Thursday, March 11, 2010

προσφυγή στην Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

αφενός του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας νόμιμα εκπροσωπουμένου με έδρα την Αθήνα
αφετέρου του συνόλου των Συλλόγων της παραλιακής Λοκρίδας(Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων) τους οποίους εκπροσωπεί δια Ψηφισμάτων(σχετ.α)

ΚΑΤΑ

Της υπ.αριθ. 106169/10367/4-2-2010 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με εντολή της Γενικής Διευθύντριας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(σχετ.β)


Προσφεύγουμε εμπρόθεσμα εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάκοντα ημερών κατά της 106169/10367/4-2-2010 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων και Μεσογειακών Ιχθύων συνολικής δυναμικότητας 200 τόνων/έτος σε θαλασσια έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση «Γάιδαρος» Δ.Αταλάντης Ν.Φθιώτιδας της εταιρείας ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ(σχετ β) για την οποία λαβαμε γνώση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(mail) στις 10 Φεβρουαρίου 2010 από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(σχετ.γ) και ζητούμε την ακύρωσή της για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.Λόγοι Ακύρωσης της υπ.αριθ. 106169/10367/4-2-2010 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με εντολή της Γενικής Διευθύντριας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.


Α)Η προσβαλλόμενη Απόφαση δεν είναι νόμιμη διότι:

1)Αντιβαίνει στο Νόμο 3010/2002(ΦΕΚ 91/25-4-2002) άρθρο 2 παρ.6α
«Για τα νέα έργα και δραστηριότητες ή τη μετεγκατάσταση, τον εκσυχρονισμό,επέκταση ή τροποποίηση των υφισταμένων της πρώτης κατηγορίας(Α) εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον απαιτείται μαζί με την αίτηση και υποβολή Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ)»
Σύμφωνα με την Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002) περί Κατάταξης των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, οι ιχθυοκαλλιέργειες άνω των 50 τόνων ετησίως τσιπούρα –λαυράκι εντάσσονται στην Υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων που προκαλούν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβαλλον
Εν προκειμένω η λήξασα ΑΕΠΟ με αρ.πρωτ. 3005/28-8-2999 ΔΙΧΩΠΕ Περιφ.Στ.Ελλάδας της εν λόγω μονάδας τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 48959/4749/30-6-2009 ΑΕΠΟ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας ως προς τα είδη εκτροφής και προσετέθησαν τα σαρκοφάγα τσιπουρα και λαυράκι για τα οποία η περαιτέρω υποβάθμιση του νερού λόγω της ολικής αποβολής μεσα στο νερό όλων των προιόντων μεταβολισμού των ψαριών στερεών(περιττώματα) και υγρών (ούρα) καθώς και αζωτούχων ουσιών κυρίως αμμωνίας από τα βράγχια τους, είναι αναμφισβήτητη. (Εκδοση Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών Ελληνικών Πανεπιστημίων «Το Ελληνικό Περιβάλλον» Σωφρόνιος Παπουτσόγλου. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.( σχετ.δ ).
Επειδή δε ιχθυοκαλλιέργειες προβλέπονται μεν στον Κόλπο της Αταλάντης από το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όμως δεν προβλέπονται και μάλιστα απορρίπτονται από τα Εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών (Ν.3010/2002 άρθρο 2 παρ 6στ ) , προ της εκδόσεως της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ ήταν αναγκαία η υποβολή ΠΠΕ και τη δημοσιοποίησή της μεσω του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας, στη συνέχεια η υποβολή ΜΠΕ και τέλος η υπογραφή της ΑΕΠΟ όπως προβλέπει η νομιμη διαδικασία.

2)Αντιβαίνει στο Νομο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/25-4/2002) άρθρο 2 παρ.2
«Εάν από το έργο ή τη δραστηριότητα επέρχονται επιπτώσεις σε αρχαιότητες ή δασικές εκτάσεις ή σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή στην παρακτια ή τη θαλάσσια ζώνη ή σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα αφορά την εγκατάσταση μοναδας επεξεργασίας αστικών λυματων ή στη δημιουργία χώρου επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων τότε η Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων γινεται αντίστοιχα και από τον Υπουργό Πολιτισμού ή Γεωργιας ή Εμπορικής Ναυτιλίας ή Υγείας και Πρόνοιας»
Συνεπώς η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ έπρεπε να υπογραφεί και από το Γενικό Γραμματέα Υγείας.

3)Αντιβαίνει στην ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/20-3/2003) άρθρο 6 παρ.2
«Η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωμοδοτήσει επι του περιεχομένου του…»
Η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας λειτουργώντας μηχανικά και ατεκμηρίωτα, δεν έλεγξε ως όφειλε το περιεχόμενο της υποβληθείσας από τον ιχθυοτρόφο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αλλιώς θα είχε διαπιστώσει τις ελλείψεις, τις ανακρίβειες και τα λάθη του μελετητού ο οποιος προσπάθησε εντέχνως να δωσει την εικόνα μιας ιχθυοκαλλιέργειας φιλικής προς το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον καθώς και προς τον Τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής του Κόλπου Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών.Το γεγονός αυτό είναι απολύτως αναληθές καθώς η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ απέρριψε χωροθέτηση στην περιοχή του Κόλπου με το σκεπτικό ότι «Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας είναι ασύμβατη με την ευρύτερη περιοχή που είναι κατ`εξοχήν περιοχή τουρισμού και παραθερισμού» (σχετ.ε).

4)Αντιβαίνει στην ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/20-3/2003) άρθρο 7 παρ.2,4 και 5
«Η υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας αφου εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τον διαβιβάζει και στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και γνωμοδότηση….»
Επιβάλλεται λοιπον να ληφθούν υπόψη οι γνώμες των τοπικών κοινωνιών όπως αυτές εκφράζονται μεσα από τα αιρετά όργανα των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίών ,των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων ,των Συλλόγων και Φορέων της περιοχής αλλά και των πολιτών.
Σε διαφορετική περίπτωση ο Νόμος δε θα επέβαλλε τη δημοσιοποιηση του φακέλου της ΜΠΕ και δε θα ζητούσε να γνωμοδοτήσει το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Ωστόσο στην έκδοση της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ δεν ελήφθησαν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας,των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας Αταλαντης,Μαλεσίνας και Λιβανατών γεγονός το οποιο αναφέρεται στην προσβαλλομενη ΑΕΠΟ


5)Αντιβαίνει στην Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 26298/9-10-2003(ΦΕΚ 1469/9-10-2003) Περί έγκρισης ΠΠΧΑΑ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας Κεφ.Δ .3.3. Χωρική οργάνωση παραγωγικού χώρου τελευταίο εδάφιο:
«Σε περίπτωση συνύπαρξης ή γειτνίασης(των υδατοκαλλιεργειών) με
περιοχές με συγκριτικό πλεονέκτημα και στον τομέα του Τουρισμού,
θα πρέπει να καθορίζονται ειδικά αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και
ο τρόπος τήρησης καθώς και βαθμός κορεσμού τους»
Οι περιβαλλοντικοί Οροι όπως περιγράφονται στην προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ όχι μονο δεν είναι αυστηροί αλλά ακολουθούν την πεπατημένη αντιγράφοντας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιτπτώσεων χωρίς καν να εξετάζουν το βαθμό κορεσμού της περιοχής του Κόλπου Αταλαντης-Θεολόγου –Λιβανατών από την 20χρονη λειτουργία των ιχθυοτροφείων, τη δραματική υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τις τραγικές επιπτώσεις στη μόνη μορφή και ελπίδα Ανάπτυξης της περιοχής, τον Τουρισμό.
Προκειμένου να εξυγιανθεί ο Κόλπος Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών και να επιτευχθούν συνθήκες αειφόρου αναπτύξεως επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε αυτούς τους χώρους.


6) Αντιβαίνει στην 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Ν.3010/2002 άρθρο 2 παρ.6α όπου για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Ορων επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην περιοχή.
Πράγματι κατά την πάροδο των ετών έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στην περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών ιδιαίτερα κατά την οκταετία που πέρασε, έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, ο Θεολόγος, η Αταλάντη και οι Λιβανάτες έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη Αταλάντης στον τομέα οικολογικού /περιβαλλοντικού τουρισμού, οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς του Δήμου Αταλάντης είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.
Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος παράπλευρα με την μονάδα Ζέρβα -Κυριαζή οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.(ΦΕΚ 134/22-11-2006)
Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων Αταλάντονήσι και Γάιδαρος διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους καθώς η Ιχθυοκαλλιέργεια είναι ασύμβατη με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευθύνσεις της περιοχής. Αλλωστε ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών είναι ένας αβαθής κλειστός Κόλπος με ασθενή ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται αρνητικά οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων
Ωστόσο η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ και η ΜΠΕ πάνω στην οποια στηρίχτηκε δεν αναφέρουν σε κανενα σημειο τις προαναφερόμενες αλλαγές. Σκοπίμως δε κατά την εκτίμησή μας η ΜΠΕ δεν αναφέρει ότι οι υγροβιότοποι όπως αναφέραμε πιο πάνω, χρήζουν άμεσης προστασίας και ανάπτυξης στον τομέα οικολογικού Τουρισμού (Μελέτη ΕΟΤ 2003)

7)Η προσβαλλόμενη Απόφαση αντιβαίνει το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο σελ. 58 όπου προβλέπεται:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή
μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση
νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε
περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και
παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους
υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε
ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων.»
Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους η μονάδα Ζέρβα-Κυριαζή θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η θέση κρίνεται ακατάλληλη

8)Η προσβαλλόμενη Απόφαση αντιβαίνει το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό όπου στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων
επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν
τουριστικό ενδιαφέρον»
Συνεπώς η μονάδα Ζέρβα –Κυριαζή θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί εκτός κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου-Λιβανατών καθώς η περιοχή είναι απολύτου Τουριστικού ενδιαφέροντος, η μόνη περιοχή της Φθιώτιδας η οποία στηρίζει οικονομικά τον Τομέα του Τουρισμού με θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας (Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλα Αταλάντης ,Λιβανάτες κ.τ.λ.) και ανεπτυγμένο τον Γ/γενή τομέα (Τουρισμός κ.τ.λ.).Δέον να ληφθεί υπόψη ότι μόνο στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Θεολόγου έχουν ανοικοδομηθεί άνω των 1500 οικοδομών ενώ στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται ξενοδοχειακές μονάδες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, κινηματογράφοι,καφετέριες, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λ.π. τα οποία προσελκύουν χιλιάδες επισκεπτών και τουριστών.

9) Η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ αντιβαίνει στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
(Αθήνα Μάιος 2002) «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» ως προκύπτει εκ των κατωτέρω:
«Υπάρχει µια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».
Συνεπώς η μονάδα Ζέρβα Κυριαζή θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι θέρετρο με πάρα πολλές παραλίες κολύμβησης εκ των οποίων αρκετές έχουν γαλάζιες σημαίες και οι επιπτώσεις από τη μακροχρόνια παραμονή των ιχθυοτροφείων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων είναι τεράστιες!

10)Αντιβαίνει στην Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 461/10-2-2006(ΦΕΚ 250/2006) με τις οποίες στους εν λόγω υγρότοπους και τα νησιά του Κόλπου της Αταλάντης ιδρύθηκε μόνιμο Καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι ενώ στην πρ.3 αναφέρει ρητά ότι εντός του Καταφυγίου απαγορεύεται μεταξύ αλλων και η ρύπανση των υδατικών πόρων.
Ωστόσο τμήμα της εν λόγω μοναδας ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται εντός της περιοχής του καταφυγίου όπως άλλωστε αναφέρεται στην παρ.34 ε1 της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ.


11) Αντιβαίνει στο Νομο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/25-4/2002) άρθρο 2 παρ.2
« Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες της πρώτης(Α) κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
Η προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ στηρίχτηκε στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σχετ. στ) την οποία έλεγξαν επιστήμονες-συνεργάτες του Συλλόγου μας και από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ανακρίβειες,λάθη και σκόπιμες κατά την αποψή μας παραλείψεις.
Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ
Κατ` αρχήν να επαναλάβουμε ότι η εν λόγω ΜΠΕ έπρεπε να ειχε συνταχθεί με τη σύμπραξη ειδημόνων επιστημόνων υγείας και να προσυπογραφεί από το Γενικό Γραμματέα Υγείας καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές Περιβάλλον και δη στην υγεία των κατοίκων οι οποίοι κολυμβούν στα θαλάσσια νερά (1681/2002 Απόφαση ΣτΕ), στην προκειμένη περίπτωση στα νερά του κλειστού Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών
Άλλωστε το ότι οι υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα αποτελούν σημαντική πηγή μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος διαπιστώνεται από τον σημαντικότατο φορέα Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (United Nations Environment Program – Mediterranean Action Plan, www.unepmap.org ) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου. Σύμφωνα με αυτό, τα ιχθυοτροφεία απελευθερώνουν στο περιβάλλον περιττώματα ψαριών, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό διχτύων, φάρμακα κατά παρασίτων και ασθενειών, αλλά και σημαντική ποσότητα τροφής. Η τροφή των ψαριών είναι πλούσια σε άζωτο και φώσφορο, με αποτέλεσμα να προκαλεί ευτροφισμό επειδή λειτουργεί ως λίπασμα για τα φύκια και οδηγεί σε υποβάθμιση του πυθμένα σε λίμνες και στη θάλασσα.
Η εν λόγω ΜΠΕ είναι , κατά την άποψή μας, σκοπίμως γεμάτη ανακρίβειες, λάθη και παραλείψεις. Είναι απολύτως ανακριβές όπως αναφέρει ότι δεν έχουν αλλάξει οι χρήσεις γης κατά τη διάρκεια των ετών που λειτουργεί η μονάδα Ζέρβα -Κυριαζή
Κατ` αρχήν ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των τριών Δήμων του Κόλπου (Αταλάντη-Μαλεσίνα και Λιβανάτες) τα οποία αποκλείουν τις ιχθυοκαλλιέργειες από τον Κόλπο γεγονός το οποίο όχι μόνο παραλείπεται σκόπιμα κατά την αποψή μας αλλά και διαστρεβλώνεται συστηματικά σε αρκετά σημεια της ΜΠΕ!!
Εκτός αυτού, έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές όπως προαναφέραμε στην περιοχή του Κόλπου του Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών και ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία που πέρασε, έχει οικοδομηθεί το πάνω από το 50% της περιοχής.
Σε κανενα δε σημείο της ΜΠΕ δεν αναφέρεται ότι η καλλιέργεια σε ιχθυοκλωβούς ενισχύει σημαντικά την παραγωγή οργανικής ύλης από τη σκόνη της τροφής, τις απώλειες τροφής και τα περιττώματα των ψαριών με αποτέλεσμα να προκληθεί αλλοίωση του περιβάλλοντος και ευτροφισμός και φυσικά στην εν λόγω ΜΠΕ δεν υπολογίζονται οι ποσότητες και οι συνέπειες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι :

«παραγωγή 100 τόνων ψαριών ετησίως ισοδυναμεί με ετήσιο φορτίο BOD λυμάτων 6900 κατοίκων τα οποία θα διασπείρονται στις ακτές»,
Αυτό σημαίνει πως η ιχθυοκαλλιέργεια Ζέρβα-Κυριαζή των 200 τον. ισοδυναμεί με ετήσιο φορτίο BOD ακατέργαστων λυμάτων 13.800 ατόμων γεγονός που σκόπιμα παραλείπεται επιμελώς από την εν λόγω ΜΠΕ.
Οι ρύποι λοιπόν από τις 5 μονάδες που λειτουργούν σήμερα στον Κόλπο Αταλάντης_Θεολόγου Λιβανατών αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!
Κατά συνέπεια μια τέτοια δραστηριότητα στον κλειστό Κόλπο αποτελεί ΕΓΚΛΗΜΑ για το περιβάλλον της περιοχής.
Είναι επίσης ψευδές ότι δεν έχει επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον η λειτουργία της μονάδας καθώς η θαλάσσια περιοχή μας με τη λειτουργία των ιχθυοτροφείων είχε καταντήσει ΒΟΥΡΚΟΣ ενώ σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
(Αθήνα Μάιος 2002) «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» προκύπτει ότι:
«Υπάρχει µια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».
Συνεπώς η μονάδα Ζέρβα-Κυριαζή θα έπρεπε ήδη να είχε απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι θέρετρο με πάρα πολλές παραλίες κολύμβησης εκ των οποίων αρκετές έχουν γαλάζιες σημαίες και οι επιπτώσεις από τη μακροχρόνια παραμονή των ιχθυοτροφείων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων είναι τεράστιες!
Ειναι επίσης απολύτως ψευδής, παραπλανητικός και εν πολλοίς αστείος ο ισχυρισμός ότι η μονάδα έχει συνεισφέρει στην απασχόληση και προσφέρει νέες θέσεις εργασίας καθώς από επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ Αταλάντης και του ΟΓΑ Τραγάνας προκύπτει ότι οι ιχθυοτρόφοι Ζέρβας και Κυριαζής ασφαλίζουν μία(1) βοηθό λογιστηρίου!!
Αντίθετα δεν αναφέρονται οι εκατονταδες ατόμων που παραμένουν χωρίς εργασία καθ’ όσον εμποδίζεται η οικιστική, παραθεριστική και τουριστική ανάπτυξη αφού υποβαθμίζεται σημαντικά το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ψευδής είναι επίσης ο ισχυρισμός ότι τα νερά του Κολπου Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατων γίνονται αποδέκτες βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων από βόθρους της περιοχής διότι οι έλεγχοι για την ποιότητα νερών κολύμβησης οι οποιοι γίνονται κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από το Τμήμα Νερών του ΥΠΕΚΑ (π.ΥΠΕΧΩΔΕ) και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα http://iason.minenv.gr/ ή από ιδιωτικά διαπιστευμενα εργαστήρια με πρωτοβουλία των Δήμων Μαλεσςίνας,Αταλάντης και Λιβανατών σε 12 σημεία του ΚόλπουΑταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών , ουδεποτε έδειξαν μικροβιολογικό φορτίο (κολοβακτηρίδια, e coli κ.λ.π.)
Στα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας σκοπίμως κατά τη γνώμη μας δε γίνεται αναφορά στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον σε ακτινα 7 χ.λ.μ. όπως ορίζει η ΚΥΑ 69269/5387/1990 παρουσιάζοντας την περιοχή της Νήσου Αταλαντονήσι του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου –Λιβανατών περίπου ως ερημική!
Οσον αφορά στις Μελέτες Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) και ειδικά στις ΠΟΑΥ Γαιδουρονησιού και Αταλαντονησιού στις οποίες διαρκώς αναφέρεται αυτές έχουν απορριφθεί από το Νομάρχη Φθιώτιδας ,το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας, από τα Δημοτικά Συμβούλια και σύσσωμους τους Συλλόγους και Φορείς των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας (Αταλάντης –Μαλεσίνας και Λιβανατών) και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα.(σχετ.α)

Το επιχείρημα ότι η ευρύτερη περιοχή είναι ιδανική για την καλλιέργεια των ειδών αυτών είναι το λιγότερο παράλογο καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες είναι ασύμβατες δραστηριότητες με τον Τουρισμό διότι ρυπαίνουν και επιβαρύνουν το θαλάσσιο χώρο αλλά και τους περιβάλλοντας αυτών αιγιαλούς και παραλίες.

Αναφέρεται ότι τα νερά του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου-Λιβανατών αναμιγνύονται και δεν ανανεώνονται από τα νερά του Αιγαίου
Αυτό σημαίνει ότι τα παλοιρροικά ρεύματα είναι ασθενή με συνέπεια ο βυθός της θάλασσας κάτω από τους ιχθυοκλωβούς να έχει ιζήματα ύψους 3-4μέτρων, ενώ τα απόβλητα (κόπρανα,ούρα ,φάρμακα και υπολείμματα τροφών) να διασπείρονται σε όλη τη θαλάσσια περιοχή μετατρέποντας τη σε ΧΑΒΟΥΖΑ και ΒΟΥΡΚΟ


Επίσης εκτιμούμε ότι σκοπίμως στην εν λόγω ΜΠΕ υποβαθμίζονται οι συνέπειες στο Περιβάλλον για να αποδειχθεί ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν επιβαρύνουν το Περιβάλλον.
Ελαχιστοποιούνται τα περιττώματα των ψαριών ενώ σύμφωνα με την έκδοση της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον» όπου ο έγκριτος επιστήμονας κ. Σωφρόνιος Παπουτσόγλου, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας(ΕΘ.Ι.ΑΓΕ) ο οποίος εκλήθη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας ως ειδήμων για τις έρευνες στην πρόσφατη τραγωδία του Μαλιακού Κόλπου, αναλύει την τεράστια ρύπανση που προκαλούν οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σε Μοναδα με ψαρια 100 τόνων ετησίως η ημερήσια ποσότητα περιττωμάτων είναι περίπου 1 τόνος !!!!!!(σελ. 93) χωρίς να υπολογιστούν τα ούρα,τα κόπρανα,τα υπολείμματα των τροφών, τα φάρμακα και λοιπά.(σχετ.ζ)

Αυτό σημαίνει ότι μόνον η 200 τον. μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Ζέρβα –κυριαζή η οποία σημειωτέον είναι μία από τις πέντε(5) οι οποίες λειτουργούν στο θαλάσσιο Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών, επιβαρύνει τη θάλασσά της περιοχής μας ημερησίως με 2 τον. περιττωμάτων τα οποια διασπείρονται στις παραλίες μας!!!

Στις απώλειες ιχθυοτροφών λανθασμένα ή σκόπιμα κατά την άποψή μας τις υπολογίζει σε 5% επί των 430 τον. ιχθυοτροφών οι οποίοι απαιτούνται για τη μονάδα διότι σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013 το ποσοστό απώλειας των ιχθυοτροφών είναι 20% και συνεπώς 80 τόννοι ετησίως διασπείρονται στη θάλασσά μας.
Επίσης οι αρνητικές επιπτώσεις στα λιβάδια Posidonia τα οποια υπάρχουν στους υγροβιότοπους του Κόλπου όπως σαφώς αναφέρεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αταλάντης απαγορεύουν τις υδατοκαλλιέργειες.

Οσον αφορά στις επιπτώσεις στη βενθική πανίδα είναι τόσο σημαντικές ώστε στην προσβαλλόμενη Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της μονάδας παρ. 13 αναφέρει σαφώς ότι :
«Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τα κλουβιά από τα παραπροιόντα εκτροφής θα γίνεται περιοδική μετακίνηση των ιχθυοκλωβών»


Β) Η προσβαλλόμενη Απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το Δημόσιο Συμφέρον και τη Δημόσια Υγεία των κατοίκων και επισκεπτών και τουριστων Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες ρυπαίνουν και επιβαρύνουν το θαλάσσιο χώρο αλλά και τους περιβάλλοντας αυτών αιγιαλούς και παραλίες.

Οσον αφορά στο ότι από τις υδατοκαλλιέργειες δεν υπάρχουν επιπτώσεις ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχουμε να καταθέσουμε την 20ετη οδυνηρή εμπειρία μας από τη ΧΑΒΟΥΖΑ στην οποια ειχε μετατραπεί ο κλειστός Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης Λιβανατών από τη λειτουργία των 12 ιχθυοτροφικών μοναδων και το ότι η περιοχή ανέπνευσε κάπως με την απομάκρυνση και κλείσιμο των 7 μονάδων.
Οι επιπτώσεις ήταν πρασινοκίτρινη θολή θάλασσα, επιπλέοντες αφροί, γλοιώδης πρασινοκίτρινος πυθμένας γεμάτος φύκια, μόνιμη εμφάνιση πλαγκτόν, 3-4 μέτρα στρώμα ιζημάτων από τα περιττώματα των ψαριών κάτω από τους ιχθυοκλωβούς και συνεχής ροή αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις μέσα στη θάλασσα.
Είναι λοιπόν αναπότρεπτη η συνέπεια να καταστεί απαγορευτική κάθε άλλη χρήση των ακτών της περιοχής και ειδικότερα για κολύμβηση και τουρισμό, παραθερισμό και θαλάσσια σπορ.
Παράλληλα η υπερσυγκέντρωση στην περιοχή των ιδιαίτερα επιβαρυντικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων των ιχθυοτροφείων έχουν αποτέλεσμα να υφίσταται σταδιακά άμεσος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής του κλειστού Κόλπου(π.χ. δερματικά εξανθήματα των λουομένων στις πλησιέστερες ακτές). Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να προκαλέσουν δερματοπάθειες, κολπίτιδες και άλλες λοιμώξεις στις γυναίκες, ενώ τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν από αλλεργικό άσθμα και στομαχικές διαταραχές εξαιτίας της πολύ υψηλής συγκέντρωσης αμμωνιακών, νιτρικών και άλλων ιόντων του αζώτου.
Επίσης οι συγκεντρώσεις μοναδων εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον,επειδή η περιοχή ειναι υγροβιότοπος,καταφύγιο άγριας ζωής και περιλαμβάνεται στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 200.Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας(ΟΣΜΑΕΣ, Θεολόγος) και είναι αναπτυγμένος ο Γ/γενής τομέας(Τουρισμός κ.λ.π.)(σχετ.η)
Οσον αφορά τον ευτροφισμό του βυθού του κλειστού Κόλπου και γενικότερα του Β.Ευβοικού ο οποιος είναι εμφανής και από το δορυφορικό Χαρτη(σχετ.θ) σε έντυπο του υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης/Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας/Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων (έτος 2000) με θέμα «Ιχθυοκαλλιέργειες και Θαλάσσιο περιβάλλον» σελίδα 25, αναφέρεται ότι «το ενδεχόμενο ευτροφισμού δεν μπορεί να αποκλειστεί σε περιπτώσεις κλειστών κόλπων ή περιοχών με βραδεία ανανέωση του νερού και επομένως η ορθή επιλογή εγκατάστασης, είναι ο μόνος τρόπος για την ασφαλή αποφυγή των ανεπιθύμητων επιπτώσεων» γεγονός το οποίο συνηγορεί κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων

Αλλωστε το δημοσίευμα της Εφημερίδας Λαμιακός Τύπος 5-5-2009 αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS όπου μέσα στους λόγους της πρόσφατης τραγωδίας στο Μαλιακό Κόλπο είναι και η ύπαρξη των ιχθυοτροφείων και η ανάγκη απομάκρυνσής τους από τον Κόλπο, καθόσον το φαινόμενο του ευτροφισμού ως έχει διαπιστωθεί προκαλείται σε όλους τους θαλάσσιους χώρους όπου λειτουργούν ιχθυοτροφεία.
Επίσης σε δημοσίευμα του Περιοδικού Οικο-ενημέρωση της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας και του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων(ΠΑΝΔΟΙΚΟ) αναφέρονται όλα τα αρνητικά της ιχθυοκαλλιέργειας με έμφαση στη μόλυνση από ασθένειες, τον ευτροφισμό κι τις δυσμενείς επιπτώσεις στον Τουρισμό.

Γ)Η προσβαλλόμενη Απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το Δημόσιο Αίσθημα των τοπικών κοινωνιών των τριών Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών για τους εξής λόγους:

α) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και ζητησαν τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων ευθύς ως λήξουν οι προθεσμίες των αδειών λειτουργίας.
Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

β)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

γ)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

δ) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

ε)Στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια οι Δήμοι Αταλάντης Μαλεσίνας και Λιβανατών αποκλείουν τη λειτουργία ιχθυοτροφείων στον Κολπο ενώ ζητούν την απομάκρυνσή τους μετά τη λήξη των αδειών τους σε χώρους όπου δεν εμποδίζουν την τουριστική Ανάπτυξη όπως στις Ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών Μαλεσίνας και Βόρειας Λάρυμνας όπου λειτουργούν εύρυθμα σε συνθήκες ανοιχτής θαλάσσης και άλλες μοναδες ιχθυοκαλλιέργειας
Για όλους τους παραπάνω λόγους και όσους προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα ο Γενικός Διευθυντής που υπογράφει με εντολή της Γενικής Διευθύντριας Περιφέρειας Στ.Ελλάδας η οποια ενεργεί εκ μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στ.Ελλάδας, έσφαλε στην έκδοση της προσβαλλόμενης Απόφασης.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον στην υποβολή της παρούσας
Επειδή η παρούσα εισάγεται νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιόν σας

Για τους ως άνω λόγους

Ζητούμε

Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας
Να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη Απόφαση , να μην ανανεωθούν οι Περιβαλλοντικοί Οροι οι οποίοι έληξαν 28-8-1999 και η μονάδα να απομακρυνθεί από τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών σε θέση που θα της υποδειχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.

Αθήνα 25-2-2010

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι

Ο Πρόεδρος

Η Γεν.Γραμματέας

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Συνημμένα (φύλλα 42 σελίδες 54 )

Σχετ. α) Ψηφίσματα του Συνόλου των Συλλόγων των τριών Δήμων της παραλιακής
Λοκρίδας Αταλάντης-Μαλεσίνας και ΛΔφνουσίων(Λιβανατών)
Σχετ.β)ΑΠ106169/10367/4-2-2010 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων
(ΑΕΠΟ) υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων και
Μεσογειακών Ιχθύων συνολικής δυναμικότητας 200 τόννων/έτος σε θαλασσια
έκταση 20 στρεμμάτων στη θέση «Γάιδαρος» Δ.Αταλάντης Ν.Φθιώτιδας της
εταιρείας ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σχετ.γ) Λήψη γνώσης της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου(mail) της 10ης Φεβρουαρίου 2010
Σχετ.δ) Απόσπασμα της έκδοσης της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων
Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο
«Το Ελληνικό Περιβάλλον»
Σχετ.ε)ΑΠ 6225/26-11-1997 Απόρριψη χωροθετησης για μετεγκατάσταση μοναδας
ιχθυοκαλλιέργειας
Σχετ.στ)Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση της
προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ
Σχετ.ζ) Απόσπασμα της έκδοσης της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων
Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τίτλο
«Το Ελληνικό Περιβάλλον»
Σχετ.η)ΑΠ 1301/21-3-2007 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
μετεγκατάστασης μοναδας ιχθυοκαλλιέργειας στη Ν Γάιδαρο
Σχετ.θ) Δορυφορικός Χάρτης με τις ευτροφικές περιοχές.