Tuesday, September 11, 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ 
 Η οποία έγινε στην έδρα του ΟΣΜΑΕΣ Δ. Σούτσου 40 στις 6 Σεπ 2012 βάση της Φ.900/78/1593/Σ.406/29 Αυγ 2012/ΟΣΜΑΕΣ/Τμ. Μαλεσίνας πρόσκλησης του Προέδρου ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ Σχη (ΜΧ) Φαμέλη Ανδρέα .
 1. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ 
 α. Από πλευράς ΟΣΜΑΕΣ
 (1) Σχη (ΜΧ) Φαμέλη Ανδρέα ως Πρόεδρος ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ
 (2) Επχο (ΕΥ) Σέργη Χρήστο ως Γεν. Γραμματέας ΟΣΜΑΕΣ.
 (3) Επχο (Γ) Μπελιβανάκη Ελευθέριο ως Τμχης Μαλεσίνας.
 (4) Ανθλγό (ΠΖ) Μακρή Μαρία ως Μέλος .

 β. Από πλευράς Συλλόγου Οικιστών «Η Νέα Αλαία»]
  (1) κ. Γεράσιμος Ιατρέλης ως Πρόεδρος Συλλόγου.
 (2) κ. Αργύρης Ευσταθόπουλος ως Αντιπρόεδρος .
 (3) κ. Παναγιώτης Χουδαλάκης ως Γενικός Γραμματέας .
 (4) κ. Θεόδωρος Κολοκυθάς ως Ταμίας .

 γ. Από πλευράς Συλλόγου Οικιστών «Για την Προστασία Περιβάλλοντος Αγ. Ιωάννη Θεολόγου»
 (1) κα. Κακαβούλη Νανά ως Πρόεδρος.
 (2) κα Λαουτάρη Νικολέτα ως Γενική Γραμματέα
 (3) κ. Κωβαίος Γεώργιος ως Ταμίας .

 2. ΣΚΟΠΟΣ 
 Η παραπάνω σύσκεψη είχε σκοπό την ενημέρωση των οικιστών και οικοπεδούχων του οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας για όλα τα θέματα του συνεταιρισμού και την πορεία επίλυσης των προβλημάτων (κυρίως των χρονιζόντων). Ο Πρόεδρος αφού καλωσόρισε τους παραπάνω εκπροσώπους των συλλόγων τους έκανε μια ενημέρωση των πεπραγμένων από την ανάληψη των καθηκόντων του καθώς και την παραδοχή του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει με το δίκτυο ύδρευσης . Εν συνεχεία και προκειμένου να γίνουν όλοι κοινωνοί της καταστάσεως συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα με αποφάσεις όπου αυτό ήταν δυνατόν .

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 
 3. Ύδρευση 
 α. Συζήτηση
 Έγινε εκτενής αναφορά για τα προβλήματα που εμφανίζει το δίκτυο ύδρευσης καθώς και στην υποχρέωση τήρησης των όρων της διακήρυξης από τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί. Ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου αποτελεί η πιστοποίηση της εταιρείας που θα αναδειχθεί από τον Δημόσιο Διαγωνισμό στην εκτέλεση υδραυλικών και Η/Μ έργων. Ακόμη αναφέρθηκε ότι η παρούσα ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη βάση της σύμβασης και των όρων της Διακήρυξης να παραδώσει το έργο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση επισκευάζοντας τις αστοχίες που υπάρχουν όπως η αφαίρεση των τοποθετημένων by bass , αντικατάσταση φραγμένων σωλήνων , ασφαλτόστρωση δρόμων κλπ.
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν
 (1) Να τοποθετηθούν από την ανάδοχο εταιρεία οι 2 φλοτεροβάνες που έχουν αγορασθεί στις δεξαμενές Δ1 και Δ2 προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη απώλεια νερού από την υπερχείλιση αλλά και να γίνεται οικονομία ρεύματος από τα αντλιοστάσια.
 (2) Να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο κοινόχρηστη βρύση με υδρόμετρο προκειμένου οι οικιστές και οικοπεδούχοι να ικανοποιούν τις άμεσες ανάγκες τους σε περίπτωση διακοπής νερού για διάφορους λόγους . Η υποχρέωση παρακολούθησης της χρήσης της και καταγραφή των ενδείξεων του υδρομέτρου θα είναι του Συλλόγου «Νέα Αλαία» όπως προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου. (Κατασκευή αυτής το 2013).
 (3) Να γίνει τεχνοοικονομική μελέτη προκειμένου να εντοπιστούν τα προβληματικά σημεία του δικτύου και να γίνουν οι σωστές κινήσεις για την αποκατάσταση του. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης καθορίζεται η 10η Νοε 2012 (Δόθηκε εντολή).
 (4) Να γίνουν από τον ΟΣΜΑΕΣ σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο προειδοποιητικές επιστολές σε όσους χρωστούν πάνω από 300 €. Κατόπιν αυτού εάν δεν εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να διακόπτεται η υδροδότηση .
 (5) Θα αναγραφεί στην διακήρυξη της δημοπρασίας η υποχρέωση της ανάδοχου εταιρείας να διαθέτει και βυτιοφόρο/α όχημα/τα ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες , για την μεταφορά νερού σε όσους δεν έχουν νερό προκειμένου να μην χρεώνονται οι οικιστές και οικοπεδούχοι στις εταιρείες μεταφοράς ύδατος .

 4. Καθαριότητα 
 α. Συζήτηση Αναφέρθηκε από τους Σύλλογο «Νέα Αλαία» η απαράδεκτη εικόνα που εμφανίζουν οι χώροι περιμετρικά των κάδων απορριμμάτων από τα διασκορπισμένα σκουπίδια . Για το λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτημα του Συλλόγου «Νέα Αλαία» για χορήγηση χρηματικής βοηθείας 1.000 € από τον ΟΣΜΑΕΣ προκειμένου να γίνουν εργασίες καθαριότητας από ιδιωτικό συνεργείο.
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν
 Να χορηγηθεί χρηματική βοήθεια 1.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στον Σύλλογο «Νέα Αλαία» για την πληρωμή ιδιωτικού συνεργείου το οποίο θα προβεί στον καθαρισμό των χώρων.

5. Συμμετοχή στο Εποπτικό Συμβούλιο και ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ εκπροσώπων των οικιστών.
 α. Συζήτηση
 Αίτημα του Συλλόγου «Νέα Αλαία» για συμμέτοχη εκπροσώπου του στο Εποπτικό και Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ.
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν
 (1) Απερρίφθη το αίτημα του Συλλόγου διότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό .
 (2) Θα καλείται αντιπρόσωπος των Συλλόγων κατά την κρίση του ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα για τα οποία θα ήταν εποικοδομητική και η άποψη των Συλλόγων .

 6. Καταγραφή και κτηματογράφηση των εντός και εκτός σχεδίου αδιάθετων οικοπέδων.
 α. Συζήτηση
 Συζητήθηκε η ανάγκη καταγραφής και κτηματογράφησης των εντός και εκτός σχεδίου αδιάθετων οικοπέδων ιδιοκτησίας ΟΣΜΑΕΣ.
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν Θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των υπαρχόντων στοιχείων και όπου διαπιστωθεί ανάγκη καταγραφής και κτηματογράφησης των εντός και εκτός σχεδίου αδιάθετων οικοπέδων ιδιοκτησίας ΟΣΜΑΕΣ θα γίνει με την συνδρομή ιδιωτικού συνεργείου Τοπογράφου Μηχανικού .

 7. Κτηματογράφηση της περιμετρικής ζώνης του οικισμού. Ενστάσεις έναντι των καταπατητών. 
 α. Συζήτηση
 Συζητήθηκε η επιτακτική ανάγκη κτηματογράφησης των καταπατημένων εκτάσεων περιμετρικά της ζώνης του οικισμού λόγω επικείμενης λήξης (2014) της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (αγωγών) εναντίον των καταπατητών.
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν
 Θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των υπαρχόντων στοιχείων και όπου διαπιστωθεί ανάγκη καταγραφής και κτηματογράφησης των καταπατημένων εκτάσεων ιδιοκτησίας ΟΣΜΑΕΣ θα γίνει με την συνδρομή ιδιωτικού συνεργείου Τοπογράφου Μηχανικού (Συνεργασία και με Νομικό Σύμβουλο).

8. Ενημέρωση των οικιστών και οικοπεδούχων δια μέσου των λογαριασμών ύδρευσης για τον ιστοχώρο και το E -mail του Συλλόγου «ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ». 
 α. Συζήτηση Αίτημα από το Σύλλογο «Νέα Αλαία» για ενημέρωση των οικιστών και οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας για την ιστοσελίδα και το email του Συλλόγου μέσω των λογαριασμών ύδρευσης .
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν
 Να γίνει κατάλληλη τροποποίηση του λογαριασμού ύδρευσης προκειμένου να αναγράφεται η ιστοσελίδα και το email του Συλλόγου «Νέα Αλαία».

 9. Επίδοση από τον ΟΣΜΑΕΣ στον σύλλογο «ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ» του καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας των οικιστών και οικοπεδούχων. 
 α. Συζήτηση
 Αίτημα από το Σύλλογο «Νέα Αλαία» για παροχή προσωπικών στοιχειών επικοινωνίας των οικιστών και οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας.
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν
 (1) Απερρίφθη το αίτημα του Συλλόγου διότι δεν αναγράφεται στο Καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ η παραπάνω υποχρέωση ενώ υπεισέρχεται και θέμα προσωπικών δεδομένων. (
2) Να παρέχονται κατά περίπτωση μετά από απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ στοιχεία οικιστών και οικοπεδούχων και κατόπιν έγγραφου αιτήματος όπου θα αναφέρονται οι λόγοι.

 10. Ενημέρωση από ΟΣΜΑΕΣ για τους οφειλέτες και κλέφτες νερού . 
 α. Συζήτηση
 Αίτημα από το Σύλλογο «Νέα Αλαία» για παροχή προσωπικών στοιχειών (οφειλέτες και κλέφτες νερού) των οικιστών και οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας.
 β. Αποφάσεις που λήφθηκαν
 (1) Απερρίφθη το αίτημα του Συλλόγου διότι δεν αναγράφεται στο Καταστατικό του ΟΣΜΑΕΣ η παραπάνω υποχρέωση ενώ υπεισέρχεται και θέμα προσωπικών δεδομένων.
 (2) Να παρέχονται κατά περίπτωση μετά από απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ στοιχεία οικιστών και οικοπεδούχων και κατόπιν έγγραφου αιτήματος όπου θα αναφέρονται οι λόγοι.

 Σχης (ΜΧ) Φαμέλης Ανδρέας Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ
 Επχος (ΕΥ) Σέργης Χρήστος Γεν. Γραμματέας