Tuesday, January 24, 2012

Εφημεριδα Στερεας Ελλάδας ΕΝΔΟΧΩΡΑ


ΤΟ ΨΑΡΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Για τις αρνητικές επιπτώσεις του Χωροταξικού Υδατοκαλλιεργει-
ών στο περιβάλλον και στην τοπική οικονομία, τις μεθοδεύσεις
Υπουργείου και επιχειρηματικών ομίλων και τις αντιδράσεις τοπι-
κών κοινωνικών φορέων μιλήσαμε με τη Νανά Κακαβούλη, πρό-
εδρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Θεολόγου Μαλεσί-
νας Φθιώτιδας.

Γιατί διαφωνείτε με το χωροταξικό
των υδατοκαλλιεργειών; Τι επιπτώσεις έχει για την περιοχή σας;


Το Χωροταξικό Υδατοκαλλιεργειών είναι ένα σχέδιο άλωσης των
καλύτερων παραλιών της χώρας κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των
υδατοκαλλιεργητών αφού το Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο Χάρ-
της της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας εκπονήθηκαν από
εταιρείες υδατοκαλλιεργειών με χρηματοδότηση του Συνδέσμου Ελ-
λήνων Θαλασσοκαλλιεργητών λόγω έλλειψης κονδυλίων από το
ΥΠΕΚΑ.
Το Χωροταξικό έρχεται να νομιμοποιήσει τις ανά τη χώρα υφιστα-
μένες μονάδες και γύρω από αυτές δημιουργεί τις Περιοχές Ανάπτυ-
ξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) όπου μέσα σε αυτές προβλέπονται τε-
ράστιες Ζώνες ιχθυοκαλλιεργειών (τσιπούρα-λαβράκι) δυναμικότη-
τας χιλιάδων τόνων ετησίως.
Και όλα αυτά σε απόσταση ενός χιλιομέτρου (1000 μ.) από παρα-
λίες περιοχές που κατ`εξοχήν στηρίζονται στην τουριστική και πα-
ραθεριστική ανάπτυξη
Για το λόγο αυτό ενσωματώνει στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
τις Μελέτες Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΠΟΑΥ) οι οποίες έγιναν προ δεκαετίας πάλι από εταιρείες υδατοκαλ-
λιεργητών ερήμην των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών κάθε πε-
ριοχής.
Ιδιαίτερα για την περιοχή του Οπούντιου Κόλπου (Κόλπος Θεολό-
γου- Αταλάντης- Λιβανατών) προβλέπεται η ΠΟΑΥ Αταλάντης με δυο
Ζώνες Υδατοκαλλιεργειών μια στο Γαιδουρονήσι δυναμικότητας
1610 τόνων ψαριών και η δεύτερη στο Αταλαντονήσι δυναμικότητας
1435 τόνων ψαριών παρά το γεγονός ότι ο Θεολόγος, η Αταλάντη
και οι Λιβανάτες έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ
(Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιο-
ποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη Αταλάντης στον τομέα οι-
κολογικού -περιβαλλοντικού τουρισμού, οι δε υγρόβιοτοποι των δυο
νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς του Δήμου Αταλάντης είναι ενταγμένοι
στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 με κωδικό GR2440002
(http://www.minenv.gr /1/12/121/12103/ g1210319.html) ενώ με
την Απόφαση 1810/11-6-2003 (ΦΕΚ 828Β/2003) του Γεν.Γραμμ.Πε-
ριφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγροβιότοπους ιδρύθηκε μόνι-
μο καταφύγιο Άγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Πε-
ριβαλλοντικοί Όροι..
Σημειώστε πως αυτές οι δυο Ζώνες δυναμικότητας 3045 τόνων
ετησίως τσιπούρα -λαβράκι σύμφωνα με την έκδοση της Συνόδου
των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνι-
κών Πανεπιστημίων με τίτλο «Το Ελληνικό Περιβάλλον» καθώς και
τον σημαντικότατο φορέα Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμ-
ματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (United Nations Environment Program
– Mediterranean Action Plan, www.unepmap.org ) που λει-
τουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστα-
σία της Μεσογείου , θα διασπείρουν στο θαλάσσιο περιβάλλον του
Κόλπου 30,45 τόνους ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ αποβλήτων (κόπρανα και ούρα
των ψαριών ) χωρίς να υπολογιστούν τα υπολείμματα των τροφών,
τα φάρμακα κ.α. τα οποία απόβλητα ισοδυναμούν με ακατέργαστα λύ-
ματα μιας πόλης 210.000 ατόμων!!!!!!
Όλα αυτά, αλλά και μελέτες επιστημόνων οι οποίες αποδεικνύουν
ότι με το Χωροταξικό αυτό συντελείται ένα έγκλημα στην περιοχή μας
λάβαμε μέρος στη Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης τον Απρί-
λιο-Μάιο 2011όταν το Σχέδιο της ΚΥΑ, η ΣΜΠΕ και ο Χάρτης κατε-
τέθησαν στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του opengov του ΥΠΕΚΑ.
Δυστυχώς καμία απολύτως γνώμη τοπικών κοινωνιών, Συλλόγων,
Φορέων, Δήμων ή Περιφερειών που κατατέθηκε δεν ελήφθη υπό-
ψη στην τελική διαμόρφωση του Χωροταξικού και αυτό είναι εξορ-
γιστικό καθώς εμείς λάβαμε μέρος στη διαδικασία καταθέτοντας τις
παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας γιατί ελπίζαμε πως θα γινόταν
πράξη η προεκλογική αλλά και μετεκλογική ρήση του Γιώργου Πα-
πανδρέου:
Η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία είναι Αρχή μας.
Είμαι υπέρμαχος των δημοκρατικών διαδικασιών σύμφωνα με τις
οποίες πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
Δε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα αυτοακυρώνοταν τόσο
σύντομα!

Η αντίδραση πήρε πανελλαδικά χαρακτηριστικά και
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τι εξελίξεις υπάρχουν;
Συμμετέχουμε στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων
Περιοχών που θίγονται από τις Υδατοκαλλιέργειες μαζί με το Δήμο
Λοκρών και τους συλλόγους της περιοχής μας Ναυτικό Όμιλο Ατα-
λάντης, Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Η Σκάλα Αταλάν-
της», Αγροτοαλιευτικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Σωματείο
Επαγγελματιών Αλιέων Μαλεσίνας «Ο Άγιος Νικόλαος», Σύλλογο
Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεολόγου Μαλεσίνας και Σύλλογο Οι-
κιστών και Οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας«Η Νέα Αλαία».
Ήδη κατετέθη μηνυτήρια αναφορά στην κα Ράικου κατά των 8
υπουργών οι οποίοι παρανόμως υπέγραψαν την ΚΥΑ χωρίς να
έχουν τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και
Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης όπως ορίζει ο Νόμος 2742/1999
αρθ. 4 παρ.3
Με τη μηνυτήρια αναφορά καταγγέλλονται οι παράνομες διαδι-
κασίες που κατέληξαν στην υπογραφή της επίμαχης ΚΥΑ στις
4.11.2011, ημέρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
Παπανδρέου. Οι οχτώ Υπουργοί καταγγέλλονται για το αυταπόδει-
κτο αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης περί δήθεν ύπαρξης της προ-
απαιτούμενης γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχε-
διασμού, ενώ ειδικότερα ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ.
Π. Γερουλάνος, καταγγέλλεται επιπλέον για την εν γένει παράνομη
συμμετοχή του στη διαδικασία, αφού είχε ίδιον οικονομικό και ηθι-
κό συμφέρον από τη θεσμοθέτηση της ΚΥΑ καθώς όπως γνωρίζου-
με όλοι είναι ιδιοκτήτης των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς και η σύ-
ζυγος του μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιερ-
γητών.
Ο φάκελος κατατέθηκε στη Βουλή όπου θα εξεταστεί η υπόθεση.
Εμείς καλέσαμε τους βουλευτές Φθιώτιδας κ.κ. Μπατζελή, Αντωνί-
ου, Τσώνη, Σταικούρα και Γιαννόπουλο να υπογράψουν κοινή πα-
ρέμβαση στη Βουλή με αίτημα την απόσυρση της ΚΥΑ Υδατοκαλλιερ-
γειών τονίζοντας ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δυο πλευρές
• όσων αγωνίζονται για τη σωτηρία των περιοχών μας και
• όσων σιωπήσουν επιδεικνύοντας συννενοχή και συνυπευθυνό-
τητα στην καταστροφή που επέρχεται.
Το επόμενο βήμα είναι η μήνυση κατα των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ
και η παραπομπή τους στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας
Διοίκησης για κακοδικία και βέβαια η προσφυγή στο Συμβούλιο της
Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της ΚΥΑ Υδατοκαλλιεργειών
από το σύνολο των μελών της Πανελλήνιας Συντονιστικής και με
χρηματοδότηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.