.Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος έμπειρος ο οποίος μπορεί να μας επιδείξει το ακριβές σημείο των βουλωμάτων είναι ευπρόσδεκτος καθώς μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα υδροδότησης γρηγορότερα και φυσικά με λιγότερο κόστος.

Monday, July 31, 2017

Ενημέρωση

Καλό απόγευμα
Σήμερα καθαρίστηκε από το Σύλλογό μας δεξιά και αριστερά η κεντρική οδός 2 του ΟΣΜΑΕΣ.
Επίσης έγιναν εργασίες απόφραξης των σωληνώσεων στην οδό 81 από το συνεργείο Πασπάλα
Το ΔΣSunday, July 30, 2017

Καθαρός Θεολόγος

Καλό απόγευμα σε όλους
Σήμερα το πρωί με φτωχότατη συμμετοχή οικιστών και παντελή ΑΠΟΥΣΙΑ του Δήμου Λοκρών( ο Αντιδήμαρχος κ. Αλέκος Κούρος ούτε τα τηλέφωνά του δεν καταδέχτηκε να σηκώσει) καθαρίσαμε δυο χώρους.
Η πρώτη ομάδα με τα μέλη του ΔΣ μας κυρία Νίκη Λαουτάρη, κυρία Μαρία Τερζοπούλου και άλλες τρεις κυρίες καθάρισαν την παραλία του Θεολόγου μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο.
Η δεύτερη ομάδα με τους κυρίους Μπατάτσιο,Καραίσκο και την πρόεδρο του Συλλόγου μας κυρία Νανά Τσούμα Κακαβούλη καθάρισαν στην απέναντι πλευρά του χώρου απόθεσης απορριμμάτων που ήταν γεμάτος από σκουπίδια που τα είχε σκορπίσει ο αέρας.
Η εικόνα του χώρου απόθεσης ήταν φρικιαστική και προκαλούσε σοκ!
Την αφιερώνουμε στο Δήμο Λοκρών.
Αύριο το πρωί ο Σύλλογός μας θα προσχωρήσει στον καθαρισμό της οδού 2 του ΟΣΜΑΕΣ.
Φιλικά
Το ΔΣ

Friday, July 28, 2017

Ενημέρωση

Ενημέρωση
Καλό μεσημέρι σε όλους
Από τον εργολάβο κ. Πασπάλα λάβαμε τις ακόλουθες φωτογραφίες από την απόφραξη στην οδό 39.
Επίσης μια βλάβη σε αντλία υποχρέωσε να διακοπεί τη νύχτα η υδροδότηση, σήμερα το πρωί επισκευάστηκε και συνεχίστηκε η λειτουργία του δικτύου κανονικά.
Παράλληλα σας μεταφέρουμε την έκκλησή του για την καταβολή των 100 ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό εισφορών του ΟΣΜΑΕΣ καθώς η επισκευή της εφεδρικής αντλίας(γουρούνας) της Δεξαμενής Αρχής κοστίζει αρκετά ωστόσο η επισκευή της είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει αποδοτικότερα το δίκτυο ύδρευσης.
Φιλικά το ΔΣ


Wednesday, July 26, 2017

Καθαρός Θεολόγος

Καλημέρα σε όλους!
Με σύνθημα "Καθαρός Θεολόγος" καθαρίζουμε την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 την παραλία του Θεολόγου από τα σκουπίδια με την συνδρομή του Δήμου Λοκρών και τη δική σας.
Σημείο συνάντησης είναι η ξύλινη προβλήτα της παραλίας ώρα 9μμ το πρωί.
Οσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε να έχετε μαζί σας μια μεγάλη σακούλα απορριμμάτων, γάντια και καπέλο.
Σας περιμένουμε με αισιοδοξία να ανταποκριθείτε διότι ως γνωστόν:
"Το Περιβάλλον είναι το σπίτι μας και αν δεν το φροντίσουμε θα πέσει να μας πλακώσει"
Φιλικά
Το ΔΣ

Tuesday, July 25, 2017

Ανακοίνωση της εταιρίας Γεωργίου κ. Πασπάλα


Καλό μεσημέρι
Λάβαμε από την εταιρία Γεώργιος Κ. Πασπάλας την παρακάτω επιστολή την οποία δημοσιοποιούμε
το ΔΣ

Μετά από αίτημα στην εταιρία μας και συγχρόνως στον ΟΣΜΑΕΣ από οικιστές τμήματος της περιοχής των οδών 31-26 – 37 – και αρχή οδού 38 συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με τον ΟΣΜΑΕΣ το ποσόν των 100 ευρώ που αντιστοιχεί σε κάθε οικιστή για την οριστική επίλυση της υδροδότησης του οικισμού μας από το Σεπτέμβριο και μετά, να αυξηθεί κατά ακόμη εκατό ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν στην εταιρία μας προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποια σοβαρά προβλήματα του συστήματος υδροδότησης όχι μόνον της περιοχής 31-26– 37–και αρχή οδού 38 αλλά και ολόκληρου του οικισμού καθώς πλέον θα επισκευαστούν οι εφεδρικές αντλίες του Αντλιοστασίου Αρχής(η μία γουρούνα) και του ενδιάμεσου Αντλιοστασίου( η δεύτερη αντλία) με αποτέλεσμα να την καλύτερη λειτουργία του συστήματος αλλά και την επισκευή των παρακάτω προβλημάτων. Παράλληλα δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω οι οικιστές καθώς αργότερα, τα χρήματα, αυτά θα προσμετρηθούν στις εισφορές τους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΟΥ 39

Αφορά και την οδό 38 (με πολύ λιγότερα προβλήματα) , την δεξιά πλευρά της οδού 66 οι οποίες περικλείουν τα εξής οικοδομικά τετράγωνα : 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 53 / 58 / 60 καθώς και το οικοδομικό τετράγωνο 60 το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών 38 και 47.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΟΥ 70
προβληματικά οικοδομικά τετράγωνα τα 26 και 27

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΟΥ 80

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΟΥ 24 ΚΑΙ ΟΔΟΥ 21 ( η οποία αφορά τμήματα του Πευκώνα)

Ποιο συγκεκριμένα τα οικοδομικά τετράγωνα που εντοπίζονται προβλήματα είναι τα εξής :
154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161/ 162 / 163 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 τα οποία είναι εκατέρωθεν και πέριξ των οδών 2 και 5 (Μεσιτικά )

ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΔΟΥ 31
Αφορά περιοχή Δ4 Οδού 31

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Κυριακόπουλο Χρήστο στο τηλέφωνο 21087005269.
Όπως καταλαβαίνετε όσο νωρίτερα τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες τόσο το συντομότερο θα ξεκινήσουν οι εργασίες από την εταιρία μας.
Η εταιρία μας έχει προτείνει για την ομαλή υδροδότηση του οικισμού , την τοποθέτηση των δύο αντλιών ,που έχουν είδη σταλεί για επισκευή στα συνεργία μας, τουλάχιστον στα κεντρικά αντλιοστάσια αρχής και στις Δ2 , Δ3 δεξαμενές διότι σε περίπτωση βλάβης χάσαμε το καλοκαίρι.
Επιπλέον θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους τους οικιστές να μην διστάσουν να μας καλέσουν για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, αλλά και να μας ενημερώνουν όταν το πρόβλημα αυτό λύνεται προκειμένου να μην σπαταλιέται πολύτιμος χρόνος σε εκκρεμότητες που έχουν ταχτοποιηθεί.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το νέο Δ.Σ του ΟΣΜΑΕΣ που έχει κατανόηση και αγωνίζεται για το καλό σας.

Παρατηρήσεις
1)Έχουν παρατηρηθεί από την εταιρία μας πάρα πολλές κλοπές σε εξαρτήματα της ύδρευσης.
2) Οι 3 πρώτες φωτογραφίες είναι από την απόφραξη των οδών 31 και 26 και η 4η από την επισκευή της


Επίσης από την ίδια εταιρία Γεώργιος Κ. Πασπάλας λάβαμε την ενημέρωση την οποία δημοσιοποιούμε και αυτή
Το ΔΣ
"Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο αγωγός στις οδούς 20 και 24 στις περιοχές οι οποίες υδρεύονται από τη Δ2.
Η εταιρία μας έχει αποκαταστήσει μερικώς το πρόβλημα της περιοχής και ζητάμε την κατανόηση τον οικιστών."