Sunday, December 30, 2007

Οταν δε φτάνει το νερό του δικτύου ύδρευσης για την πισίνα.....

....τότε κάνουμε παράνομη γεώτρηση!!!!!

Πρόβλημα μεγάλο και οι παράνομες γεωτρήσεις καθώς ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που βλέπει να μη φτάνει το νερό του δικτύου ύδρευσης για να γεμίσει την πισίνα του,χτυπάει παράνομα γεωτρηση!
Και λέμε παράνομα διότι ο Νόμος 1739/87(ΦΕΚ 210Α) και ιδιαίτερα το παρακάτω Προεδρικό διάταγμα 256/89(ΦΕΚ 121Α)είναι σαφή:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ - 256 - 1989
Αρθρο: 2
Ημ/νία: 11.05.1989
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός χρήσεων, για τις οποίες απαιτείται άδεια

Κείμενο Αρθρου
1. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται χορήγηση σχετικής άδειας σύμφωνα με το προεδρικό δ/γμα αυτό είναι: ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική και ενεργειακή χρήση, καθώς και χρήση στην αναψυχή (άρθρ. 1, παρ. 7 του Νόμ. 1739/1987). Οι χρήσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο συννημένο, στο τέλος του δ/τος αυτού, Παράρτημα Ι.


2. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά, πηγαία ή υπόγεια νερά, με εκτέλεση ή όχι έργου αξιοποίησής τους. Σε περίπτωση που απαιτείται και εκτέλεση έργου εκδίδεται ενιαία άδεια (άρθρ. 8, παρ. 2 του Νόμ. 1739/1987).


3. Δεν απαιτείται έκδοση άδειας για χρήση νερού προς ικανοποίηση αποκλειστικά ατομικών ή οικογενειακών οικιακών αναγκών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 9, παρ. 4 του Νόμ. 1739/1987. Η απαλλαγή αυτή ισχύει, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:


α. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές, σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 4 του Νόμ. 1739/1987.


β. Η συνολική κατανάλωση νερού περιορίζεται στο επίπεδο των πραγματικών αναγκών, που υπολογίζονται με βάση τα όρια που καθορίζονται στην απόφαση, που προβλέπεται στο άρθρ. 9 παρ. 5 του Νόμ. 1739/1987 και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν τα 3 κυβ. μέτρα το εικοσιτετράωρο (3μ3/24ωρο).

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Νόμου είναι αυστηρότατες:

Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις
Κείμενο Αρθρου
1. Για τη βεβαίωση των παραβάσεων τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των ορών των αδειών χρήσης νερού προβαίνουν σε άμεση έγγραφη ανακοίνωση της παράβασης (αδικήματος) προς την αρμόδια υπηρεσία, που έχει εκδώσει την άδεια.


2. Η υπηρεσία αυτή, ύστερα από επιτόπια αυτοφία, που θα πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών, συντάσσει έκθεση σε δύο αντίτυπα, όπου αναφέρεται το είδος της παράβασης και ο παραβάτης και είτε εισηγείται προς τον οικείο νομάρχη την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, είτε τις επιβάλλει η ίδια, εφόσον πρόκειται για μη νομαρχική υπηρεσία, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης ως εξής:


α. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη χρήση, νερού, μέχρι έξι μήνες (6) κατά την περίοδο χρήσης του νερού.


β. Κατάσχεση παντός σχετικού μηχανήματος (γεωτρύπανα, αντλητικά κλπ. μηχανήματα) και μέσου, με τα οποία εκτελείται η παράνομη πράξη, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.


γ. Ανάκληση της άδειας χρήσης νερού στη μονάδα στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, μέχρι έξι (6) μήνες και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης οριστική αφαίρεση.


δ. Χρηματική ποινή μέχρι 1.000.000. δρχ. η οποία θα αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση ανά διετία. Η πιο πάνω ποινή βεβαιούται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δμοσίων Εσόδων.

ε. Σφράγιση ή καταστροφή της γεώτρησης ή άλλων έργων υδροληψίας για την οποία συντάσσεται σχετική έκθεση.


3. Η ίδια πιο πάνω υπηρεσία είναι αρμόδια για την εκτέλεση των επιβαλλόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων.


4. Ειδικά για την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση σε δύο αντίγραφα όπου περιλαμβάνονται τα κατασχόμενα είδη και βεβαιώνεται αιτιολογημένα η παράβαση και οι παραβάτες. Τα κατασχεθέντα είδη παραδίδονται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη των ιδιοκτητών τους στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες. (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Δ/νση Γεργίας, ΟΤΑ κλπ.) για φύλαξη, εκτός αν η μεταφορά τους είναι δυσχερής ή οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να τα φυλάξουν, οπότε σφραγίζονατι και παραδίδονται για φύλαξη στον ιδιοκτήτη τους ή τρίτο μεσεγγυητή.


5. Τα θέματα διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του δ/τος αυτού επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 7 του Νόμου 1739/1987.

Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση του κάθε "έξυπνου" που χτυπώντας μια παράνομη γεώτρηση
για να γεμίζει την πισίνα του, μπορεί να εκμεταλλεύεται υδάτινο πόρο που δεν του ανήκει!!!

Friday, November 30, 2007

Απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του Ιχθυογεννητικού Σταθμού από


Με το παρακάτω έγγραφο ο Σύλλογός μας ζήτησε τη απομάκρυνση του Ιχθυογεννητικού Σταθμού από τη Νήσο Γάιδαρο Αταλάντης και την οικοτουριστική αξιοποίηση των Νήσων Αταλάντης

Θεολόγος 28-11-2007
ΠΡΟΣ:1.ΔΙΧΩΠΕ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας
2.Νομαρχία Φθιώτιδας
3. ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περ.Σχεδιασμού
ΚΟΙΝ:1. Δήμο Αταλάντης
2. Δήμο Μαλεσίνας

Θέμα: « Απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του Ιχθυογεννητικού Σταθμού από
τη Νήσο Γάιδαρο Αταλάντης.»
Σχετικά: Ψηφιακές φωτογραφίες του ΙΧΣ


Επιτρέψτε μας να σας παραθέσουμε τα εξής:
Επί της Νήσου Γάιδαρος του Δήμου Αταλάντης λειτουργεί Ιχθυογεννητικός Σταθμός,Συσκευαστήριο και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ σε μισθωμένη έκταση 10.013 τ.μ.
Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν με Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης 650/2-3-1997, Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 66414/7-9-1999 και Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας 954/8-10-1999.
Το 2001 από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ έγινε τροποποίηση της παραπάνω ΑΕΠΟ μόνον ως προς την αύξηση του αριθμού των χερσαίων εγκαταστάσεων και εξεδόθη νέα ΑΕΠΟ με Αρ.Πρωτ. 90608/19-6-2001 ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η πρώτη ΑΕΠΟ 66414/7-9-1999.
Ωστόσο παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις και κατά την άποψή μας έπρεπε να τροποποιηθεί όλη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος , ουδέν έγινε. Αλλωστε και το θέμα δε συζητήθηκε καν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας όπως προβλέπει η νόμιμη διαδικασία.
Στη συνέχεια τροποποιήθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας και εκδόθηκε νέα με αρ.πρωτ. 466/4-10-2002 , προσετέθη η 3475/16-7-2002 άδεια συσκευαστηρίου η οποία τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία (από Αναγνώστου σε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)και εκδόθηκε νέα με αρ.πρωτ.2479/2-5-2006 και τέλος τροποποιήθηκε προηγούμενη ΑΕΠΟ επίσης ως προς την επωνυμία και εκδόθηκε νέα ΑΕΠΟ με αριθμό πρωτ. 1570/23-5-2006 η οποία και ισχύει.
Εξ όλων αυτών διαπιστώνονται τα εξής:
1. Η τελευταία ΑΕΠΟ 1570/23-5-2006 δεν έχει καμία αλλαγή ως προς τους Περιβαλλοντικούς Ορους με την αρχική ΑΕΠΟ 66414/7-9-1999 γεγονός κατά την εκτίμησή μας απαράδεκτο καθώς είναι αδιανόητο να λειτουργούν οι εν λόγω εγκαταστάσεις με Περιβαλλοντικούς Ορους της περασμένης δεκαετίας!
2. Το 2003 με Υπουργική Απόφαση ιδρύθηκε στη Νήσο Γάιδαρος και Αταλάντη Μόνιμο Καταφύγιο Αγριας Ζωής (ΦΕΚ 868Β/2003 και ΦΕΚ 250/28-2-2006) που προβλέπει με ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς ως προς τη διαχείριση των Νήσων αλλά και οποιουδήποτε έργου πρόκειται να εκτελεσθεί πάνω σε αυτά, γεγονός το οποίο δεν ελήφθη υπόψη στις τροποποιήσεις των ΑΕΠΟ και των αδειών λειτουργίας!
3. Δεν ελήφθησαν υπόψην επίσης οι κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 1469/9-10-2003) σύμφωνα με τις οποίες ο υγρότοπος και τα Νησιά Γάιδαρος και Αταλάντη τα οποία ανήκουν στον επιστημονικό κατάλογο του Δικτύου NATURA με κωδικό Α 2440001, χαρακτηρίζονται ως περιοχή περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κρίνεται απαραίτητη η διατήρησή τους και επιβάλλεται οι ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ χρήσεις γης να δημιουργούν ελάχιστες ως καθόλου αρνητικές επιπτώσεις.
4. Δεν ελήφθη υπόψη η αλλαγή του προφίλ της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου η οποία χαρακτηρίστηκε Τουριστική και η ανάπτυξη της οποίας την τελευταία πενταετία έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο.
5. Η εν λόγω εταιρεία παραβιάζει τους όρους της άδειας λειτουργίας και της ισχύουσας ΑΕΠΟ (εδάφια 15,16,17 και 18 της παραγράφου Γ) καθώς δε συμμορφώθηκε προς τους όρους των να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις με καλαίσθητο τρόπο, να δενδροφυτεύσει τον περιβάλλοντα χώρο και γενικά όλες εκείνες τις ενέργειες για την εναρμόνιση του έργου στο φυσικό περιβάλλον, αντίθετα η παρουσία των εγκαταστάσεων προσβάλλει την αισθητική καθώς πρόκειται για έναν απέραντο σκουπιδότοπο, χωρίς ίχνος περιβαλλοντικής ευαισθησίας (Σχετικές ψηφιακές φωτογραφίες)

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένη τη μη ανανέωση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ , την ανάκληση της Άδειας λειτουργίας και τη σταδιακή απομάκρυνσή της από τη Νήσο Γάιδαρο με ταυτόχρονη ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Νήσου η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με οικονομικά προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελέσει ένα ακόμα πόλο έλξης Οικολογικού Τουρισμού για την Φθιώτιδα, όπως ακριβώς προτείνεται στη Μελέτη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αταλάντης στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να το θέσει ως θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβ ούλιο Αταλάντης

Με την παράκληση να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας
Ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Tuesday, November 27, 2007

Εισήγησή μας στην Ημερίδα του Δικτύου Μεσόγειος SOS

ΠΡΟΣ:Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας με θέμα
«Βιώσιμη Ανάπτυξη του Β.Ευβοικού»
(30-11-2007 Αιδηψός)
Υπόψη κυρίας Μελίτας Λαζαράτου
Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Θέμα: Εισήγηση του Συλλόγου μας στην Ημερίδα του Δικτύου Μεσόγειος SOS
Σχετικό:Ψηφίσματα Δημοτικών Συμβουλίων και του συνόλου των Συλλόγων και
φορέων των Δήμων Αταλάντης Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατά της
υλοποίησης της Μελέτης ΠΟΑΥ (Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιέργειών στον Κόλπο της Αταλάντης Θεολόγου


Κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι
Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δικτύου Μεσόγειος SOS την οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική καθώς από τα αποτελέσματα της σημερινής Ημερίδας θα προκύψουν και οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη και το μέλλον του Β.Ευβοικού.
Κατ`αρχήν να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τον τομέα της Ανάπτυξης που αφορά στις Υδατοκαλλιέργειες αλλά είμαστε κάθετα αντίθετοι με την ανάπτυξή τους σε παραλιακές περιοχές που επιβίωσή τους στηρίζεται στον Τουρισμό,όπως τα παράλια του Κόλπου της Αταλάντης –Θεολόγου των Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων.
Τουρισμός και υδατοκαλλιέργειες είναι έννοιες ασύμβατες καθώς οι υδατοκαλλιέργειες καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον με τη ρύπανση που προκαλούν τα περιττώματα(κόπρανα και ούρα) των ψαριών και οι τροφές.
Αυτόν τον καιρό το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί μια Μελέτη για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) στο Β.Ευβοικό όπου μεταξύ των άλλων, δημιουργούνται δυο Ζώνες 3.045 τόνων τσιπούρα λαυράκι στην «καρδιά» του Κόλπου της Αταλάντης-Θεολόγου, στη Νήσο Γάιδαρο και Αταλαντονήσι, η ρύπανση από τις οποίες,σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, ισοδυναμεί με 31 τόνους ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ και 11.315 τόνους ΕΤΗΣΙΩΣ περιττωμάτων(κόπρανα και ούρα) των ψαριών ή να χύνονται στη θάλασσα ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 78.00 ανθρώπων! Παράλληλα προτείνει χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης καθώς και διοικητικές αποφάσεις για την παγίωση της κατάστασης και τη φίμωση των αντιδράσεων των Τοπικών Κοινωνιών οι οποίες διεκδικούν το δικαίωμα στο καθαρό Περιβάλλον!!!
Γίνεται αντιληπτό ότι η υλοποίηση αυτής της Μελέτης στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου θα καταστρέψει ΟΡΙΣΤΙΚΑ κάθε μορφή ανάπτυξης τουριστικής ,οικιστικής και παραθεριστικής.
Σημειώστε ότι η Μελέτη αυτή απορρίφθηκε από τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας Αταλάντης-Μαλεσίνας και Λιβανατών αλλά και από το Σύνολο των Συλλόγων και φορέων της με ανάλογες Αποφάσεις και Ψηφίσματα (Σχετικό) και εκτιμούμε ότι σύντομα θα απορριφθεί και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας.
Πρόταση και θέση του Συλλόγου μας αλλά εκτιμούμε και του Συνόλου των Συλλόγων της παραλιακής Λοκρίδας με τους οποίους συνυπογράφουμε κοινά Ψηφίσματα από τον Αύγουστο 2003 κατά της λειτουργίας υδατοκαλλιεργειών στον Κόλπο Αταλάντης –Θεολόγου, της μετεγκατάστασης από άλλες περιοχές της Ελλάδας και της δημιουργίας νέων, είναι:
Η απόρριψη της Μελέτης ΠΟΑΥ στο σημείο που προβλέπει υδατοκαλλιέργειες για τον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου και η υλοποίηση της Μελέτης του Υπουργείου Τουρισμού( Οκτώβριος 2003) με την οποία προβλέπεται μεγάλη Τουριστική Ανάπτυξη στην παραλιακή Λοκρίδα και ανάδειξη των φυσικών πόρων και υγροβιοτόπων των Νήσων Γάιδαρος και Αταλαντονήσι

Με την παράκληση να διαβαστεί η εισήγησή μας και να καταγραφεί στα πρακτικά, σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Εισήγησή μας στην Ημεριδα της Λάρυμνας

ΠΡΟΣ:Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας με θέμα:
«ΛΑΡΥΜΝΑ STOP» 29-11-2007

Κύριε Πρόεδρε
Κυρίες και Κύριοι
Πρόσφατα ο Σύλλογός μας πληροφορήθηκε για την πρόθεση της ΔΕΗ να κατασκευάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση λιθάνθρακα στην περιοχή του Δήμου Οπουντίων για τις ανάγκες της ΛΑΡΚΟ.
Κατά την άποψή μας η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα επιφέρει:
1ον.Σύμφωνα με την ένσταση με αριθμό πρωτοκόλλου Ι 53110/14-6-2007 του
Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ , εφημερίδα ΟΙΚΟ
ΝΕΑ Δ’ περίοδος τεύχος 7 Ιούλιος 2007 η οποία αφορά στο σχεδιασμό
κατασκευής παρόμοιου εργοστασίου στον Αστακό Αιτωλακαρνανίας )προς
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) βαρύτατες επιπτώσεις στο
Περιβάλλον και

2ον.Τεράστια βλάβη στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Επειδή ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται από το 1996 σε ζητήματα θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης, γίνεται αντιληπτό πως σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να παραμείνει αδρανής ή αδιάφορος σε ένα τόσο σοβαρό θέμα ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
Για το λόγο αυτό ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή αυτή του εργοστασίου και παράλληλα αλληλέγγυοι σε ενέργειες και κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας της Λάρυμνας.

Με την παράκληση να διαβαστεί η εισήγησή μας και να καταγραφεί στα πρακτικά, σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας

Sunday, November 11, 2007

Προσβάσεις προς τις παραλίες

Σας παραθέτουμε τη νομοθεσία όσον αφορά στις προσβάσεις προς τις παραλίες διότι το πρόβλημα αποκλεισμού των πολιτών προς τη θάλασσα από τις περιφράξεις κάποιων ιδιοκτητών οι οποίοι θεωρούν τις ακτές ιδιωτικές, συναντάται σε όλη την παράκτια Ελλάδα.

ΝΟΜΟΣ 1337/1983 (ΦΕΚ 33/1983)
Αρθρο 23
Προστασία ακτών
1.Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μ από την ακτή ή την όχθη δημόσιων λιμνών (εκτός αν έχει οριστεί μεγαλύτερο πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά το άρθρ. 29 το νόμου αυτού) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.

Κατεξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωση που είναι αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων που

προσδιορίζονται με Π.Δ/γμα που εκδίδεται μιά φορά με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.Με το Δ/γμα αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής που επιτρέπει την κατεξαίρεση περίφραξη, ως και ο τρόπος, το είδος και η έκταση της περίφραξης αυτής.

Επίσης από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατό με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας να επιβληθεί η διακοπή των εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις αυτές παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη δημοσίας λίμνης και στο μέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση εξυπηρετεί την πρόσβαση αυτή ή που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι περιφράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται για την κατεδάφισή τους οι διαδικασίες του άρθρ. 17 του παρόντος.

2.Ως ακτή για την εφαρμογή της παραπάνω διατάξης νοείται το προς την ξηρά όριο του αιγιαλού και αν η οριογραμμή αυτή δεν έχει προσδιορισθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς - θάλασσας.

3.Οι κάτοχοι ή οι οπωσδήποτε χρησιμοποιούντες κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, που έχουν ανεγερθεί στον αιγιαλό κατά παράβαση του άρθρου 11 του Α.Ν. 2344/1940 «Περί αιγιαλού και παραλίας «ως ισχύει ή του Ν.Δ. 2687/1953» Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού «ως ισχύει, αποβάλλονται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς καμιά αξίωση αποζημίωσης.

4.Τα κτίσματα αυτά μπορεί να διατεθούν στους ΟΤΑ ή σε κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, μέχρι την κατεδάφισή τους.

5.(Αντικαθίσταται η παρ. 1 άρθρ. 5 Α.Ν. 2344/1940).

6.Οι παρ. 5 και 6 του άρθρ. 11 του Α.Ν. 2344/1940 καταργούνται. Δικαιώματα εγκαταστάσεων, χρήσεων και κατασκευής που ενδεχομένως έχουν παραχωρηθεί με τις καταργούμενες διατάξεις, καταργούνται από την 1η Οκτ. 1983.

Από την κατάργηση μπορεί να εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Η παραπάνω παρ. 4 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

7.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

Αρθρο24
Δρόμοι προς τις ακτές

1.Επιτρέπεται για δημόσια ωφέλεια η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη δημιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον αιγιαλό καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων. Οι οδοί είναι δημοτικές ή κοινοτικές κατά περίπτωση και δεν υπάγονται στις κατηγορίες των οδών που παρέχουν ειδικές δυνατότητες κατάτμησης και ανοικοδόμησης. Για την απαλλοτρίωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νομ. 1065/1980 «περί κυρώσεων δημοτικού και κοινοτικού κώδικος».

2.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο οδοί προσπέλασης δημιουργούνται σύμφωνα με γενικότερο σχεδιασμό που καταρτίζεται από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και διαμορφώνονται ως πεζόδρομοι, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένες πρόσφορες θέσεις η διαμόρφωση οδών και χώρων στάθμευσης για τροχοφόρα σύμφωνα με τα οριζόμενα με την πράξη κήρυξης της

απαλλοτρίωσης, μέσα στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ - 236 - 1984 (ΦΕΚ 95/1984

Περιφράξεις παραλιακών οικοπέδων

Αρθρο 1

1. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 1 εδάφ. α του άρθρ. 23 του Νόμ. 1337/1983 επιτρέπονται οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης για την προστασία των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων:

Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα. Οι φυτοκαλλιέργειες αυτές είναι Κηπευτικά, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες φυτώρια.

Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων.

Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικισμών:

α) Βιολογικού καθαρισμού

β) Εγκαταστάσεων και δεξαμενών ύδρευσης.

γ) Εγκαταστάσεων ΔΕΗ, ΟΤΕ.

Στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Μεγάλων συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια, κλπ). Αρχαιολογικών χώρων.

Μνημείων της φύσης, υγροτόπων, υδροβιοτόπων, σημαντικών πηγών γλυκού νερού.

Εκτροφείων θηραμάτων

Κτιρίων εκπαίδευσης - σχολεία κλπ.

Κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί - παιδικές κατασκηνώσεις - άσυλα κλπ)

Κτιρίων περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, κλπ.).

Αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. πισίνες, τέννις, κλπ.).

Οργανωμένων πλαζ.

Παιδικών Χαρών - Παιδοτόπων.

Φυλακών - Σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Νεκροταφείων.

Μονών.

Κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών.

Χώρων συνάθροισης κοινού (υπαίθρια θέατρα κινηματογράφοι). Χώρων εκθέσεων και αγοράς.

Λατομικών χώρων μόνο στα ανώτερα κάθε φορά όρια των μετώπων εκμετάλλευσης.

2. Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημόσιας λίμνης.

α) Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεγάλες συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις, ειδικές περιπτώσεις βιομηχανικών συγκροτημάτων (μεταλλουργίες, πετρελαιοειδή, μονάδες παραγωγής τσιμέντου κλπ.), οι σκάλες φόρτωσης υλικών εξορυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι λοιπές χρήσεις που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας και μετά από πρόταση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, η περίφραξή τους σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. από την ακτή κλπ. είναι απόλυτα απαραίτητη για τη λειτουργία τους.

β) Για τις ειδικές καλλιέργειες, επιτρέπεται η περίφραξή τους και σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. όταν δε παρεμποδίζεται η παράλληλη προς τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη της λίμνης, προσπέλαση του κοινού. Η απόσταση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,5 μέτρα.

3. Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα γύρω από το περίγραμμα του κτιρίου ή γύρω από τα ακραία κτίσματα του συγκροτήματος των οικίσκων, όταν πρόκειται για διεσπαρμένα κτίρια. Για τα CAMPINGS και τις κατασκηνώσεις οι περιφράξεις καθορίζονται κατά περίπτωση από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, ύστερα από πρόταση του ΕΟΤ.

Αρθρο 2

1. Δεν επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρου του γηπέδου στις καλλιέργειες ή ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 1 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα γηπέδου πλάτους 3 μέτρων, τουλάχιστον στο ένα όριο του γηπέδου.

Οπου από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόσταση κτίσματος από τα όρια του γηπέδου 2,5 μέτρα, τότε το πλάτος του μη περιφρασσόμενου τμήματος του γηπέδου ορίζεται σε 2,5 μέτρα.

2. Σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 300 μέτρα, επιβάλλεται σε κάθε τμήμα γηπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 300 μ. να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα του γηπέδου κάθετο προς την ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα.

3. Ο ειδικότερος προσδιορισμός της έκτασης και της θέσης της περίφραξης του γηπέδου καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

Αρθρο 3

1. Το συνολικό ύψος της περίφραξης δεν μπορεί να υπερβεί τα 2,5 μέτρα και δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση η κατασκευή της να είναι συμπαγής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται συμπαγές περίφραγμα όπου αυτό επιβάλλεται από την αρχαιολογική υπηρεσία και σε ύψος σύμφωνα με απόφαση της οικείας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή του Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Επίσης επιτρέπεται για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονές, νεκροταφεία, άσυλα, σωφρονιστικά ιδρύματα και φυλακές οι κατασκευές συμπαγούς τοιχοποιίας συνολικού ύψους 2,5 μ.

2. Οι ακριβείς διαστάσεις, το ύψος και ο τρόπος κατασκευής των περιφράξεων ορίζονται από την κατά τόπους αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Αρθρο 4


1. Για οποιδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, που πρέπει να αιτιολογεί πλήρως την αναγκαιότητα και την απαιτούμενη έκταση της περίφραξης.

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περίφραξη οι ειδικές χρήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 1 του παρόντος Δ/τος εφ' όσον βρίσκονται σε περιοχές όπου συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

α) Εχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα.

β) Δεν είναι πόλοι παραθεριστικού τουριστικού ενδιαφέροντος και δεν γειτνιάζουν ούτε έχουν λειτουργική εξάρτητη με πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικισμούς και αστικά κέντρα.

Για την εφαρμογή των όρων της παραγράφου αυτής ως παραδοσιακοί οικισ μοί θεωρούνται όσοι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με ειδικά δ/τα και έχουν ειδικούς όρους δομήσεως ή όσοι είναι παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). Ως πόλοι με παραθεριστικό και τουριστικό ενδιαφέρον θεωρούνται οι περιοχές που παρουσιάζονται ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων παραθεριστών και τουριστών.

Με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται με πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της Ε.Ε.Α.Ε. προσδιορίζονται οι περιοχές κάθε Νομού που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

3. Σε περίπτωση που η περιοχή προστατεύεται ή ελέγχεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, σαν αρχαιολογικός χώρος, περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ. είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για το είδος και τον τρόπο της περίφραξης.

4. Ειδικά για την περίφραξη των ειδικών καλλιεργειών η άδεια εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων κατά τόπους υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από το Νομάρχη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της πολεοδομικής Υπηρεσίας, έναν εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας και έναν εκπρόσωπο της Αγροφυλακής. Η Επιτροπή γνωματεύει μετά από αυτοψία.

5. Η άδεια για την περίφραξη των περιπτώσεων της παρ. 2 εδάφ. α του άρθρ. 1 του παρόντος εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από εισήγηση των αρμοδίων φορέων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

Αρθρο 5

Για τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών που ανεγείρονται εκτός σχεδίου επιτρέπεται η περίφραξή τους ακόμη και αν βρίσκονται μέσα σε ζώνη 500 μ. από την ακτή, εφ' όσον αυτό προβλέπεται από το Δ/γμα που καθορίζει το χώρο ανέγερσής τους.

Αρθρο 6

Οι εξαιρέσεις του άρθρου 1 του παρόντος Δ/τος δεν έχουν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις κλπ. που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

Αρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Friday, November 2, 2007

Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές!

Από τη φετινή καμπάνια της HELMEPA, της Ελληνικής Ενωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη WIND, όπου λέει πόσα χρόνια χρειάζονται για να διαλυθούν κάποια σκουπίδια!

Το ξέρετε ότι για να διαλυθεί ένα φίλτρο τσιγάρου χρειάζεται ως 5 χρόνια;;;Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ας μεταφέρουμε τέτοια μηνύματα, όπου μπορούμε, για να μπορέσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να συνεχίσουν ν'απολαμβάνουν τις χαρές της θάλασσας.


Sunday, October 28, 2007

Το χάλι των διαφημιστικών πινακίδων!!!!!

Στην πληγή των διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους αφιερωμένο το σημερινό post μια και η περιοχή μας δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί από το χάλι που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα

Να δούμε πρώτα τί προβλέπει το άρθρο 11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(ΦΕΚ 57/1999)

Κείμενο Αρθρου
1. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και
μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και
επαρχιακών οδών «ή αυτοκινητοδρόμων» και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150)
μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από
τους χρήστες των οδών.
Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από
τις δύο πλευρές του άξονα των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών
οδών «ή αυτοκινητοδρόμων», που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το
επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 Κm/h.*** (βλ.
σχόλια). «Σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές των
σταθμών διοδίων ισχύει η απόσταση των 150 μέτρων από τις δύο πλευρές του άξονα
της κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας.»

2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η
εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, σε
θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις
στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την
κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω
σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων
κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση
με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή
ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή
αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και
γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει
δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.

3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες
ρύθμισης της κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών
διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρώματα που χρησιμοποιούνται στη
φωτεινή σηματοδότηση, σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψος μικρότερο των
είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης.

4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές, που
αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο
επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό.
Οι διαφημιστικές ως άνω πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται,
πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού, εκτός από
τις διαφημίσεις και τις επιγραφές των εγκεκριμένων πλαισίων και των
πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, οι οποίες μπορούν να
τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής.

5. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων στα στέγαστρα
στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών επιτρέπεται μόνο στην
πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας
άκρο του στεγάστρου.

6. Απαγορεύονται επί οχημάτων οι φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, οι
διαφημίσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία,
καθώς και οι διαφημίσεις με εναλλασσόμενα μηνύματα.

7. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση εκτός των καθορισμένων πλαισίων ή
οποιαδήποτε αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συμβόλων σε στύλους
ηλεκτροφωτισμού η φωτεινών σηματοδοτών, σε διαχωριστικές νησίδες ή
νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόμια, σε επιφάνειες τεχνικών έργων,
οδοποιίας, είτε αυτή γίνεται απευθείας στις επιφάνειες αυτές είτε σε
επιφάνειες μέσων εξαρτώμενων από τα τεχνικά έργα.

8. Διαφημίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές
που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού,
αφαιρούνται ή εξαλείφονται ή, εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται εκτός
λειτουργίας, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων
Εργων ή της Περιφέρειας δια πιστώσουν την παράλειψη τήρησης των
υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από τους προς τούτο υπόχρεους,
δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών,
τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων ή της
Περιφέρειας δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ'
υποκατάσταση των οργανισμών αυτοδιοίκησης. Η υποκατάσταση αυτή
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση
εκτός λειτουργίας των διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο
της οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και εγγράφεται
στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών
διατάξεων του Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην
αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων επιγραφών ή
διαφημίσεων, καθώς και οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης, στον προϋπολογισμό
των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που
έγιναν καθ' υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη
σε βάρος των διαφημιστών ή των διαφημιζομένων, η είσπραξη της οποίας
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά την
αποξήλωση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών
στους διαφημιστές ή τους διαφημιζόμενους.

«9. Αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις
και παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και ο διαφημιζόμενος ή ο
διαφημιστής, τιμωρούνται με χρηματική ποινή έως χίλια πεντακόσια (1.500,00)
ευρώ και αν γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.»
Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι
Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη
διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν διαφημιστικές
πράξεις κατά παράβαση του άρθρου αυτού, τιμωρούνται σαν αυτουργοί, ανεξάρτητα
από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

10. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν
προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

Αλλά και πρόσφατα το Μάιο του 2007 με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας:

"υποχρεώνει τους δήμους να αφαιρέσουν τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες , ενώ σε περίπτωση που δεν το κάνουν, καλεί το ΥΠΕΧΩΔΕ να τις αφαιρέσει.

Η απόφαση ελήφθη μετά την προσφυγή του δικηγόρου Αθανάσιου Τσιώκου -Πλαπούτα, ο οποίος έχασε το παιδί του στις 12 Φεβρουαρίου όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε διαφημιστική πινακίδα, στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, οι διεθνείς συμβάσεις για την οδική κυκλοφορία και σήμανση που έχουν επικυρωθεί από τη χώρα μας, υποχρεώνουν το ελληνικό κράτος να μην επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους, καθώς αποσπούν την προσοχή των οδηγών."

Αρα τί άλλο περιμένουν οι δήμαρχοι και δεν προχωρούν στην καθαίρεση των πινακίδων;;

Μήπως θα πρέπει πια οι Σύλλογοι να φωνάζουν το ΥΠΕΧΩΔΕ να κάνει αυτή τη δουλεια;;;

Friday, October 26, 2007

Καταπάτηση χώρων πρασίνου!!!!!

Ενα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η χώρα και θα ήταν αδύνατον να μην αντιμετώπιζε και η περιοχή μας, είναι η καταπάτηση των χώρων πρασίνου από ιδιώτες δια της μεθόδου της χρησικτησίας.
Να δούμε λοιπόν τί γινόταν μέχρι το 2003 και τί γίνεται σήμερα

Με το άρθρο 4 του νόμου 3127 με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και
2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» που άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή στις 19 Μαρτίου 2003 (ΦΕΚ Α/67), προβλέπεται η δυνατότητα κτήσης ακινήτων που ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος (Δημόσιο) με χρησικτησία.
Πριν το νόμο αυτό, για τη χρησικτησία ακινήτων του Δημοσίου, θα έπρεπε να είχε
συμπληρωθεί 30ετή χρησικτησία μέχρι 12/9/1915, γιατί έκτοτε αυτός ο τρόπος κτήσης κυριότητας ακινήτων του Δημοσίου είχε απαγορευτεί (βάσει του αρ. 21 του 22/4/1926 Ν.Δ/τος «Περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης» και του αρ. 4 του Α.Ν. 1539/1938 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων»).
Η αιτιολογία των ευνοϊκών για το Δημόσιο διατάξεων αυτών είναι ότι το δημόσιο
συμφέρον επιτάσσει την αιώνια προστασία των ακινήτων του Κράτους, καθόσον τα τελευταία ανήκουν από κοινού στον Ελληνικό λαό και θα πρέπει να προστατεύονται από τα κάθε ιδιωτικά συμφέροντα και τους καταπατητές.

Μετά όμως το 2003 ήρθε νέα διάταξη με το άρθρο 4 του Ν3127/2003 (ΦΕΚ Α/67) και η οποία έχει εφαρμογή μόνο για τα ακίνητα εντός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλεως (παρ. 1),.εμβαδού έως 2.000 τ.μ..

Κατ’αναλογία με την τακτική και έκτακτη χρησικτησία του Αστικού Κώδικα (αρ. 1041 και 1045 ΑΚ), προβλέπονται δύο ειδών χρησικτησίες:

η 10ετής και η 30ετής.

Για τη 10ετή χρησικτησία, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί δεκαετής αδιατάρακτη νομή έως τις 19/3/2003 με βάση νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία (δηλαδή κυρίως να υπάρχει αγοραπωλητήριο συμβόλαιο). Θα πρέπει δε το συμβόλαιο να έχει μεταγραφεί και καταρτιστεί μετά τις 23/2/1945. (περ. α, παρ. 1)

Αντίθετα, για την 30ετή χρησικτησία δεν απαιτείται κάποιος τίτλος (συμβόλαιο), αλλά αρκεί να έχει συμπληρωθεί 30ετή αδιατάρακτη νομή. (περ. β, παρ. 1)

Και στις δύο περιπτώσεις, για τον υπολογισμό του χρόνου προσμετράται και ο χρόνος των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Επίσης, θα πρέπει ο νομέας να βρίσκεται σε καλή πίστη, δηλαδή να πιστεύει χωρίς βαρεία αμέλεια ότι έχει αποκτήσει την κυριότητα (αρ. 1042 ΑΚ),

δηλαδή, με απλά λόγια, να μη γνωρίζει ότι το ακίνητο δεν του ανήκει, αλλά ανήκει στο Δημόσιο.

Τέλος, η νομή θα πρέπει να είναι αδιατάρακτη, δηλαδή το Δημόσιο να μην έχει ενεργήσει διακατοχικές πράξεις πάνω στο ακίνητο αυτό ή να έχει αξιώσει την επιστροφή του (π.χ. με την Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής).

Η ρύθμιση αυτή ήρθε να επιλύσει το πρόβλημα που εμφανίστηκε με τη σύνταξη του κτηματολογίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, οπότε και κάποιοι ιδιοκτήτες όταν πήγαν να δηλώσουν το ακίνητό τους, είδαν ξαφνικά το Δημόσιο να το διεκδικεί για διάφορους λόγους (πρώην δάσος, ακίνητο αγνώστων κτλ).

Θα θυμόσαστε το κωμικό της υποθέσεως όταν η περιοχή των Αμπελοκήπων της Αθήνας εμφανίστηκε να είναι ολόκληρη δασική έκταση!!!!

Πράγματι, είναι θεμιτό να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των καλόπιστων ιδιοκτητών, που μετά από πολλά χρόνια μαθαίνουν ότι το σπίτι ή οικόπεδό τους δεν τους ανήκει, και να προστατευτούν από την αδράνεια και την ανικανότητα της Διοίκησης να εκμεταλλευτεί την περιουσία του Ελληνικού λαού.

Αναρωτιέται όμως εύλογα κανείς, εάν οι διατάξεις αυτές δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους κακόπιστους επιτήδειους που σίγουρα θα προσπαθήσουν να σφετεριστούν την περιουσία του Δημοσίου (και κατ’επέκταση του Ελληνικού Λαού) με το πρόσχημα της χρησικτησίας.

Θα πρέπει λοιπόν οι Δικαστές εφαρμόζοντας τη διάταξη αυτή, να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και εκτός από το γράμμα του νόμου, να λαμβάνουν υπόψη τους και το δημόσιο συμφέρον, που σίγουρα δεν εξυπηρετείται από την αναγνώριση κυριότητας υψηλής εμπορικής αξίας εκτάσεων και οικοδομών υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων και άρα σε βάρος του γενικού συνόλου

Tuesday, October 16, 2007

Και όμως....λειτουργούν κανονικά!!!!!!!!

Monday, October 15, 2007

Δεν θα υπήρχε καταλληλότερη μέρα ,σημειολογικά τουλάχιστον , από τη σημερινή 15 Οκτωβρίου ημέρα που οι bloggers ενώνονται για το Περιβάλλον, για να λάβουμε ένα έγγραφο από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο ανακαλούνται οι αποφάσεις άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και ανανέωσης μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης των 10 στρεμμάτων στη θέση "Ν.Γάιδαρος" Δήμου Αταλάντης Ν.Φθιώτιδας.

Τί σημαίνει αυτό;;;;
Δύο πράγματα:
1ον οτι ένας από τους μακροχρόνιους αγώνες μας δικαιώθηκε και
2ον ότι κάποιες Υπηρεσίες του Δημοσίου τελικά ......λειτουργούν κανονικά!!!
Δυο λόγια για να καταλάβετε την υπόθεση:
Εδώ και κάποια χρόνια ένας επιχειρηματίας ιχθυοτρόφος, ο οποίος λειτουργούσε μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Νήσο Γάιδαρος του Δήμου Αταλάντης, μετέφερε δίπλα σ` αυτήν παράνομα και αυθαίρετα μια άλλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που διατηρούσε στην Εύβοια με σκοπό να τις ενώσει σε μια τεράστια ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα.
Τη λειτουργούσε δε ανερυθρίαστα ρυπαίνοντας τη θάλασσα του Κόλπου του Θεολόγου -Αταλάντης παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών Αταλάντης και Μαλεσίνας
Ο Σύλλογός μας διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα από την πρώτη στιγμή και στη συνέχεια με αλλεπάλληλα έγραφα προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ,κατόρθωσε να πραγματοποιηθούν αυτοψίες στο χώρο από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Χωροταξίας καθώς και του Λιμεναρχείου Αταλάντης, να διαπιστωθεί η παρανομία του επιχειρηματία και να του επιβληθούν πρόστιμα!
Στη συνέχεια με επιμονή και υπομονή κατόρθωσε να επιτύχει πρώτα την αρνητική απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη μεταφορά της μονάδας και στη συνέχεια το σημερινό έγγραφο όπου του ανακαλείται η άδεια λειτουργίας και η εκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης!!!!
Θεωρούμε χρέος μας να ευχαριστήσουμε από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τον κ. Βλαχώνη και τον προιστάμενο κ. Μπουρλή, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σκούρα και τον προιστάμενο κ. Γρεβενίτη και φυσικά το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Αθ.Σκορδά που υπέγραψε τις αποφάσεις αυτές.

Ενας ακόμη αγώνας μας για την Προστασία του Περιβάλλοντος δικαιώθηκε!!!!!!

Wednesday, October 10, 2007

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Καθώς συμπληρώθηκε μια πενταετία από τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου μας θα θέλαμε μέσα από αυτό το blog να δώσουμε μια εικόνα του ποιοί είμαστε και για τί αγωνιζόμαστε:

Α) Δραστηριότητες πριν την ίδρυση του Συλλόγου μας
(Ιούνιος 1996-Ιούλιος 2002)
Τον Ιούνιο του 1996 ένας πυρήνας οικιστών με την άτυπη μορφή μιας:
«Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων Θεολόγου-ΟΣΜΑΕΣ
διαμαρτυρομένων για τη ρύπανση στη θάλασσα»
προσπάθησε, μέσα στη γενική αδιαφορία των τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων της περιοχής να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα των 12 Ιχθυοτροφικών Μονάδων και των 2 Ιχθυογεννητικών Σταθμών που λειτουργούσαν στον Κόλπο Θεολόγου –Αταλάντης από το 1987 με αποτέλεσμα να έχουν καταντήσει τη θάλασσα στις παραλίες Θεολόγου, Βουγιουκλάκη, Διαμαντοπούλου, Βοίβου,
ΧΑΒΟΥΖΑ και ΒΟΥΡΚΟ
Σημειώστε ότι σύμφωνα με επιστημονικά τεκμήρια η θαλάσσια ρύπανση που προκαλούσαν αυτές οι μονάδες αντιστοιχεί με τη ρύπανση που θα προκαλούσαν, αν χύνονταν στη θάλασσα, ακατέργαστα ανθρώπινα λύματα μιας πόλης 70.000 κατοίκων !!!!
Οι αγώνες μας ήταν μακροχρόνιοι, επίμονοι και πολύπλευροι. Η συλλογή υπογραφών, τα ψηφίσματα, οι διαμαρτυρίες κ.λ.π. προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Υπουργεία δυστυχώς δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
Καθώς δε η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης ήταν άμεση και επιτακτική (κάποιοι κολυμβητές μάλιστα παρουσίασαν εξανθήματα!!), η ίδρυση του Συλλόγου μας τον Ιούλιο του 2002 ήταν μονόδρομος.
Ετσι με την αντίληψη ότι το Περιβάλλον είναι υπερτοπικό άρα είναι υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με ισχυρή και ενιαία δράση των μονίμων κατοίκων και των οικιστών του Θεολόγου ,του ΟΣΜΑΕΣ και του Βοίβου, των καταστηματαρχών του Θεολόγου που έχουν κοινό συμφέρον την Προστασία και την Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε ο
Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
Σε πείσμα λοιπόν όσων μας είπαν ότι τα συμφέροντα που πάμε να χτυπήσουμε είναι τόσο μεγάλα που «θα φάμε τα μούτρα μας» εμείς τα καταφέραμε.

Β) Απολογισμός έργου της πενταετίας
(Ιούλιος 2002-Αύγουστος 2007 )

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τί πετύχαμε ως τώρα και έτσι θα αντιληφθείτε την αποτελεσματικότητα του Συλλόγου μας:

1. Επιτύχαμε να κλείσει ο ιχθυογεννητικός Σταθμός που λειτουργούσε στο Βοίβο, η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της Ιχθυοτροφικής που λειτουργούσε στο Θεολόγο καθώς και άλλες τέσσερις μονάδες στο Γαιδουρονήσι και το Αταλαντονήσι και να αποσυρθούν οι ιχθυοκλωβοί, ενώ ζητήσαμε από τη Δασική Υπηρεσία η μισθωμένη δασική έκταση των 15 στρεμμάτων στο Βοίβο όπου βρίσκεται ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός να αποδοθεί στο Δήμο Μαλεσίνας προς αξιοποίηση.

2. Επιτύχαμε να τιμωρηθεί με πρόστιμο ο ιχθυοκαλλιεργητής Ι.Γκλάβας διότι διατηρεί παράνομα μεγαλύτερο αριθμών ιχθυοκλωβών στο Γαιδουρονήσι από όσο προβλέπει η άδειά του και να απορριφθεί το αίτημά του να μεταφέρει μια άλλη μονάδα από την Εύβοια. Στόχος μας είναι η ανάκληση της άδειάς του και η απομάκρυνση εκτός Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου των υπολοίπων πέντε μονάδων που λειτουργούν στο Γαιδουρονήσι και Αταλαντονήσι.

3. Αποτρέψαμε την ίδρυση δυο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο νησί Αγιος Νικόλαος Αταλάντης που ήταν έτοιμες να γίνουν μετά από μεταβίβαση των δικαιωμάτων της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής σε ιδιώτη ιχθυοτρόφο. Μάλιστα ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Συλλόγου μας μηνύθηκαν για το λόγο αυτό από τον πρώην δήμαρχο Αταλάντης κ. Μπρεκουλάκη

4. Ελέγχουμε με ειδικούς συνεργάτες-περιβαλλοντολόγους τις Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων της ευρύτερης
περιοχής του Κόλπου Θεολόγου –Αταλάντης, αρχής γενομένης από τις
ιχθυοτροφικές μονάδες και φτάνοντας στο αλιευτικό καταφύγιο
Θεολόγου.
Παράλληλα ζητάμε συνεχώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Λιμεναρχείο
κ.λ.π.) να ελέγχουν τις δραστηριότητες αυτές και να τηρούνται οι
καθοριζόμενοι Περιβαλλοντικοί Οροι λειτουργίας.

5. Επιτύχαμε να χαρακτηριστεί διατηρητέο νεώτερο μνημείο η μεταλλική γέφυρα των παλαιών λατομείων στη θαλάσσια έκταση στο Γαιδουρονήσι. Με τον τρόπο αυτό δε θα γκρεμιστεί ούτε θα χτιστεί στη θέση της λιμενοβραχίονας μεταφοράς πρώτων υλών με motor ships για το εργοστάσιο της DIXAN στην Αταλάντη ,σχέδιο που η υλοποίησή του θα είχε μεγάλες συνέπειες θαλάσσιας ρύπανσης στον Κόλπο Θεολόγου.

6. Είμαστε σε άμεση επαφή με το Δήμο Οπουντίων και στηρίζουμε εγγράφως την εναπόθεση της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ σε χερσαίο χώρο ο οποίος έχει βρεθεί και όχι στη θάλασσα του Ευβοικού.

7. Με επανειλημμένες καταγγελίες μας στη Δ/νση Υγείας της Ν.Φθιώτιδας επιτύχαμε να σταματήσουν οι ιδιοκτήτες εκκενώσεων βόθρων να ρίχνουν τα λύματα σε δασική έκταση στον Προσκυνά ενώ μετά από καταγγελία μας υποχρεώθηκε ο ιδιοκτήτης του βουστασίου στην είσοδο του Θεολόγου να ρίχνει τα λύματα σε στεγανό βόθρο και όχι στο παρακείμενο ρέμα!

8. Αντιδράσαμε στη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων που θα έρχονταν από όλη την Ελλάδα στη Λάρυμνα του οποίου η υλοποίηση θα σήμαινε τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις.

9. Καταγγείλαμε στο Δασαρχείο Αταλάντης και στη Δ/νση Δασών της Νομαρχίας τη συστηματική αποψίλωση του δάσους του Θεολόγου(Αρτ Ζάχαρ) και τους αποστείλαμε αεροφωτογραφίες όπου φαίνεται σαφώς ότι τα πεύκα αντικαθίστανται συστηματικά από ελαιόδενδρα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. Τέλος ζητάμε πιεστικά τον έλεγχο των δασικών εκτάσεων.

10. Με δική μας πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα συγκέντρωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος και κατά της εγκαταστάσεως ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Θεολόγου –Αταλάντης το Φεβρουάριο του 2003 στο Δημαρχείο Αταλάντης όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς των τριών Δήμων Αταλάντης-Μαλεσίνας-Λιβανατών, ο Νομάρχης Φθιώτιδας, βουλευτές, πολιτευτές, ΜΜΕ του Νομού και πλήθος κόσμου. Εκεί εξεδόθη Ψήφισμα κατά της εγκατάστασης ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Θεολόγου –Αταλάντης και υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Παράλληλα τον Αύγουστο του 2003 με πρωτοβουλία μας έγινε συγκέντρωση Συλλόγων Μαλεσίνας –Αταλάντης στο Θεολόγο και εξεδόθη ανάλογο Ψήφισμα το οποίο επιπροσθέτως εξουσιοδοτεί το Σύλλογό μας να τους εκπροσωπεί σε κάθε ενέργεια που αφορά στη μη εγκατάσταση ιχθυοτροφείων στον Κόλπο.

11. Με δικές μας ενέργειες και αντιδράσεις εξαιρέθηκε ο Θεολόγος από τη Μελέτη εγκατάστασης Ζωνών Ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) ενώ με προτροπή μας προσέφυγαν στο ΣτΕ η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Δήμος Αταλάντης ώστε να μην υλοποιηθεί η εν λόγω Μελέτη για δημιουργία Ζωνών Ιχθυοκαλλιέργειών στο Γαιδουρονήσι και Αταλαντονήσι. Σημειώστε ότι οι υγροβιότοποι των Νησιών αυτών ανήκουν στον επιστημονικό κατάλογο του Δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR2440001 , έχει ιδρυθεί καταφύγιο άγριας ζωής στο Γαιδουρονήσι και στους επόμενους στόχους μας είναι η οικοτουριστική αξιοποίησή τους με προγράμματα της ΕΕ και του ΕΚΕΒΙ(Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων)

12. Με αίτησή μας συμπεριελήφθη ο Κόλπος του Θεολόγου-Αταλάντης στο
πρόγραμμα ανίχνευσης βαρέων μετάλλων (ψευδάργυρος, μόλυβδος κ.λ.π)
του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 60/2000 όπως θα γίνει και
με τον Κόλπο της Λάρυμνας.

13. Ενημερωνόμαστε μέσω γραπτών αποτελεσμάτων για την ποιότητα νερών κολύμβησης μέσω του ΥΠΕΧΩΔΕ και πόσιμου νερού της περιοχής Θεολόγου , ΟΣΜΑΕΣ και Βοίβου μέσω του Δήμου Μαλεσίνας και του ΟΣΜΑΕΣ. Ωστόσο προτιθέμεθα να ερευνήσουμε περαιτέρω με δική μας πρωτοβουλία το ζήτημα της ποιότητας των νερών θαλασσίου και πόσιμου της ευρύτερης περιοχής μας, μέσω διαπιστευμένων εργαστηρίων, όπως του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών) του οποίου είμαστε μέλος. Με δεδομένο ότι στόχος της παρούσας δημοτικής αρχής είναι η ένταξη του Θεολόγου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» δηλώνουμε ότι θα πράξουμε το δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

14. Καταγγείλαμε στο Δήμο Μαλεσίνας με τον οποίο διατηρούμε εποικοδομητική σχέση υποθέσεις που αφορούν στην καταπάτηση χώρων πρασίνου του ΟΣΜΑΕΣ και ζητήσαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ να μας στείλει όλες τις υποθέσεις καταπατήσεων του οικισμού ώστε να κινηθούμε δικαστικά. Επίσης ζητήσαμε να γίνουν ανακρίσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία για τις πρόσφατες πυρκαγιές σε χώρο πρασίνου του ΟΣΜΑΕΣ και σε δασική έκταση του Θεολόγου και να συντηρηθούν οι πυροσβεστικοί κρουνοί του ΟΣΜΑΕΣ

15. Καταγγείλαμε στο Δασαρχείο Αταλάντης την παράνομη κοπή πεύκων στον ΟΣΜΑΕΣ στην οποία κατέθεσαν ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Συλλόγου μας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έκδοση από το Δασαρχείο εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία όταν ένα οικόπεδο πρόκειται να οικοδομηθεί θα ζητείται η άδεια της πολεοδομίας για την κοπή πεύκων.

16. Ζητήσαμε από τον ΟΣΜΑΕΣ και μας ενέκρινε την περίφραξη του παλαιού λατομείου στον οικισμό, το οποίο είχε καταντήσει σκουπιδότοπος και η περίφραξή του ήταν πάγιο αίτημα των περιοίκων. Την εκτέλεση της περίφραξης την πραγματοποίησε ο ΟΣΜΑΕΣ.

17. Προκαλέσαμε την έκδοση εντολής της Νομαρχίας για μη χρήση εκρηκτικών στους εκβραχισμούς παρά μετά από προέγκριση της Νομαρχίας και στη συνέχεια άδεια της πολεοδομίας.

18. Ζητήσαμε από το Δήμο Μαλεσίνας να λάβει μέτρα για τον περιορισμό
της ηχορύπανσης που προκαλούν τα παραλιακά κέντρα του Θεολόγου
τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες , περιορισμό του ορίου ταχύτητας
στην παραλιακή και την άναρχη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
Εδώ σημειώστε ότι έχει ήδη δημοπρατηθεί από μελετητικό γραφείο η
εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΓΠΣ) του Δήμου, ένα
πολύ σημαντικό σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα μπει μια τάξη στις
χρήσεις γης της περιοχής.

19. Εισηγηθήκαμε στο Δήμο Μαλεσίνας ο οποίος είναι αρμόδιος, τον περιορισμό των όρων δόμησης και κάλυψης του ΟΣΜΑΕΣ από 0,40 και 20% σε 0,30 και 15% αντίστοιχα με κατασκευή το πολύ 2 κτιρίων με κεραμοσκεπή με στόχο την βελτίωση της εικόνας του οικισμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης ζητήσαμε από την πολεοδομία να επιβλέπει την τήρηση του κτιριοδομικού κανονισμού στις νεοανεγειρόμενες οικοδομές.

20. Απομακρύναμε τους ογκόλιθους από την παραλία Διαμαντοπούλου, κατασκευάσαμε δυο τοιχία για να κάθονται οι λουόμενοι και βρισκόμαστε στο στάδιο προσθήκης κουπαστής στη σκάλα ανόδου-καθόδου.

21. Καταγγείλαμε στη Δ/νση Τενικών Υπηρεσιών καταπάτηση ρέματος στο Θεολόγο η οποία παρεμποδίζει την πρόσβαση προς παραλία κολύμβησης. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

22. Ζητήσαμε από το Δήμο και μαζεύτηκαν τα σκουπίδια από τις παραλίες .

23. Με έγγραφό μας προς τους εργολάβους ζητήσαμε να περιορίσουν το τονάζ των φορτηγών και να μη ρίχνουν μπάζα ή τσιμέντα οπουδήποτε,ιδιαίτερα στους δρόμους του ΟΣΜΑΕΣ και σε χώρους πρασίνου ή κοινόχρηστους. Θεωρούμε ότι ορισμένοι ευαισθητοποιήθηκαν.

24. Συμβάλαμε καθοριστικά να χαρακτηριστεί ο Θεολόγος τουριστική περιοχή και να εξαιρεθεί από περιοχή εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών

25. Λάβαμε μέρος στην Ημερίδα και στη συνέχεια στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας Μάιος 2006 όπου και καταθέσαμε προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη του Θεολόγου.

26. Εφοδιαστήκαμε πρώτοι το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό και διαπιστώνοντας την πλήρη απουσία της Φθιώτιδας από τον Τουριστικό Χάρτη κινητοποιήσαμε μέσω εγγράφων αλλά και των τοπικών ΜΜΕ τους Δήμους Μαλεσίνας, Αταλάντης και Λιβανατών καθώς και τη Νομαρχία. Αποτέλεσμα ήταν να κατατεθούν προτάσεις από τους Δήμους για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής προς τη Νομαρχία, από εκεί στην Περιφέρεια και τέλος προς το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

27. Επιτύχαμε να μας εμπιστεύονται οι Δήμοι της περιοχής, η Νομαρχία, οι
Υπηρεσίες, η κεντρική Διοίκηση, τα ΜΜΕ και κυρίως οι τοπικές
κοινωνίες καθώς ο αγώνας μας για ένα πεντακάθαρο Περιβάλλον χερσαίο
και θαλάσσιο δε γνωρίζει χρώματα και σκοπιμότητες!

28. Αγωνιζόμαστε για να γίνει Συνείδηση ότι το Περιβάλλον δεν είναι μια
ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα ζήτημα που μας αφορά όλους!