Wednesday, August 27, 2014

Προτασεις του Συλλόγου μας σχετικά με το Νεο Καταστατικό του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ

Το προσχέδιο του Νέου Καταστατικού έχει πολλές αδυναμίες τις οποίες έχουν εντοπίσει τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας. Βασικότερη αδυναμία εκτιμώ πως είναι ο μή διαχωρισμός του προγράμματος Μαλεσίνας σε αυτόνομο Συνεταιρισμό καθώς τα τρια προγράμματα έχουν ιδιαιτερότητες τόσο ως προς τις υποδομές όσον και ως προς τα προβλήματα. Επίσης θεωρώ πως η μή αυτονομία του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας θα δυσκολέψει την υπαγωγή του στο Δήμο Λοκρών. Με τιμή Νανά Κακαβούλη πρόεδρος του Συλλόγου ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Γενικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου καταστατικού. 1) Επί των άρθρων 12, 13 , 14 Λόγω της οικιστικής μορφής που έχει ήδη αποκτήσει ο συνεταιρισμός όπως και των πολλών δυσεπίλυτων προβλημάτων του , προτείνουμε όπως λειτουργήσει αυθύπαρκτα με το δικό του Δ.Σ. το οποίο θα εκλεχθεί από την Γ.Σ. των μελών του. Όσο αφορά το Εποπτικό Συμβούλιο αυτό μπορεί να εκλεγεί από κοινού με τον άλλο συνεταιρισμό ( Κοινό ψηφοδέλτιο ) 2) Άρθρο 15 (περ. 2 ) Οι έκτακτες εισφορές μπορεί να επιβάλλονται και από τοΔ.Σ. ΜΕ ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΤΩΝ 4/5 3) Αρθρο 3 δεν έχει εφαρμογή για το πρόγραμμα Μαλεσίνας. 4) Άρθρο 5 << Μέλη του συνεταιρισμού >> Ως μέλη του συνεταιρισμού( με μια συνεταιριστική μερίδα και μια εκπροσώπηση ) νοούνται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά όσοι είναι ιδιοκτήτες (συνιδιοκτήτες ) οικοπέδων οικοδομημένων η όχι ,εντός των ορίων του συνεταιρισμού. Ως μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να είναι και πρόσωπο με α΄ βαθμό συγγένειας εξ αίματος η αγχιστείας ( εδώ πιθανόν να χρειάζεται και κάποιο νομικό έγγραφο ). Να μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γ.Σ. και να εκλεγεί στα όργανα και πρόσωπο με α΄ βαθμό συγγένειας εξ αίματος η αγχιστείας με έγγραφη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση δυσκολίας του να παραστεί στην Γ.Σ. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών εκπροσωπείται στη Γ.Σ. ο ένας εξ αυτών με έγγραφη παραίτηση των άλλων. 5) Εάν ο συνεταίρος έχει ιδιόκτητη κατοικία να μην μπορεί να αποχωρήσει χωρίς επιπτώσεις. 6) Άρθρο 9 << διαγραφή μέλους >> <<Απαιτείται ειδική απαρτία 2/3 του συνόλου των συνεταίρων η απόλυτη πλειοψηφία των μελών>>!!!! Είναι ανέφικτες τέτοιες πλειοψηφίες 7) Το άρθρο 18 δεν έχει εφαρμογή στον δικό μας συνεταιρισμό. Υ.Γ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ: ΜΕΛΟΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ –ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ Με τιμή Ηλίας Δημητρόπουλος αντιπρόεδρος του Συλλόγου ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Α. Με το προσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία και πάλι ενιαίου συνεταιριστικού φορέα για όλα τα προγράμματα του ΟΣΜΑΕΣ. Αυτή η επιλογή είναι δυσμενής και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και τριβές στο νέο συνεταιριστικό φορέα, με συνέπεια τη δυσλειτουργία του, σε σημείο που να οδηγήσει ακόμα και σε παύση της λειτουργίας του ή και σε διάλυσή του. Και τούτο διότι: α) υφίσταται μέχρι και σήμερα ενιαίος φορέας, για το λόγο ότι υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος που ενώνει και διατηρεί μέχρι και σήμερα υπό τη διοίκησή του και τα τρία προγράμματα. Και αυτό είναι το γεγονός ότι λειτουργούν ως προγράμματα για οικισμούς των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, υπό στρατιωτική ουσιαστικά διοίκηση, εποπτεία, έλεγχο και φροντίδα. Με το νέο νομικό και διοικητικό καθεστώς ο εν λόγω συνδετικός κρίκος παύει οριστικά να υφίσταται και στη θέση του δημιουργείται και υπεισέρχεται ένας νέος ιδιωτικός, πλέον, φορέας, ο οποίος ουδεμία σχέση θα έχει με τον προηγούμενο, εκτός από το γεγονός ότι προέρχεται από αυτόν και συνιστά, τρόπον τινά, τον καθολικό διάδοχο του παλαιού. β) Κατόπιν αυτού διασπάται ουσιαστικά η ενωτική σχέση που προϋπήρχε μεταξύ των τριών προγραμμάτων, τα οποία και εν τοις πράγμασι συμμετείχαν στον κοινό συνεταιριστικό φορέα, ας μου επιτραπεί, ως ανεξάρτητοι υποσυνεταιρισμοί, με αποτέλεσμα το κάθε πρόγραμμα να λειτουργεί, πλέον, για τον εαυτό του και μόνο, ανεξάρτητο από τα άλλα, για τα οποία ουδέν ενδιαφέρον θα έχει, αλλά και τα προβλήματα και οι ανάγκες εκάστου και οι προτεραιότητές του και τα ενδιαφέροντά του θα είναι εντελώς διαφορετικά από των άλλων, δεδομένου, μάλιστα, ότι ευρίσκονται και σε διαφορετικό στάδιο από τα άλλα. Γίνεται αμέσως αντιληπτό, ότι η ενιαία διοίκησή του δεν θα μπορεί να λειτουργήσει και τα μέλη τους θα έχουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις, καθόσον διαφορετικές θα είναι οι ανάγκες του κάθε προγράμματος, διαφορετικές οι επιλογές του και ανάλογα διαφορετική θα είναι και οι θέση των μελών της ενιαίας διοίκησης του νέου φορέα στα πολύ σοβαρά προβλήματα που θα ανακύπτουν, ανάλογα με τα συμφέροντα (διοικητικά, οικονομικά, οικιστικά κ.ά.) των συνεταίρων του κάθε προγράμματος. γ) Για τους παραπάνω κύριους και βασικούς λόγους, προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητου Συνεταιρισμού για κάθε ένα από τα τρία προγράμματα του ΟΣΜΑΕΣ, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι κάθε πρόγραμμα έχει ήδη από της δημιουργίας του, χωριστή και ανεξάρτητη οικονομική, ταμειακή και λογιστική αυτοτέλεια και παρακολούθηση, μέχρι και σήμερα. Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προσχεδίου ρυθμίζονται τα θέματα και η διαδικασία της εγγραφής νέων μελών στο νέο Συνεταιρισμό και εμφανίζεται να καθιερώνεται ως προαιρετική η εγγραφή όσων οικοπεδούχων δεν είναι μέχρι σήμερα μέλη του Συνεταιρισμού, λόγω της σχετικής απαγορευτικής ισχύουσας στο Καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ διάταξης. Στη συνέχεια, από τις διατάξεις του άρθρου 7 του προσχεδίου προκύπτει ότι μόνο τα μέλη έχουν υποχρέωση «να καταβάλουν τις εκάστοτε επιβαλλόμενες από τη Γενική Συνέλευση εισφορές και τις προβλεπόμενες συνδρομές καθώς και τα αποφασιζόμενα από το Σώμα και τα οριζόμενα από τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.» Κατά συνέπεια τα μη μέλη – οικοπεδούχοι του Συνεταιρισμού ουδεμία οικονομική υποχρέωση και επιβάρυνση εμφανίζονται να έχουν έναντι του Συνεταιρισμού, καίτοι θα απολαμβάνουν όλων των υπηρεσιών, των διευκολύνσεων και των παροχών, που θα προέρχονται από τον Συνεταιρισμό. Αλλά τότε ποιος είναι ο λόγος για να υποβάλει κάποιος οικοπεδούχος αίτηση εγγραφής στο Συνεταιρισμό, αφού και με το Καταστατικό θα προβλέπεται ότι μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια με τα μέλη και μάλιστα αδαπάνως. Για το λόγο αυτό προβλέπεται στο ισχύον Καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ ότι σε κάθε μεταβίβαση οικοπέδου από μέλος του Συνεταιρισμού αφενός μεν το μέλος όφειλε να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Συνεταιρισμό και αφετέρου να περιληφθεί ρήτρα στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, ότι ο νέος ιδιοκτήτης έχει λάβει γνώση των διατάξεων του Καταστατικού του ΟΣΜΑΕΣ και προσχωρεί ανεπιφύλακτα σε αυτό. Κατόπιν τούτων προτείνεται όπως περιληφθεί ρήτρα στο νέο καταστατικό, ότι όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδου στο Συνεταιρισμό, κατά πλήρη κυριότητα, ή με οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα που τους παρέχει το δικαίωμα να κάνουν χρήση του οικοπέδου ή και της επ’ αυτού κατοικίας, θεωρούνται αυτοδικαίως ως μέλη του Συνεταιρισμού, χωρίς καμμία άλλη διατύπωση. Εάν αυτό δεν κρίνεται επιβεβλημένο, τότε να περιληφθεί ρήτρα στο νέο Καταστατικό, ότι και οι οικοπεδούχοι και οι οικιστές, που δεν έχουν εγγραφεί ως μέλη του Συνεταιρισμού, διά της ρητής και ανεπιφύλακτης προσχώρησής τους στο Κατασταστικό του Συνεταιρισμού βαρύνονται με τις οικονομικές επιβαρύνσεις και αναλαμβάνουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα μέλη του Συνεταιρισμού. Και αυτό θα επαναλαμβάνεται σε κάθε νέα μεταβίβαση. Γ) Στο ίδιο άρθρο 7, παράγρ. 3, περ. α’ του προσχεδίου αναφέρεται ότι τα μέλη οφείλουν να προασπίζονται και υπηρετούν τα συμφέροντα και τον σκοπό του Συνεταιρισμού και να μην αντιδρούν σε αυτά.» Η τελευταία πρόταση πρέπει να διαγραφεί ως απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη, για πολλούς λόγους και πρωτίστως γιατί τα συμφέροντα μπορεί να τα αντιλαμβάνεται κάθε μέλος με διαφορετικό πνεύμα και με τη δική του λογική να μη θεωρούνται ως συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η λέξη συμφέρον ενέχει μεγάλη υποκειμενική θεώρηση. Δ) Σχετικά με το άρθρο 3. Η εξασφάλιση στα μέλη του Συνεταιρισμού οικοπέδου έχει πάψει προ πολλού να είναι σκοπός του, δεδομένου ότι η περιοχή έχει πλέον αγορασθεί, έχουν γίνει οι υποδομές της και δεν υφίστανται αδιάθετα οικόπεδα εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου του για διανομή τους. Αλλά και αν γίνει αυτό οι σχετικές εκτάσεις θα ευρίσκονται σε άλλη περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, οπότε είναι θέμα και αρμοδιότητα άλλου – νέου οικοδομικού συνεταιρισμού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή της εν λόγω καταστατικής διάταξης, με μόνη επιφύλαξη την ένταξη σε συμπληρωματικό πολεοδομικό σχέδιο των υφιστάμενων εκτός σχεδίου εκτάσεων και την εν συνεχεία διανομή τους σε υφιστάμενα ή νέα μέλη του. Σκοπός του νέου συνεταιρισμού θα είναι πλέον η διαχείριση των προβλημάτων του Συνεταιρισμού Θεολόγου, με πρωταρχικό σκοπό και με απόλυτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ύδρευσής του (γιατί χωρίς νερό ο υπέροχος οικισμός μας, στον οποίο έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια, δημόσια και ιδιωτικά, είναι καταδικασμένος σε μαρασμό και διάλυση) και η οικονομική διαχείρισή του, μέχρις ότου επέλθουν οι συνθήκες για την παράδοσή του στην οικεία δημοτική Αρχή. Ε) Οι διατάξεις του άρθρου 9, Ι. α και β, να διαγραφούν ως μη έχουσες πλέον πεδίο εφαρμογής. Στ) Η επωνυμία του Συνεταιρισμού δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιέχει το ακρόλεξο, αλλά ούτε και τον πλήρη τίτλο του σημερινού συνεταιρισμού, δεδομένου ότι δεν θα ανήκει πλέον και δεν θα διοικείται από Συμβούλιο διοριζόμενο από στρατιωτική Υπηρεσία. Προτείνουμε όπως για τον δικό μας οικισμό δοθεί στον ειδικό προς τούτο συνεταιρισμό μας η επωνυμία «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ», Ή «ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ». Οπωσδήποτε, όμως, μέσα στην επωνυμία του θα πρέπει να υπάρχει και το ΘΕΟΛΟΓΟΣ, γιατί με αυτή την ονομασία είναι γνωστός σε όλη την ελληνική επικράτεια ο οικισμός μας και έτσι θα διατηρηθεί η συνέχειά του και ο προσδιορισμός του. Κάθε άλλη επωνυμία θεωρούμε βέβαιο, ότι θα βλάψει ανεπανόρθωτα τα συμφέροντα του οικισμού. Ζ) Λίγες σκέψεις για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις του οικισμού Θεολόγου. Οι εν λόγω εκτάσεις ανήκουν κατά κυριότητα στον ΟΣΜΑΕΣ και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Μαλεσίνας. Κατά συνέπεια, με τη διάλυση του ΟΣΜΑΕΣ θα πρέπει να μεταβιβασθούν κατά πλήρη κυριότητα, στο νέο συνεταιριστικό φορέα και ειδικότερα στον Συνεταιρισμό του οικισμού Θεολόγου, εφόσον προκριθεί (όπως επιβάλλεται) η δημιουργία αυτοτελούς συνεταιρισμού, είτε διαφορετικά για το πρόγραμμα Μαλεσίνας. Τι θα γίνει, όμως, με την εν λόγω μεταβίβαση; Θα υποβληθεί σε φ.μ.α.; Και θα υποχρεωθούν οι οικοπεδούχοι να καταβάλουν την αναλογία τους στην τεράστια αυτή δαπάνη, χωρίς να έχουν καμμία απολύτως εμπλοκή στη μεταβίβαση, η οποία θα πρέπει να γίνει γιατί ο νόμος, δηλαδή η ίδια η Πολιτεία, αξίωσε μονομερώς και υποχρεωτικώς την ίδρυση νέου συνεταιριστικού φορέα και μάλιστα ως καθολικό διάδοχο του παλαιού; Έχουμε την άποψη, ότι αν δεν προβλέπεται ήδη στο νόμο η ατελής και αφορολόγητη μεταβίβαση, θα πρέπει αυτή να ρυθμισθεί, με τροπολογία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την αποχώρηση του ΟΣΜΑΕΣ. Η) Επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε με συμπληρωματικές παρατηρήσεις μας, μέχρι 10 Οκτωβρίου 2014, μετά και την ειδικότερη μελέτη των νέων κυρίως διατάξεων. Με τιμή Δημήτρης Μαούνης μέλος του ΔΣ του Συλλόγου --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Το νέο Καταστατικό, όπως ακριβώς και το ισχύον ,δε θαμπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας αν δεν αποδοθούν πρώτα οι ευθύνες στις προηγούμενες Διοικήσεις για την κακοδιαχείρηση και αν δεν πειστούν οι οικιστές πως είναιυποχρεωμένοι να πληρώνουν τις οφειλές τους. Με τιμή Μαρίνα Ασημινίου μέλος του ΔΣ του Συλλόγου